Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

5,79%

€ 8.620

x € 1.000
5,79% Complete

Inkomsten

2,1%

€ 3.147

x € 1.000
2,1% Complete

Saldo

829,44%

€ 5.473

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Uitgaven

5,79%

€ 8.620

x € 1.000
5,79% Complete

Inkomsten

2,1%

€ 3.147

x € 1.000
2,1% Complete

Saldo

829,44%

€ 5.473

x € 1.000

Ambitie

Maximaal ontplooien en sociaal & economisch zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is onze ambitie. Hierbij moeten Waalwijkers zijn toegerust voor vervolgopleiding aansluitend op de Waalwijkse arbeidsmarkt. Onderwijshuisvesting moet voldoende, adequaat en bereikbaar zijn. Waalwijkers zijn functioneel geletterd waarbij alle kinderen tussen 2-18 jaar deelnemen aan educatie. 

Doelstellingen

Onderwijs

Betere onderwijshuisvesting 

  • Kwaliteitsniveau huisvesting op wettelijk vereist niveau.

Meer Waalwijkers zijn functioneel geletterd

  • 20 % minder taalachterstand;
  • Talent optimaal benutten: taalvaardigdheid en ontwikkelkansen bevorderen;
  • 20% toename van educatief partnerschap ouders.

Meer kinderen tussen 2-18 jaar nemen deel aan educatie

  • Optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen;
  • Daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim met 8% in 2021;
  • Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan.
14. Absoluut verzuim (per 1.000 inw. 5-18 jr) (BBV)

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".15. Relatief verzuim ( per 1.000 inw. 5-18 jr) (BBV)

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".16. Voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) (BBV) (in %)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 6.589 7.763 7.620
Baten -898 -1.335 -1.339
Saldo van lasten en baten 5.691 6.428 6.280
Onttrekkingen -3.901 -1.045 -1.808
Stortingen 629 21 1.000
Mutaties reserves -3.272 -1.024 -808

Belangrijkste kaders

Meerjareninvesteringsprogramma onderwijshuisvesting gemeente Waalwijk 2015-2020;

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015

Nota Lokaal Educatieve Agenda 2016-2020 Verdiepen en Verbreden

Nota Waalwijk Taalrijk ‘Aanpak taal: ouder en kind samen’

Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2016-2020

Peuterregeling gemeente Waalwijk (inclusief Voor- en vroegschoolse Educatie) v.a. 2018

Nota Leerplicht

Convenant Voortijdig School Verlaten 2012-2015 (regionaal convenant)

Bestrijden laaggeletterdheid van A tot Z

Handhavingsbeleid Kinderopvang 2012

Nota Jongleren 0-6 2019-2020

 

Verbonden partijen

Voor dit beleidsveld zijn er geen verbonden partijen.