Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Begrotingen 2020-2023 op hoofdlijnen

De begrotingen 2020-2023 op hoofdlijnen

Begrotingsbeeld na verwerking van Kadernota 2020 en Meicirculaire 2019

De begroting wijkt in positieve zin af van het financieel beeld dat bij de Kadernota 2020 c.q. Meicirculaire 2019 aan uw raad is gepresenteerd. 
Het voorstel is om nog een tweetal posten in de meerjarenramingen op te nemen. Zie onderstaande tabel:

bedragen x € 1.000 / V = voordeel / N = nadeel 2020 2021 2022 2023
Kadernota 2020 V    284 V    457 V     169 V      37
Wijzigingen uit raadsinformatiebrief 44-19 Meicirculaire 2019 N   118 N 117 N        25 V   229

Na Meicirculaire 2019

V   166 V  140 V     144 V   266
         
a. Structurele doorwerking begrotingswijziging 2019-001 V   490 V   490 V   490 V   490
b. Technische aanpassingen V   191 N     44 V   435 V   472
         
Voorstellen:        
c. Doorzetten raming lasten jeugdzorg 0 0 N   750 N  750
d. Nadeel regeling SPUK N   187 N  187 N  187 N  187
         
Financieel beeld 2020 - 2023 V   660 V   399 V  132 V  291

Een nadere toelichting op de wijzigingen a. tot en met d. is opgenomen in de inleiding van de Begroting 2020 onder punt 1.

 

Beleidsreserve 2019-2021

Van het verloop van de reserve in de begroting kunnen we het volgende beeld geven:

Bedragen x € 1.000 2019 2020 2021 TOTAAL
Beleidsveld 0
vorming beleidsreserve       6.500
reserve 4 programma's -1.000     -1.000
zaterdagopenstelling -50     -50
nieuwe manier van werken Griffie -80 -80   -160
datagedreven werken   -105 -105 -210
Beleidsveld 1
ontwikkelbudget programma veiligheid -75 -75   -150
budget handhaving -50 -50   -100
Beleidsveld 2
mobiliteit -200     -200
Beleidsveld 3
programmamanagement binnenstad en economie -200 -200   -400
ontwikkelbudget binnenstad en economie -150 -150   -300
smart city -300     -300
Beleidsveld 5
bijdrage aanleg twee sportvelden -150 -150   -300
integrale GO aanpak -150 -150   -300
Beleidsveld 7
programmamanagement duurzaamheid -100 -100   -200
ontwikkelbudget duurzaamheid -75 -75   -150
Beleidsveld 8
implementatie omgevingswet -600     -600
TOTAAL -3.180 -1.135 -105 2.080

Per eind 2021 resteert een reserve van € 2.080.000. Hieraan is nog geen nadere bestemming gegeven.

 

Toetsingskader van de Provincie Noord-Brabant voor de begroting 2020

Op 2 juli 2019 is het nieuwe Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 gemeenten (GTK 2020) vastgesteld. Het GTK 2020 is een gezamenlijk product van de 12 provincies. Om de uniforme uitoefening van het financieel toezicht te bevorderen is het GTK  door alle provincies vastgesteld en geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Door GS van Noord-Brabant zijn de raden hierover per brief van 2 juli geïnformeerd.

Het vorige toezichtkader dateerde van 2014 en was aan vernieuwing toe. Redenen hiervoor zijn forse wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en diverse nieuwe door de commissie BBV uitgebrachte notities. Daarnaast  is er eind 2018 een 'Agenda toekomst van het (interbestuurlijk toezicht' (de Agenda) aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Agenda zijn door het Rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) gezamenlijk afspraken gemaakt over de veranderingen in de wijze van toezicht houden.

De opgave is het goed functioneren van het openbaar bestuur in een veranderende samenleving. In de Agenda worden de volgende 5 actielijnen genoemd:

  1. Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht
  2. Beter voeren dialoog
  3. Beter leren van toezicht
  4. Uniformeren uitvoering toezicht
  5. Toezichthouder richt zich op gedeelde risico's

In het GTK 2020 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan de Agenda.

In brief van GS worden de onderstaande belangrijkste verschillen genoemd tussen het nieuwe GTK 2020 en het oude GTK uit 2014:

  • In het algemeen is het GTK 2020 veel uitgebreider geworden dat het GTK uit 2014. In het nieuwe toetsingskader zijn ook de vaste toetsingsaspecten opgenomen die jaarlijks in de begrotingscirculaire terugkwamen. Ook wijzigingen die voortvloeien uit door de Commissie BBV gepubliceerde notities zijn opgenomen in het nieuwe GTK.
  • In het kader van proportioneel financieel toezicht wordt met ingang van het begrotingsjaar 2020 door alle toezichthouders gewerkt met een toetspuntenlijst.
  • Opheffen preventief toezicht wegens termijnoverschrijding
  • Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico's. In het kader van de modernisering van het toezicht hebben de toezichthouders de wens uitgesproken om, naast het structureel en reëel begrotingsevenwicht, de financiële positie (vermogen) van de gemeente te kunnen betrekken bij het bepalen van de vorm van toezicht. Om toe te groeien naar deze mogelijke wijziging zijn in het nieuwe GTK hiertoe begrippen gedefinieerd.
  • Financiële kengetallen kunnen door de toezichthouder betrokken worden bij het krijgen van een completer inzicht in de financiële situatie en de risicopositie van de gemeente.

Van de begrotingscirculaire van de provincie hebben wij kennis genomen. Wij zijn van mening dat de begroting van de gemeente Waalwijk conform de wettelijke eisen en de door de provincie gedane aanbevelingen is samengesteld.

Tarieven

Alle daarvoor in aanmerking komende tarieven zijn, op basis van de door de raad vastgestelde nota van uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2020, aangepast met het inflatiepercentage van 2%. De tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendekkend. De tarieven voor afvalstoffenheffing zijn verhoogd, de tarieven voor rioolheffing zijn verlaagd. Per saldo is er sprake van een tariefstijging van 2%.