Meer
Publicatiedatum: 30-10-2018

Inhoud

Uitgaven

35,65%

€ -51.209.641

35,65% Complete

Inkomsten

11,19%

€ 16.232.754

11,19% Complete

Saldo

2343,77%

€ -34.976.887

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

35,65%

€ -51.209.641

35,65% Complete

Inkomsten

11,19%

€ 16.232.754

11,19% Complete

Saldo

2343,77%

€ -34.976.887

Ambitie

Alle inwoners van de gemeente Waalwijk moeten (sociaal) veerkrachtig zijn, het is één van de urgenties uit onze strategische visie Waalwijk 2025. Hiervoor moet de samenkracht en burgerparticipatie vergroot worden. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroten van de economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Ook wordt er ingezet op maatschappelijke participatie en inclusie (meedoen). We zetten in op het zelfstandig blijven wonen van zorgbehoevende inwoners en jongeren moeten sociaal en economisch zelfstandig kunnen functioneren. 

Daarnaast vindt de doorontwikkeling van de integrale aanpak sociaal domein plaats. Hierin moet niet-geindiceerde zorg bevorderd worden, moet voorkomen worden dat jongeren tussen wal en schip vallen, moet er een goede algehele toegang zijn tot het sociaal domein en zetten we in op innovatie in de jeugdhulp.

We willen zoveel mogelijk zaken dichtbij huis regelen, dus lokaal, en regionaal alleen wat moet. Juist omdat we vinden dat we zelf hiervoor als gemeente de juiste slag- en daadkracht hebben, niet om direct weer op te schalen naar een regionaal niveau.

 

Doelstellingen

Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein

 • Niet geïndiceerde zorg bevorderen
  Herijking koers sociaal domein en het gebruik maken van lokale zorg initiatieven.
 • Voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen
  Veilig en gezond opgroeien van kinderen en herijking koers sociaal domein. Realiseren van een sluitende aanpak zodat iedere jongere tenminste een opleiding volgt of een dagbesteding / werk heeft. Iedere jongere die het nodig heeft krijgt passende ondersteuning en/of zorg. Er zijn geen thuiszitters.
 • Optimaliseren toegang sociaal domein
  Herijking koers sociaal domein en reorganisatie TWIJZ. Aansluiting jeugdhulp passend onderwijs. Digitalisering toegang sociaal domein.
 • Innovatie jeugdhulp 
  Gebruik maken van lokale zorg initiatieven, herijking koers sociaal domein en digitalisering toegang sociaal domein. Versterken van de lokale ondersteuningsinitiatieven in Waalwijk.
 • Eenzaamheid daalt in Waalwijk

Sociale veerkracht

 • Samenkracht en burgerparticipatie vergroten
  • vergroten sociale cohesie
  • verhogen participatie/vrijwilligers Waalwijk

 • Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk
  • we willen de uitstroom bevorderen van de participatiewet
  • we zorgen voor voldoende beschermde werkgelegenheid
  • de jeugdwerkloosheid neemt af
  • we willen dat het besteedbaar inkomen van alle Waalwijkse gezinnen minimaal boven de armoedegrens ligt

 • Maatschappelijke participatie en inclusie (meedoen): onze inwoners doen volwaardig mee in de samenleving

 • Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren
  • we streven naar een adequaat voorzieningen niveau. Daarnaast is vroegsignaleren en het ondersteunen van verwarde personen belangrijk.  Daarnaast begeleiden en faciliteren we vrijwilligers en mantelzorgers.

 • Jongeren functioneren sociaal en economisch zelfstandig
  • verhogen participatiegraad door onderwijs of werk

 • Integratie Vergunninghouders
  • In het najaar van 2018  wordt een plan van aanpak integratie vergunninghouders 2018- 2020 vastgesteld. In dit plan zal de succesvolle aanpak van de HOBtrajecten via Baanbrekers worden  voortgezet en verder ontwikkeld.
  • Waalwijk zal actief meedoen in de ontwikkeling van de pilot integrale aanpak  inburgering Hart van Brabant, in ontwikkeling en uitvoering.

 • Vroegsignaleren en ondersteunen van verwarde personen
  We werken aan een sluitende ketenaanpak rondom personen met verward gedrag in gemeente Waalwijk. De cijfers laten zien dat er ook in Waalwijk een forse stijging van het aantal incidenten met verwarde personen is. De problematiek vraagt om een integrale aanpak, waarbij we een koppeling maken tussen diverse domeinen binnen de gemeente en samen met maatschappelijke partners opereren.
  • De aanpak moet onder andere leiden tot toename van het aantal meldingen over mensen met verward gedrag, een afname van overlast en het ondersteunen van verwarde personen en betrokkenen.

 • We zijn sinds 2012 'dementievriendelijke gemeente' en willen dit blijven
  Het aantal ouderen met psychogeriatrische problemen zal naar verwachting ook in de komende decennia blijven stijgen. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is een grote wens van mensen met dementie en hun mantelzorgers; de gemeente Waalwijk wil dit stimuleren. 

Indicatoren

Verplichte indicatoren

 

Indicatoren
 
Eenheid
Waalwijk
2014  2015  2016  2017  2018 
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: VJI

% kinderen tot 18 jaar 4,20% 4,63% n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Netto arbeidsparticipatie

Bron: CBS Arb. deelname

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 65,40% 65,90% 67,10% n.n.b. n.n.b.

Achterstandsleerlingen

Bron: VJI

% 4 t/m 12 jarigen 4,20% 4,63% n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Werkloze jongeren

Bron: VJI

% 16 t/m 22 jarigen 1,13% 0,85% n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Personen met bijstandsuitkering

Bron: CBS Participatiewet

per 1.000 inwoners 18 jaar eo   26,6 27,5 27,6 n.n.b.

Lopende re-integratievoorzieningen

Bron: CBS Participatiewet

per 1.000 inwoners 15 t/m 65 jaar   11,3 9,5 12,5 n.n.b.

Jongeren met jeugdhulp

Bron: CBS Jeugd

% van alle jongeren tot 18 jaar   6,50% 8,20% 8,50% n.n.b.

Jongeren met jeugdbescherming

Bron: CBS Jeugd

% van alle jongeren tot 18 jaar   0,75% 0,75% n.n.b. n.n.b.

Jongeren met jeugdreclassering

Bron: CBS Jeugd

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar   0,35% 0,40% 0,40% n.n.b.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Bron: CBS/MSD/WMO

aantal per 1.000 inwoners n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

 

 

 

Wat mag het kosten?

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Lasten -47.351.133 -47.329.886 -51.209.641
Baten 13.145.864 12.403.436 14.232.754
Saldo van lasten en baten -34.205.270 -34.926.450 -36.976.887
Stortingen en onttrekkingen Rekening 2017 Begroting 2018 na wijziging Begroting 2019
Onttrekkingen 618.987 646.628 2.000.000
Mutaties reserves 618.987 646.628 2.000.000

Belangrijkste kaders

Verbonden Partijen

Baanbrekers