Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

EMU gegevens

EMU gegevens

Het EMU-saldo van de overheid is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de overheid.
In het stabiliteitspact is afgesproken dat een tekort voor de totale sector overheid hoger dan 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP) niet is toegestaan. 
Een goede informatievoorziening is essentieel voor het monitoren en beheersen van het EMU-saldo voor het onderhoud van het gemeente- en provinciefonds. Daarom ook is in het bestuurlijk akkoord afgesproken dat met ingang van de begroting 2006, onverminderd de bestaande tussentijdse rapportages, een overzicht moet worden verstrekt waarin informatie wordt verstrekt over het begrotingsjaar, het daaraan voorafgaande jaar en het daarop volgende jaar. De toezichthouder, in ons geval GS van Noord-Brabant, toetst hierop en is verplicht de gemeente te wijzen op het niet nakomen van haar verplichtingen, ook die ingevolge de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (HOF). 
Onderstaand is de voorgeschreven informatie van de gemeente Waalwijk voor het begrotingsjaar 2020 opgenomen.
In het overzicht is zichtbaar dat het  EMU-saldo voor een belangrijk deel bepaald wordt door de investeringen die op de balans worden geactiveerd en het saldo van de uitgaven en inkomsten binnen de grondexploitatie.

Onderstaande tabel is gebaseerd op de notitie van de commissie BBV "Geprognosticeerde balans en EMU-saldo"(d.d. nov. 2018). Daarbij is gekozen voor de berekening van het EMU-saldo vanuit het exploitatiesaldo (EMU-enquête van het CBS).

bedragen x € 1.000

  Omschrijving   Volgens realisatie tot en met augustus 2019 aangevuld met de raming resterende periode Begroting 2020

2021 volgens meerjarenraming 2020

2022 volgens meerjarenraming  2020

2023 volgens meerjarenraming 2020

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

BIJ

-10.249 -5.724 -1.878 -2.030 -1.912
2 Mutatie (im)materiële vaste activa AF -5.303 30.712 17.538 0 0
3 Mutatie voorzieningen BIJ -76 -39 -987 0 0
4 Mutatie voorraden (incl.bouwgronden in exploitatie) AF -30.108 9.700 -8.911 0 0
5 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa AF 0 0 0 0 0
 

Berekend EMU-Saldo

  25.086 -46.175 -11.492 7.970

-1.912