Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen).

 

Bedragen x € 1.000
Taakveld Rekening 2018 Primaire begroting 2019 Begroting 2020
0.5 Treasury (909, 910, 911, 912) -664 -890 -1.151
0.61 OZB woningen -5.770 -5.851 -6.013
0.62 OZB-niet woningen -5.670 -5.948 -6.446
0.64 Overige belastingen -401 -442 -451
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (914, 923) -66.979 -69.605 -73.008
Totaal algemene dekkingsmiddelen -79.484 -82.736 -87.069

Onvoorzien

Op product 913 is de post ‘onvoorzien’ begroot voor een bedrag van € 100.000. Dit bedrag is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Waalwijk zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming. In de begroting is een bedrag van € 180.000 voor te betalen vennootschapsbelasting opgenomen.