Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Begroting 2020 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Begroting In één Oogopslag Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Financiële hoofdlijn Blz. 7  
Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid Blz. 8  
Doelstellingen Blz. 9  
Ambitie Blz. 10  
C18 | Programma-ontwikkelbudget voor de komende twee jaar is jaarlijks € 75.000 per programma Blz. 11  
C18 | Programmamanagement Binnenstad, Veiligheid en Economie voortzetten + programma Duurzaamheid opzetten, na 2 jaar evaluatie Blz. 12  
C18 | Uitvoeringsmaatregelen kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget dat voor alle vier de programma’s samen is gereserveerd (€ 1.000.000). Het college beslist over besteding van deze middelen. Blz. 13  
Programma Binnenstad Blz. 14  
B19 | Meer woonfuncties in het centrum creëren Blz. 15  
B19 | Oprichten BIZ Blz. 16  
B20 | Aantrekken leer retail & ambacht Blz. 17  
B20 | Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden) Blz. 18  
B20 | Evenementen in centrum met stakeholders Blz. 19  
B20 | Medewerking verlenen aan herpositionering De Els Blz. 20  
B20 | Pilot meetinstrument bezoekers en loopstromen 2020 Blz. 21  
B20 | Realiseren doorsteek Taxandriazone via Winterdijk naar Grotestraat west Blz. 22  
B20 | Uitdunnen (verkeers)borden in het centrum 2020 Blz. 23  
B20 | Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren Blz. 24  
B20 | Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble Blz. 25  
B20 | Volop Waalwijk Blz. 26  
Programma Duurzaamheid Blz. 27  
B19 | Ecologische verbindingszones Blz. 28  
B19 | Energiebesparing Blz. 29  
B19 | Gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat Blz. 30  
B19 | Groene agenda Blz. 31  
B19 | Project natuur in de wijk Blz. 32  
B20 | Afvalbeleid actualiseren Blz. 33  
B20 | Beleid E-laadpalen opstellen Blz. 34  
B20 | Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria) Blz. 35  
B20 | Green deal Havens Blz. 36  
B20 | Kadernota grootschalige opwek vaststellen Blz. 37  
B20 | Opstellen transitievisie warmte Blz. 38  
B20 | PvA verduurzamen gemeentelijk vastgoed Blz. 39  
B20 | Selective Energy Linking (SEL) Blz. 40  
B20 | Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse Blz. 41  
B20 | Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen Blz. 42  
B20 | Vaststellen Integraal Waterplan Blz. 43  
B20 | Vaststellen regiobod REKS Blz. 44  
Programma Economie Blz. 45  
B19 | Actualisatie van het Economisch Programma Langstraat Blz. 46  
B19 | Get ahead in Europe Blz. 47  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 48  
B19 | Samenwerking in Midpoint Brabant Blz. 49  
B20 | Accountmanagement plan Blz. 50  
Programma Veiligheid Blz. 51  
B19 | Camera-toezicht optimaliseren (centrum & Haven 1-8) Blz. 52  
B19 | Herijken preventief jeugdbeleid Blz. 53  
B19 | Opzetten ‘bureau ondermijning' Blz. 54  
B19 | Pilot Samen beter in preventie Blz. 55  
B19 | Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen (PIB) Blz. 56  
B19 | Project veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein Blz. 57  
B19 | Samenwerking met financiële sector Blz. 58  
B20 | AVG in relatie tot zorgdomein veiligheid Blz. 59  
B20 | Datagedreven werken programma veiligheid Blz. 60  
B20 | Formuleren rollen en taken van de gemeente op het gebied van cybercriminaliteit Blz. 61  
B20 | Leerstoel ondermijning Langstraat opzetten Blz. 62  
B20 | Ontwikkelen meetinstrument indicatoren Blz. 63  
Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning Blz. 64  
Ambitie Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Bestuur: Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente Blz. 67  
B19 | Implementatie van de 25 belangrijkste doelstellingen in het Waalwijkse L.A.B. tot 2025 Blz. 68  
B19 | Samenwerking met onderwijsinstellingen Blz. 69  
B20 | Periodieke VISIEWIJS Blz. 70  
Financiën Blz. 71  
B20 | Invoeren verblijfsbelasting arbeidsmigranten Blz. 72  
