Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

11,58%

€ -16.633.069

11,58% Complete

Inkomsten

2,8%

€ 4.069.009

2,8% Complete

Saldo

841,91%

€ -12.564.060

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

11,58%

€ -16.633.069

11,58% Complete

Inkomsten

2,8%

€ 4.069.009

2,8% Complete

Saldo

841,91%

€ -12.564.060

Ambitie

Dit beleidsveld richt zich op (1) sport, (2) cultuur en (3) recreatie in relatie tot de openbare ruimte. In onze strategische visie Waalwijk 2025 stellen we dat niet zozeer hebben van voorzieningen het uitgangspunt is maar het gebruik voorop staat. Beter kwalitatief en complementair dan het open houden.

Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl, ontmoeting, ontwikkeling, samenwerking, leefbaarheid, integratie en plezier. We willen jong en oud bereiken en streven naar een gezonde en vitale samenleving. Het sportbeleid moet bijdragen aan gezondheid, beweging en maatschappelijke participatie, waarbij we zeker ook oog hebben voor de ontwikkeling van sporttalent. 

Cultuur moet een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad. We willen cultureel meer zichtbaar maken in Waalwijk en de kwaliteit er van verhogen. Ook moet cultuur de Waalwijkers aan elkaar verbinden. Cultureel erfgoed moet zoveel mogelijk worden behouden, waarbij er ook gekeken moet worden naar nieuwe functies voor ons cultureel erfgoed. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het erfgoed moeten ook verbeteren. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar het mogelijk maken en behouden van onze lokale media. 

Onze openbare ruimte moet in zijn algemeenheid een bijdrage leveren aan recreatie in Waalwijk, waarbij we streven naar effectief beheer van de recreatieve voorzieningen.

Doelstellingen

Cultureel erfgoed & Lokale media

Cultureel erfgoed

 • We behouden het cultureel erfgoed, maken nieuwe functies mogelijk en verbeteren de toegankelijkheid en zichtbaarheid.
  We zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed in goede staat verkeert.

Lokale media

 • Er is een lokale omroep in Waalwijk.
  We  richten ons op de zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk en het behoud van de wijkkranten in Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik.

Cultuurpresentatie

 • Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat in de gemeente Waalwijk
  Cultuur zorgt voor de nodige reuring en maakt de stad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Inwoners nemen zowel actief als passief deel aan culturele activiteiten. Hierdoor ontmoeten ze elkaar, leren elkaar kennen en genieten ze samen van cultuur. 
   
 • Kwalitatief betere evenementen en meer bezoekers
  We gaan het evenementenbeleid verder professionaliseren, de culturele samenwerking bevorderen en kunst en cultuur meer inbedden in de openbare ruimte. Een belangrijk ijkpunt is de opening van het nieuwe Schoen- en Ledermuseum in 2021. Dit sluit aan op de inhoud van onze centrumvisie.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Onze ambities, doelstellingen en maatregelen voor openbaar groen vindt u terug in het programma Duurzaamheid.  Maatregelen voor (openlucht) recreatie vindt u hieronder.

Sportaccomodaties

Onze sportaccommodaties zijn in goede onderhoudsstaat, veilig en duurzaam
Wij vinden het belangrijk om de inwoners voldoende mogelijkheden te bieden om vitaal en gezond te blijven. Een sporter moet zorgeloos kunnen genieten van zijn of haar sport. Naast het reguliere beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt de komende jaren het volgende pakket aan maatregelen uitgevoerd:

 • Renovatie Sportcentrum Waspik en turnhal
 • Realisatie vechtsportcentrum
 • Renovatie zwembad Zidewinde 
 • Toekomstvisie sportparken Elzenhage, De Gaard en Van Wijlen
 • Project Gezonde Sportkantine
   

Sportbeleid

We bieden samen met lokale partners onze inwoners een aantrekkelijk en kwalitatief sport-/beweeg en cultuuraanbod aan. Vanaf 2017 maken we jaarlijks afspraken met partners uit onder andere het onderwijs, de kinderopvang, de zorginstellingen, het jongerenwerk, het welzijnswerk en cultuur in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties (40% bijdrage door het rijk in de salariskosten van de Buurtsport- en Cultuurcoach). We organiseren jaarlijks voldoende Buurtsport- en Cultuurcoaches om aan deze stimuleringsregeling deel te kunnen nemen.

