Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

12,69%

€ 18.892

x € 1.000
12,69% Complete

Inkomsten

3,65%

€ 5.458

x € 1.000
3,65% Complete

Saldo

2036,12%

€ 13.434

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

12,69%

€ 18.892

x € 1.000
12,69% Complete

Inkomsten

3,65%

€ 5.458

x € 1.000
3,65% Complete

Saldo

2036,12%

€ 13.434

x € 1.000

Ambitie

Dit beleidsveld richt zich op (1) sport, (2) cultuur en (3) recreatie in relatie tot de openbare ruimte. In onze strategische visie Waalwijk 2025 stellen we dat niet zozeer het hebben van voorzieningen het uitgangspunt is, maar het gebruik voorop staat. Beter kwalitatief en complementair, dan het open houden.

 • Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl, ontmoeting, ontwikkeling, samenwerking, leefbaarheid, integratie en plezier. We willen jong en oud bereiken en streven naar een gezonde en vitale samenleving. Het sportbeleid moet bijdragen aan gezondheid, beweging en maatschappelijke participatie, waarbij we zeker ook oog hebben voor de ontwikkeling van sporttalent. 
 • Cultuur moet een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke stad. We willen cultureel meer zichtbaar maken in Waalwijk en de kwaliteit er van verhogen. Ook moet cultuur de Waalwijkers aan elkaar verbinden. Cultureel erfgoed moet zoveel mogelijk worden behouden, waarbij er ook gekeken moet worden naar nieuwe functies voor ons cultureel erfgoed. De zichtbaarheid en toegankelijkheid van het erfgoed moeten ook verbeteren. Daarnaast gaat onze aandacht uit naar het mogelijk maken en behouden van onze lokale media. 
 • Onze openbare ruimte moet in zijn algemeenheid een bijdrage leveren aan de recreatie in Waalwijk, waarbij we streven naar effectief beheer van de recreatieve voorzieningen.

Doelstellingen

Sportbeleid en -accomodaties

We bezitten  duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties

 • Waalwijk verbetert in 2020 tenminste twee sportaccommodaties;

Waalwijk vergroot het sport- en beweeggedrag

 • Aantal jongeren (12 t/m 18 jaar) met overgewicht in Waalwijk is in 2022 tot 13 procent gedaald;
 • Waalwijkse volwassenen bewegen voldoende (65% in 2025).
   

17. % Niet-sporters (BBV)

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.


Cultuur en Recreatie

Hogere cultuurparticipatie

 • 80 procent van de Waalwijkers participeert in cultuur Waalwijk in 2022.

Cultuur versterkt sociale samenhang

 • Het Leder- en schoenmuseum opent in 2021 de deuren.

Meer recreatiemogelijkheden in de openbare ruimte

 • Het aantal bezoekers aan evenementen stijgt met 15 procent in 2022 ten opzichte van het jaar 2020. In 2020 verrichten wij een nulmeting.

Betere zichtbaarheid en toegankelijkheid erfgoed

 • Minder dan tien procent van de monumenten in Waalwijk is geplaatst in de categorie matig onderhoud.

 

39. Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (in %)

Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (19-64 jaar)Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat vindt dat de buurt voldoende groen heeft.
Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (65+ jaar)Percentage ouderen (65+ jaar) dat vindt dat de buurt voldoende groen heeft.


40. Vindt de buurt aantrekkelijk om in te bewegen (in %)

Percentage volwassenen (19+ jaar) dat vindt dat de buurt aantrekkelijk is om in te bewegen (zoals wandelen, hardlopen of fietsen).Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 15.922 17.173 17.882
Baten -3.434 -3.605 -3.668
Saldo van lasten en baten 12.488 13.567 14.214
Onttrekkingen -622 -978 -1.790
Stortingen 128 10 1.010
Mutaties reserves -494 -968 -780

Belangrijkste kaders

Projectplan Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019

Plan van Aanpak JOGG 2019-2022

Kadernotitie Sport 2012-2016

Beleidsnotitie Buitensport Waalwijk

Regeling Cultuur met Kwaliteit 2013-2016

Regeling Brede Impuls Combinatiefuncties 2017-2020

Kunstvisie ‘Verbindingen in beweging

Mediawet

Regeling Cultuur met Kwaliteit 2017-2020 

 

Verbonden partijen

Streekarchief Langstraat Heusden Altena