Publiekszaken: hoog serviceniveau voor inwoners, bedrijven en organisaties Blz. 73  
B19 | Integraal monitoring klanttevredenheid opstarten Blz. 74  
B20 | Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek balie Publiekszaken Blz. 75  
B20 | Verbeteren digitale formulieren Blz. 76  
Wat mag het kosten? Blz. 77  
Belangrijkste kaders Blz. 78  
Verbonden partijen Blz. 79  
Beleidsveld 1 | Veiligheid Blz. 80  
Ambitie Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
Fysieke & Integrale Veiligheid Blz. 83  
B19 | Professionalisering crisisorganisatie Blz. 84  
B19 | Uitvoering Omgevingsbeleid & uitvoering jaarplan Handhaving Blz. 85  
B20 | 2 extra FTE bouwhandhaving Blz. 86  
B20 | Altijd acteren na meldingen inwoners & bedrijven Blz. 87  
B20 | Bestuurlijk interventieteam Blz. 88  
B20 | Inzet wijk GGZ'er Blz. 89  
B20 | Project veiliger en leefbaarder Bloemenoordplein Blz. 90  
B20 | Risico RKC minimaliseren met partners Blz. 91  
B20 | Uitvoering Damoclesbeleid Blz. 92  
B20 | Vergroten pakkans door extra inzet BOA Blz. 93  
V19 | Handhaving huisvesting arbeidsmigranten Blz. 94  
Wat mag het kosten? Blz. 95  
Belangrijkste kaders Blz. 96  
Verbonden partijen Blz. 97  
Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 98  
Ambitie Blz. 99  
Doelstellingen Blz. 100  
Duurzaam & Innovatief Blz. 101  
B19 | Lobbyen voor betere OV verbindingen Blz. 102  
B19 | Mobility As A Service pilots Blz. 103  
B19 | Onderzoek naar behoefte servicebus dorpskernen Blz. 104  
B19 | Plaatsen E-oplaadpunten Blz. 105  
B19 | Realiseren snelfietsroute Waalwijk - Tilburg en Waalwijk - 's-Hertogenbosch Blz. 106  
Economische bereikbaarheid Blz. 107  
B19 | Inzetten op een Noordelijke randweg Blz. 108  
B19 | Project GOL: Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat Blz. 109  
B19 | Project Kerkvaartse Haven Blz. 110  
B19 | Volumeafspraken maken met bedrijven voor watertransport Blz. 111  
B20 | Green deal Havens Blz. 112  
B20 | Netwerk-lobby versterken richting overige wegbeheerders Blz. 113  
B20 | Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator Blz. 114  
B20 | Ontwikkelen prognose en monitor watertransport Blz. 115  
B20 | Uitvoeringsmaatregelen IUP 2020 Blz. 116  
Stedelijke omgeving Blz. 117  
B20 | Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren Blz. 118  
B20 | Parkeerstrategie formuleren Blz. 119  
B20 | Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's Blz. 120  
Wat mag het kosten? Blz. 121  
Belangrijkste kaders Blz. 122  
Verbonden partijen Blz. 123  
Beleidsveld 3 | Economie Blz. 124  
Ambitie Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
Aantrekkelijk gemeente voor bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum Blz. 127  
B19 | Aanleg Oostelijke Insteekhaven Blz. 128  
B19 | Diverse projecten o.a. op stap naar werk, dag van de logistiek Blz. 129  
B19 | Herstructurering bestaande bedrijventerreinen Blz. 130  
B19 | Ontwikkeling Haven 8 Blz. 131  
B19 | Regionaal Bureau voor Toerisme Blz. 132  
B19 | Structurele invulling accountmanagement in de gemeente Blz. 133  
B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken Blz. 134  
B20 | Baanbrekers Blz. 135  
B20 | Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen Blz. 136  
B20 | Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore Blz. 137  
B20 | Uitvoering detailhandelvisie Blz. 138  
B20 | We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022 Blz. 139  
Wat mag het kosten? Blz. 140  
Belangrijkste kaders Blz. 141  
Verbonden partijen Blz. 142  
Beleidsveld 4 | Onderwijs Blz. 143  
Ambitie Blz. 144  
Doelstellingen Blz. 145  
Onderwijs Blz. 146  
B20 | Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool Blz. 147  
B20 | Uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 2019/2020 Blz. 148  
B20 | Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2020 Blz. 149  
Wat mag het kosten? Blz. 150  
Belangrijkste kaders Blz. 151  
Verbonden partijen Blz. 152  
Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 153  
Ambitie Blz. 154  
Doelstellingen Blz. 155  
Sportbeleid en -accomodaties Blz. 156  
B20 | Aanleg kunstgrasvelden Blz. 157  
B20 | Herinrichting sportpark SSC Blz. 158  
B20 | Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord) Blz. 159  
B20 | Renovatie toplagen KMHC Waalwijk Blz. 160  
B20 | Renovatie zwembaden Blz. 161  
Cultuur en Recreatie Blz. 162  
B19 | Behoud kinderboerderij/Hertenkamp Blz. 163  
B19 | Concept Museum + Schoen-leder Blz. 164  
B20 | Cultuurvisie opstellen Blz. 165  
B20 | Groenvisie opstellen Blz. 166  
Wat mag het kosten? Blz. 167  
Belangrijkste kaders Blz. 168  
Verbonden partijen Blz. 169  
Beleidsveld 6 | Sociaal Domein Blz. 170  
Ambitie Blz. 171  
Doelstellingen Blz. 172  
Integrale aanpak sociaal domein Blz. 173  
B19 | Voldoen aan taakstelling beschut werken Blz. 174  
B20 | Invoeren continue meting klanttevredenheid Blz. 175  
B20 | Ondersteunen jongeren ter voorkoming van uitval (schoolwerk) Blz. 176  
B20 | Plan van aanpak echtscheidingen Blz. 177  
B20 | Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ Blz. 178  
Sociale veerkracht Blz. 179  
B19 | Burgerinitiatieven stimuleren Blz. 180  
B19 | Sluitende aanpak dementie Blz. 181  
B20 | Implementatie inburgering Blz. 182  
B20 | Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022 Blz. 183  
B20 | Vervolg Burgerbegroting bepalen Blz. 184  
Waalwijkers zijn gezond Blz. 185  
B20 | Advies implementatie wet GGZ Blz. 186  
B20 | Opstellen Nota gezondheidsbeleid Blz. 187  
Wat mag het kosten? Blz. 188  
Belangrijkste kaders Blz. 189  
Verbonden partijen Blz. 190  
Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 191  
Ambitie Blz. 192  
Doelstellingen Blz. 193  
Gezonde leefomgeving Blz. 194  
B19 | Actualiseren van het BP Geluidtoedeling Blz. 195  
B20 | Alle milieuthema's voorbereiden op integratie omgevingswet Blz. 196  
B20 | Onderzoek naar geluidsoverlast A59 Blz. 197  
B20 | Opstellen verordening geurkwaliteit Blz. 198  
Wat mag het kosten? Blz. 199  
Belangrijkste kaders Blz. 200  
Verbonden partijen Blz. 201  
Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 202  
Ambitie Blz. 203  
Doelstellingen Blz. 204  
Stedelijke vernieuwing Blz. 205  
Ruimtelijke ordening Blz. 206  
B20 | Actief grondbeleid Blz. 207  
B20 | Faciliterend grondbeleid Blz. 208  
B20 | Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof Blz. 209  
Volkshuisvesting Blz. 210  
B19 | Evaluatie en monitoring beleid arbeidsmigratie Blz. 211  
B19 | Realiseren van adequate opvang voor arbeidsmigranten Blz. 212  
B20 | Faciliteren bijzondere woonvormen Blz. 213  
B20 | Faciliteren langer zelfstandig wonen Blz. 214  
B20 | Huisvesting starters Blz. 215  
Wat mag het kosten? Blz. 216  
Belangrijkste kaders Blz. 217  
Verbonden partijen Blz. 218  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 219  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 220  
Vennootschapsbelasting Blz. 221  
Overige baten en lasten Blz. 222  
Overhead Blz. 223  
Overhead Blz. 224  
Inleiding Blz. 225  
Inleiding Blz. 226  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 227  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 228  
Paragraaf Weerstandsvermogen Blz. 229  
Inleiding Blz. 230  
Risicokaarten Blz. 231  
Drugsafval Blz. 232  
Schade door verkeerde- of niet-handhaving Blz. 233  
Communicatie Blz. 234  
Rampenbestrijding en financiële aansprakelijkheid Blz. 235  
Evenementenbeleid en kermissen Blz. 236  
Realisering Oostelijke Insteekhaven Blz. 237  
Achterstanden archivering Blz. 238  
Exploitatie sportaccommodaties Blz. 239  
Te ondiepe havens, plaatsen nooddeuren sluis Blz. 240  
Onderhoud van de openbare ruimte Blz. 241  
Risico's t.a.v. speeltoestellen / plaatsen Blz. 242  
Bereikbaarheid Blz. 243  
Civieltechnische werken Blz. 244  
Risico’s bestemmingsplannen en bouwgrond-exploitatie Blz. 245  
Tijdige betaling erfpachtcanon Blz. 246  
