Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

7,94%

€ 11.815

x € 1.000
7,94% Complete

Inkomsten

7,63%

€ 11.402

x € 1.000
7,63% Complete

Saldo

62,51%

€ 412

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 3 | Economie

Uitgaven

7,94%

€ 11.815

x € 1.000
7,94% Complete

Inkomsten

7,63%

€ 11.402

x € 1.000
7,63% Complete

Saldo

62,51%

€ 412

x € 1.000

Ambitie

In 2025 is Waalwijk een aantrekkelijk gemeente om te werken en ondernemen en zijn we nog steeds een duurzaam regionaal werkgelegenheidscentrum. Daarbij is de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans, bieden we ondersteuning aan inwoners die het nodig hebben en is Waalwijk het centrum van schoen- en lederontwikkeling in Nederland.

Doelstellingen

Aantrekkelijk gemeente voor bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Waalwijk blijft voor (potentiële) ondernemers een interessante vestigingsplaats. Dienstverlening moet beschikbaar zijn als ondernemers daar om vragen met zoveel mogelijk maatwerk en persoonlijke aandacht.

De doelstellingen van de gemeente Waalwijk ten aan­zien van de toekomst van haar bedrijventerreinen zijn vitale en duurzame bedrijventerreinen, met een goede balans tussen people, planet en profit. Bedrijventerreinen die voldoende gedifferentieerd zijn en een eigen herkenbare identiteit hebben.

Bedrijven voelen zich in Waalwijk 'thuis' en zijn niet geneigd om naar elders te vertrekken, waardoor er nauwelijks leegstand is. Een actieve inzet van de gemeente blijft hiervoor nodig. Dat betekent aandacht voor herinrichting en herstructurering van kavels en de aanpak van het openbaar gebied.

 • Versterken detailhandel structuur
  • Voldoende geclusterd aanbod (dagelijkse boodschappen) in alle wijkwinkelcentra.
 • Versterken van de Schoen- en ledersector
  • Waalwijk blijft centrum schoen-leer van Nederland.

 • Meer ruimte om te ondernemen
  • Verbeteren kwaliteit bestaande bedrijventerreinen;
  • Waalwijk in top 100 MKB aantrekkelijke gemeente per 2021.
 • Versterken arbeidsmarkt
  • Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt.
 • Versterken promotie Langstraat
  • meer bezoekers, meer bestedingen, meer overnachtingen, meer banen en het verhogen van de leefbaarheid in 2022.

11. Vestigingen (per 1.000 inw. leeftijd 15-64 jaar) (BBV)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75 jaar.12. Functiemenging (%) (BBV)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.


13. Banen (aantal per 1.000 inw. 15-74 jr) (BBV)

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 74 jaar.Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 31.209 10.220 11.815
Baten -35.074 -8.000 -11.052
Saldo van lasten en baten -3.865 2.220 762
Onttrekkingen -5.245 -7.131 -350
Stortingen 3.805 5.510 0
Mutaties reserves -1.439 -1.621 -350

Belangrijkste kaders

Detailhandelsvisie (2017)

Visie op Bedrijventerreinen (2012)

Ambitiedocument Waalwijk Noord (2011)

Centrumvisie (2017)

Intergemeentelijk Actieplan Samenwerking op bedrijventerreinen (2012)

Visie op de boodschappenstructuur (2014)

Economisch Programma Langstraat (2016)

Economisch Uitvoeringsprogramma de Langstraat (2016)

Actieplan Economie De Langstraat 2018-2021

Analyse betekenis Schoen- en ledersector in de Langstraat (2017)

 

Verbonden partijen

Parkmanagement Waalwijk BV