Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

3,3%

€ 4.910

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 174

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

717,92%

€ 4.737

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Uitgaven

3,3%

€ 4.910

x € 1.000
3,3% Complete

Inkomsten

0,12%

€ 174

x € 1.000
0,12% Complete

Saldo

717,92%

€ 4.737

x € 1.000

Ambitie

Het hebben van een gevoel van veiligheid is van groot belang. De gemeente Waalwijk wil voor iedereen die binnen de gemeente verblijft een zo veilig mogelijke omgeving creëren. Met preventief beleid waar het kan, met repressief optreden waar het moet. Waar nodig worden grenzen helder gesteld.

Wij vinden het noodzakelijk om veiligheidsbeleid in samenhang vorm te geven. Veiligheidsbeleid heeft zich ontwikkeld van een reeks reacties op incidenten tot een brede en meer samenhangende aanpak. De traditionele verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde is aangevuld en ingebed in een veel breder vormgegeven veiligheidsbeleid, waar bijvoorbeeld ook onderwijs en zorg als beleidsterreinen bij betrokken zijn en waar het Openbaar Ministerie en de politie belangrijke veiligheidspartners van de gemeente zijn. In dat opzicht is het niet alleen het domein van de burgemeester maar gaat veiligheid het hele college aan.

De noodzaak het beleid in samenhang en in samenwerking met anderen vorm te geven, wordt niet kleiner. Kanttekening daarbij is wel dat absolute veiligheid niet gegarandeerd kan worden, dus dat we deels risico’s moeten aanvaarden.

 

Doelstellingen

Fysieke & Integrale Veiligheid

Integrale Veiligheid
In het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat weergegeven voor welke opgaven we staan. Nadere toelichting hierop vindt u onder het programma Veiligheid.

Met partners borgen we de openbare orde en veiligheid
Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

 • Zorgdragen voor een adequate crisisorganisatie die op zijn taak is voorbereid
  De Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking met het district Hart van Brabant. Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een districtelijk programma voor opleiden-trainen-oefenen  en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
 • Vergroten pakkans drugproductie
  De risico's bij de productie van drugs zijn groot. Landelijk zijn er tal van voorbeelden waarbij er zaken misgaan in drugslabs of waarbij brand uitbreekt in een hennepkwekerij. Drugsproductie vindt vaak plaats in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.  Reden genoeg om tot doel te hebben om de pakkans hiervan te willen vergroten om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. 

We werken meer met en voor de wijk
Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

 • Altijd de wijk in na incidenten
 • Verbeteren leefbaarheid en partnerschap met in- en externe partners

Regels worden beter nageleefd
Bij dit thema zijn de volgende doelen gesteld:

 • Afname kleine ergernissen in de wijk t.o.v. 2019
 • 25% minder overtredingen op Drank & Horeca
 • Daling APV overtredingen van 10% t.o.v. 2019
 • 100% toezicht bij grote evenementen
 • 100% toezicht op herhalende overtredingen arbeidsmigranten

 

2017

2018

2019 tot nu toe

Streefwaarde 2020

Aantal Last onder Dwangsom dealen

0

2

6

6

Aantal hennepkwekerijen

26

23

10

25

Aantal locaties met grondstoffen synthetische drugs

1

1

0

2

Aantal drugsdumpingen synthetische drugs

3

3

0

0

Percentage bemensing crisisorganisatie

100

100

100

100

Rapportcijfer leefbaarheid veiligheidsmonitor

7,5

Niet gemeten

(enkel in de oneven jaren uitgevoerd)

Nog niet gemeten

Wordt niet gemeten in 2020

Maar voor 2021 ten minste  7,5

Aantal meldingen bij BOA’s/politie

1067/5693

1350/5267

1219/4009

1350/5300

Aantal vernielingen

216

144

144

150

Aantal High Impact Crimes

304

240

183

225

Aantal DHW-controles

12

17

24

25

Aantal DHW-overtredingen

5

8

6

3

Aantal boetes APV

114

44

37

45

Aantal gecontroleerde grote evenementen

13

16

14

16

Aantal controles arbeidsmigrantenlocaties

23

32

39

60

Aantal handhavingsactiviteiten arbeidsmigrantenlocaties

15

20

32

50

Aantal meldingen m.b.t. personen met verward gedrag

159

158

90

140

 

Aantal casussen inzet wijk-GGZ-er

Niet bekend

67

77

80

06. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 inw 12-17jr) (BBV)

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. 


07. Diefstal uit/vanaf voertuigen per 1.000 inwoners (BBV)


Het aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen, per 1.000 inwoners.


08. Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.


09. Diefstal van brom-, snor-, fietsen per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal diefstallen van brom-, snor-, en normale fietsen, per 1.000 inwoners.


10. Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.


Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 4.415 4.967 4.910
Baten -97 -24 -24
Saldo van lasten en baten 4.318 4.943 4.886
Onttrekkingen -561 -295 -150
Stortingen 213 0 0
Mutaties reserves -348 -295 -150

Belangrijkste kaders

Regionaal Beleidsplan Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 2019-2022 (Nationale politie)

Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (gemeente Waalwijk)

Damoclesbeleid 2019

Wet op de Veiligheidsregio’s

Besluit Risico’s en zware ongevallen (BRZO)

Beleidsplan 2019-2023 'Samen werken aan veiligheid en veerkracht' Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, bestaande uit:

 • Brandrisicoprofiel 2019-2023;
 • Dekkings- en spreidingsplan 2019-2023;
 • Multidisciplinair Opleidings-, Trainings-, en Oefenplan (MOTO-plan) 2019-2023.

Visie op Omgevingsbeleid in de gemeente Waalwijk

Jaarplan Handhaving 2019

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

 

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (VRMWB)