Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

EMU gegevens

EMU gegevens

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid.
In het stabiliteitspact is afgesproken dat een tekort voor de totale sector overheid hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) niet is toegestaan. 
Een goede informatievoorziening is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo voor het onderhoud van het gemeente- en provinciefonds. Daarom ook is in het bestuurlijk akkoord afgesproken dat met ingang van de begroting 2006, onverminderd de bestaande tussentijdse rapportages, een overzicht moet worden verstrekt waarin informatie wordt verstrekt over het begrotingsjaar, het daaraan voorafgaande jaar en het daarop volgende jaar. De toezichthouder, in ons geval GS van Noord-Brabant, toetst hierop en is verplicht de gemeente te wijzen op het niet nakomen van haar verplichtingen, ook die ingevolge de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF). 
Onderstaand is de voorgeschreven informatie van de gemeente Waalwijk voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen.
In het overzicht is zichtbaar dat het  EMU-saldo voor een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de uitgaven en inkomsten binnen de grondexploitatie.

bedragen x € 1.000

  Omschrijving   Volgens realisatie tot en met augustus 2018 aangevuld met de raming resterende periode Begroting 2019

2020

Volgens meerjaren-raming 2019

2021

Volgens meerjaren-raming 2019

2022

Volgens meerjaren-raming 2019

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

BIJ

-7.788 -6.676 -1.367 -679 -917
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie BIJ 5.573 7.374 7.374 7.374 7.374
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie BIJ 1.356 1.352 1.352 1.352 1.352
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd AF 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 BIJ          
6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

BIJ          
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) AF 6.017 3.981 3.981 3.981 3.981
8

Baten bouwgrondexploitatie: 

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

BIJ 15.521 16.099 16.099 16.099 16.099
9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

AF 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

AF          
11

Verkoop van effecten: 

a) Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

AF

 

nee

 

nee

 

nee

 

nee

 

nee

 

Berekend EMU-Saldo

  -2.655 -7.132 -1.823 -1.135 -1.373