Vanuit een gezamenlijke visie zijn de diverse functies beschreven. We versterken de samenwerking en verbinden activiteiten om tot meer samenhang te komen. Er gebeurt al heel veel voor diverse doelgroepen (jong en oud) op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Door activiteiten en doelgroepen te verbinden zijn we meer zichtbaar, meer innovatief en bereiken we meer mensen om in beweging te krijgen. We willen het een gemeenschapsproject laten zijn in plaats van een gemeentelijk project.

Het is van belang om door een gerichte inzet van communicatiemiddelen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van alle activiteiten te promoten en deelname te stimuleren De website GOwaalwijk.nl is het digitale platform voor alle inwoners. Het geeft een overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging.  Verenigingen en organisaties kunnen via deze site de inwoners informeren en prikkelen om deel te nemen en gezonder te leven.

We voeren het projectplan 'Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019’ uit langs een drietal programmalijnen:

 1. Sportief, gezond en cultureel opgroeien
  Kinderen in Waalwijk krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
 2. Positieve gezondheid
  Er is aandacht voor kwetsbare burgers. Inwoners worden in hun eigen kracht gezet. We focussen hierbij op het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheids- en beweegvaardigheden.
 3. Spelbepalers
  Sportaanbieders in Waalwijk worden ondersteund om een sterke vereniging te worden en hun maatschappelijk rol verder uit te breiden

Als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) creëren we samen met partners een gezonde omgeving waarin de inwoners van Waalwijk, met name jongeren, gezond kunnen wonen, werken, opgroeien en recreëren. We zetten de JOGG-aanpak als gemeente breed in binnen de leeftijdsgroep 0-19 jaar, met daarbij aandacht voor de wijken en kernen met hogere overgewichtcijfers.  We zetten een tweetal landelijke succesvolle interventies in: de Drinkwater campagne en Team Fit (Gezonde sportkantine).

We willen met onze aanpak:

 • Sport, bewegen en cultuur meer als middel inzetten.
 • Iedere inwoner dezelfde kansen bieden op het gebied van sport, bewegen en cultuur.
 • Meer sport, bewegen en cultuur stimuleren onder alle doelgroepen.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van inwoners stimuleren.
 • Meer mensen bij elkaar brengen en verbinding leggen tussen bewoners en de wijk.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties stimuleren.
 • Meer succesvolle projecten borgen.


We zijn succesvol als:

 • Sport, bewegen en cultuur van en voor iedereen is.
 • Er een gezonde leefomgeving is voor iedere inwoner.
 • We de trend in stijging van het huidige overgewichtcijfer tegengaan en het stabiliseren.
 • Er meer initiatieven van inwoners zelf zijn.
 • Er gezamenlijk gestreefd wordt naar meer onderlinge verbondenheid en duurzame samenwerking.
 • Alles wat we doen zichtbaar is.

   

Indicatoren

Indicator Eenheid Waalwijk
2014 2015 2016 2017 2018
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie

Niet-sporters

Bron: Gezondheidsmonitor

percentage (%)     49,4% n.n.b. n.n.b.

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -15.525.650 -16.550.966 -16.622.868
Baten 3.302.165 3.233.255 3.291.718
Saldo van lasten en baten -12.223.485 -13.317.711 -13.331.150
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Stortingen -536.005 0 -10.201
Onttrekkingen 1.074.207 1.313.603 777.291
Mutaties reserves 538.202 1.313.603 767.090

Belangrijkste kaders

Projectplan Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019

Plan van Aanpak JOGG 2017-2019

Kadernotitie Sport 2012-2016

Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk

Regeling Cultuur met Kwaliteit 2013-2016

Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties 2017-2020

Kunstvisie ‘Verbindingen in beweging

Mediawet

Regeling Cultuur met Kwaliteit 2017-2020 

Verbonden partijen

Streekarchief Langstraat Heusden Altena