Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

8,83%

€ 13.150

x € 1.000
8,83% Complete

Inkomsten

6,98%

€ 10.437

x € 1.000
6,98% Complete

Saldo

411,13%

€ 2.713

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

8,83%

€ 13.150

x € 1.000
8,83% Complete

Inkomsten

6,98%

€ 10.437

x € 1.000
6,98% Complete

Saldo

411,13%

€ 2.713

x € 1.000

Ambitie

In onze strategische visie staat onze ambitie om een aantrekkelijke gemeente te zijn om te wonen, werken, leren en ondernemen. Dit willen we onder andere bereiken via (1) een evenwichtige inrichting en verdeling van de  ruimte. (2) Daarnaast zorgen we voor een balans tussen maatschappelijk en financieel rendement op het grondbeleid, en (3) Een evenwichtige woningmarkt die aansluit bij de toekomstige behoefte van inwoners, en (4) een visie op stedelijke vernieuwing.

Om Waalwijk ruimtelijk aantrekkelijk te laten blijven bevorderen we het gewenste ruimtegebruik. Ook willen we de ruimtelijke kwaliteit waar mogelijk verhogen.  Daarbij streven we bij ruimtelijke ontwikkelingen naar een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, eigenaren, ontwikkelaars en de overheid. De komende jaren ligt een belangrijke focus op de invoering van de Omgevingswet.

Waalwijk moet aantrekkelijk zijn om te wonen. Daarom streven we naar een voldoende aanbod van woningen en woonmilieus voor alle doelgroepen. Gelet op de uitdagingen die klimaatverandering voor ons in de nabije toekomst brengt, willen we onze woningaanbod zo toekomstbestendig mogelijk maken. Tevens zetten we in op adequate huisvesting voor arbeidsmigranten die in Waalwijk komen werken. 

Doelstellingen

Stedelijke vernieuwing

 • Duurzamer stedelijk gebied
  • Zie programma duurzaamheid.

Ruimtelijke ordening

 • Meer ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit
  • Versterken kwaliteit van de omgeving van de gemeente Waalwijk;
  • In 2025 is 85% tevreden met de woonomgeving (groen Telos-score);
  • Waalwijk Omgevingswetproof in 2021.
 • Evenwichtige verdeling van de ruimte
  • Bevorderen gewenst en kwalitatief verhogen ruimtegebruik. Daarnaast streven we naar een rechtvaardige verdeling van kosten/opbrengsten over gebruikers, eigenaars, ontwikkelaars en overheid.
  • Rechtvaardige verdeling kosten/baten (eigenaren, gemeente, ontwikkelaars).

Volkshuisvesting

 • Evenwichtigere woningmarkt die aansluit bij toekomstige behoefte inwoners

Wij willen onze inwoners voldoende mogelijkheden bieden om te wonen in onze gemeente. Hierbij moeten er voldoende mogelijkheden en aanbod worden geboden aan starters, gezinnen, senioren en overige doelgroepen op de woningmarkt.  Belangrijk is dat nieuwbouw een aanvulling vormt op het reeds bestaande woningaanbod.  De komende jaren focussen we ons op het ontwikkelen van grootschalige campussen voor de arbeidsmigranten die hier voor relatief korte tijd komen werken, de zogenoemde "shortstay". Daarnaast willen we voldoende mogelijkheden bieden voor doorstroming van "midstay" en "longstay" arbeidsmigranten.  

 1. Toevoeging van 500 nultredenwoningen komende 10 jaar (2019 – 2028); (nulmeting 2019; 4.360 nultredenwoningen)
 2. Totaal 2.000 plaatsen voor shortstay-arbeidsmigranten in 2025. (nulmeting 652 plaatsen vergund in campussen, 150 plaatsen in middelgrote locaties voor kamerverhuur (categorie 2).
 3. Toevoeging van 1.700 woningen komende 10 jaar (2019 – 2028).
30. Demografische druk (BBV) (in %)

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.31. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) (BBV)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.32. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (€) (BBV)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.33. Gemiddelde WOZ-waarde woningen (BBV) (x€1000)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.34. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) (BBV)

Het aantal nieuwbouwwoningen.49. Woningen naar eigendom (%)

% koopwoningen

Het aandeel koopwoningen binnen de gehele woningvoorraad.

% huurwoningen particuliere verhuurder

Het aandeel particulieren huurwoningen binnen de gehele woningvoorraad.

% huurwoningen  corporatie

Het aandeel huurwoningen van woningcorporaties binnen de gehele woningvoorraad.


50. Aantal nultredenwoningen

51. Huisvesting shortstay arbeidsmigranten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 10.008 13.857 12.940
Baten -7.855 -10.025 -10.100
Saldo van lasten en baten 2.153 3.832 2.840
Onttrekkingen -630 -1.939 -337
Stortingen 6.184 205 210
Mutaties reserves 5.554 -1.735 -127

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.