Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

4,46%

€ 6.641

x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

0,49%

€ 736

x € 1.000
0,49% Complete

Saldo

894,91%

€ 5.904

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Uitgaven

4,46%

€ 6.641

x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

0,49%

€ 736

x € 1.000
0,49% Complete

Saldo

894,91%

€ 5.904

x € 1.000

Ambitie

Bereikbaarheid, overal makkelijk kunnen komen, is één van de urgenties & potenties van Waalwijk uit onze strategische visie. Uit de digitale enquêtes en de gesprekken met inwoners en ondernemers kwam de goede bereikbaarheid van Waalwijk steeds terug als pluspunt. Bereikbaarheid draagt bij aan onze economische ambities, aan de aantrekkelijkheid om hier te wonen. 

In het coalitieprogramma 'Samen duurzaam vooruit' en het mobiliteitsplan zien we drie pijlers voor dit beleidsveld: (1) het verbeteren van de economische bereikbaarheid over weg en water. Het zorgen voor (2)  bereikbare en veilige stedelijke omgeving en (3) het inspelen op innovatieve en duurzame nieuwe mogelijkheden. 

Doelstellingen

Duurzaam & Innovatief

De komende periode willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid. We koppelen innovaties aan onze duurzaamheids- en economische ambities. We gaan vol voor e-bikes en e-cars, gedragsprojecten en (service) vervoer. We investeren in betere voet- en fietspaden. 

 • Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente
  • vergroten aantal fietsbewegingen met 40% in 2025
  • aantal fietsongevallen blijft onder het niveau van 2016
 • Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk
  • toenemend gebruik van het openbaar vervoer
  • we zetten bij de provincie in op een betere aansluiting van Bedrijventerrein Haven met het openbaar vervoer
 • Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal
  • het aantal elektrische auto's stijgt
  • we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility (deelauto/-fiets/-e-bike)

37. Elektrische laadpunten en tankpunten

Het aantal elektrische laadpunten en tankpunten voor biobrandstoffen/(groen)gasEconomische bereikbaarheid

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor Waalwijk van economisch levensbelang. De komende jaren werken we aan het vergroten van de economische bereikbaarheid. Het gaat dan om verkeer of transport van Waalwijk naar buiten de gemeente en andersom. 

 • Verbeteren bereikbaarheid via de weg
  • rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.
 • Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water 
  De gunstige ligging van Waalwijk aan de Maas biedt veel kansen met betrekking tot economische bereikbaarheid. Daarom hebben we de komende jaren twee doelstellingen die in relatie tot elkaar staan.
  • Waalwijk is bereikbaar voor klasse V watertransport (nieuwe insteekhaven).
  • volume watertransport neemt toe.
 • Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen
  We hebben als doel om de komende jaren verkeersstromen zo veel mogelijk te willen splitsen (auto/fiets).  Dit om de algehele doorstroming en veiligheid van onze wegen (op onze bedrijventerreinen) te vergroten.
   
38. Modal split (in %)

Stedelijke omgeving

De tweede pijler uit het mobiliteitsplan richt zich op de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid binnen de stedelijke omgeving van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. 

 • Vergroten verkeersveiligheid 
  Wij zetten in op een daling van het aantal verkeersongevallen in Waalwijk. Daarom gaan wij door met het (her)inrichten van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsprincipe 'Duurzaam Veilig' in combinatie met daar waar mogelijk een scheiding van de verkeersdeelnemers naar snelheid, rijrichting en massa door de aanleg van fietsvoorzieningen en rijbaanscheidingen.
  • daling van het aantal verkeersongevallen in de kernen Waalwijk, Sprang- Capelle en Waspik.

 • Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen
  We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.

 • Wegen in goede staat houden en beheren
  Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor het plan 'Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen' vastgesteld.
  • Voor alle wegen in Waalwijk komen tot de classificatie 'minimaal veilig'. Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 6.626 7.061 6.641
Baten -1.067 -379 -386
Saldo van lasten en baten 5.559 6.682 6.255
Onttrekkingen -537 -3.301 -351
Stortingen 210 2.695 0
Mutaties reserves -327 -606 -351

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.