Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

6,78%

€ 10.101

x € 1.000
6,78% Complete

Inkomsten

6,65%

€ 9.948

x € 1.000
6,65% Complete

Saldo

23,23%

€ 153

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Uitgaven

6,78%

€ 10.101

x € 1.000
6,78% Complete

Inkomsten

6,65%

€ 9.948

x € 1.000
6,65% Complete

Saldo

23,23%

€ 153

x € 1.000

Ambitie

In dit beleidsveld gaat het over (1) milieu en (2) volksgezondheid. Onze ambities voor afval (circulaire economie), groen & natuur en energie vindt u terug in het Programma Duurzaamheid.

Op het gebied van milieu werken we aan de kwaliteit van de bodem, lucht, geur, licht en de externe veiligheid.  In ons gezondheidsbeleid streven we  naar het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, evenals het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.

Doelstellingen

Gezonde leefomgeving

Bij een gezonde leefomgeving denken we aan een aantal aspecten. Het gaat om schone lucht, bodem geschikt voor het gebruik, externe veiligheid en geluid.

Voor deze aspecten voldoen we aan de huidige wettelijke normen. De wetgeving van lucht, bodem, water, externe veiligheid en geluid wordt opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. De komende jaren bereiden we ons voor op deze integratie. Het kan zijn dat normen en indicatoren tijdens de integratie veranderen.

Bodemkwaliteit 
Waalwijk neemt deel aan de pilot "samen de diepte in". Samen met de regiogemeenten bekijken we hoe we bodemaspecten op kunnen nemen in de omgevingsvisie en omgevingsplan.

Externe veiligheid

De gemeente Waalwijk wil zorgen voor een blijvend maatschappelijk aanvaardbare risicosituatie voor burgers in relatie tot activiteiten met gevaarlijke stoffen in de omgeving. De acceptatie van risico’s wordt gestuurd door: 

  • de ambitie om een veilige woonomgeving te creëren voor de inwoners;
  • de ambitie om vanuit een economisch en sociaal perspectief bedrijven voldoende kansen te bieden om zich in Waalwijk te vestigen, een gezonde bedrijfsvoering te ontwikkelen en werkgelegenheid te creëren.

Momenteel zijn er geen onacceptabele situaties in de gemeente met betrekking tot externe veiligheid en dit houden we zo. 

Verlagen geluidshinder
Gestreefd wordt naar het minimaal handhaven van de huidige geluidsniveaus. Waar dat niet mogelijk is wordt er naar gestreefd om het aantal geluid gehinderden per saldo lager te krijgen. Een belangrijk instrument is het toepassen van geluidsarmer asfalt. Het uitvoeringsbeleid hiervoor ligt vast in het Mobiliteitsplan. 

Schonere lucht
In de gemeente Waalwijk wordt overal voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen. Voor geur wordt wel overlast ervaren van een aantal bedrijven.

 

28. Omvang huishoudelijk restafval (in Kg) (BBV)

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.


29. Hernieuwbare elektriciteit (BBV)

46. Ernstige geurhinder van wegverkeer (19-64 jaar) (in %)

Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden ernstige geurhinder (minimaal 8 op een schaal van 10) heeft ervaren van wegverkeer.47. Wordt ernstig gehinderd door geluid (19-64 jaar) (in %)

Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden ernstige geluidshinder heeft ervaren (minimaal 8 op schaal van 10, waarbij 0 gelijk staat aan 'helemaal niet gehinderd' en 10 gelijk aan 'extreem gehinderd').48. Wordt ernstig gehinderd door geur (19-64 jaar) (in %)

Percentage volwassenen (19-64 jaar) dat in de afgelopen 12 maanden ernstige geurhinder heeft ervaren (minimaal 8 op schaal van 10, waarbij 0 gelijk staat aan 'helemaal niet gehinderd' en 10 gelijk aan 'extreem gehinderd').Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 8.505 8.888 9.074
Baten -8.572 -8.555 -8.725
Saldo van lasten en baten -68 333 349
Onttrekkingen -9.840 -222 -1.222
Stortingen 8.191 27 1.027
Mutaties reserves -1.649 -195 -195

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Regionale Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)

RAV (Regionale AmbulanceVoorziening)