Garanties sportverenigingen (voetbal, handbal, tennis en hockey), garanties rechtspersonen op maatschappelijk vlak (WSW, Casade, St. Maasduinen, Thuishoven) en overige Blz. 247  
Verzekeringen Blz. 248  
Onzekerheid accres / financiële crisis, ontoereikende middelen bij beleidswijzigingen en / of nieuw beleid, stagnatie veronderstelde eigen groei Blz. 249  
Renterisico en liquiditeitsrisico Blz. 250  
Aanslag BTW/OB: onjuist uitgevoerde structuur leidt tot extra BTW–heffing Blz. 251  
Zijn we goed voorbereid op een calamiteit/pandemie Blz. 252  
Boete afvalverwerker Attero (Shanks) Blz. 253  
Transitie AWBZ - Wmo 2015 Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 254  
Transitie jeugdzorg Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 255  
Wmo-huishoudelijke hulp Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen: Er is geen zorgplicht meer, maar een compensatiebeginsel Blz. 256  
Participatie Kunnen we zorgplicht beperken / afbakenen Blz. 257  
Data beveiliging Blz. 258  
Explosieven Blz. 259  
Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 260  
Milieu-/bodemsanering Blz. 261  
Voormalige stortplaats Gansoyensesteeg Blz. 262  
Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) Blz. 263  
Voorraad gronden Blz. 264  
Weerstandsvermogen Blz. 265  
Weerstandsvermogen Blz. 266  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 267  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 268  
Paragraaf Financiering (en treasury) Blz. 269  
Paragraaf Financiering (en treasury) Blz. 270  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 271  
Ambitie Blz. 272  
Doelstellingen Blz. 273  
HRM Blz. 274  
C18 | Structureel verhoging budget voor opleidingen t.o.v. 2018; 2019 € 159.000, 2020 € 201.000, 2021 € 243.000 en 2022 € 285.000 Blz. 275  
Planning en Control Blz. 276  
Interne Controle Blz. 277  
ICT Blz. 278  
Informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens (privacy) Blz. 279  
Communicatie Blz. 280  
Inkoop Blz. 281  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 282  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 283  
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Blz. 284  
Regionale Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) Blz. 285  
Streekarchief Langstraat Heusden Altena Blz. 286  
GGD Hart voor Brabant Blz. 287  
Regionale ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord Blz. 288  
Baanbrekers Blz. 289  
Hart van Brabant / Midpoint Blz. 290  
Vennootschappen en Coörporaties Blz. 291  
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) Blz. 292  
Parkmanagement Blz. 293  
Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V. Blz. 294  
Enexis Holding N.V. Blz. 295  
Brabant Water N.V. Blz. 296  
Vordering op Enexis B.V. Blz. 297  
CBL Vennootschap B.V. Blz. 298  
Verkoop Vennootschap B.V. Blz. 299  
Publiek Belang Elektriciteits productie B.V. Blz. 300  
Stichtingen en Verenigingen Blz. 301  
Stichtingen en Verenigingen Blz. 302  
Overige verbonden partijen Blz. 303  
Overige verbonden partijen Blz. 304  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 305  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 306  
Kerngegevens Blz. 307  
Kerngegevens Blz. 308  
Begrotingen 2020-2023 op hoofdlijnen Blz. 309  
De begrotingen 2020-2023 op hoofdlijnen Blz. 310  
Autorisatie door de raad van de begroting 2020 Blz. 311  
Autorisatie door de raad van de begroting 2020 Blz. 312  
Overzichten van lasten en baten Blz. 313  
Begroting 2020 naar taakvelden Blz. 314  
Begroting 2020 naar taakvelden Blz. 315  
Overzichten van lasten en baten Blz. 316  
Recapitulatie naar lasten- en batensoorten Blz. 317  
Meerjarenbegroting 2020-2023 Blz. 318  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 319  
Begrotingspositie structureel Blz. 320  
Bezittingen en vermogen Blz. 321  
Bezittingen en Vermogen Blz. 322  
EMU gegevens Blz. 323  
EMU gegevens Blz. 324  
Overige informatie Blz. 325  
Overige informatie Blz. 326  
Overzicht te ontvangen subsidies Blz. 327