Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

36,35%

€ 54.118

x € 1.000
36,35% Complete

Inkomsten

11,89%

€ 17.782

x € 1.000
11,89% Complete

Saldo

5507,22%

€ 36.336

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 6 | Sociaal Domein

Uitgaven

36,35%

€ 54.118

x € 1.000
36,35% Complete

Inkomsten

11,89%

€ 17.782

x € 1.000
11,89% Complete

Saldo

5507,22%

€ 36.336

x € 1.000

Ambitie

Alle inwoners van de gemeente Waalwijk moeten (sociaal) veerkrachtig zijn, het is één van de urgenties uit onze strategische visie Waalwijk 2025. Hiervoor moet de samenkracht en burgerparticipatie vergroot worden. Daarnaast wordt er ingezet op het vergroten van de economische zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Ook wordt er ingezet op maatschappelijke participatie en inclusie (meedoen). We zetten in op het zelfstandig blijven wonen van zorgbehoevende inwoners en jongeren moeten sociaal en economisch zelfstandig kunnen functioneren. 

Daarnaast vindt de doorontwikkeling van de integrale aanpak sociaal domein plaats. Hierin moet niet-geindiceerde zorg bevorderd worden, moet voorkomen worden dat jongeren tussen wal en schip vallen, moet er een goede algehele toegang zijn tot het sociaal domein en zetten we in op innovatie in de jeugdhulp. We willen zoveel mogelijk zaken dichtbij huis regelen, dus lokaal, en regionaal alleen wat moet. Juist omdat we vinden dat we zelf hiervoor als gemeente de juiste slag- en daadkracht hebben, niet om direct weer op te schalen naar een regionaal niveau.

Waalwijkers zijn gezond. We willen een goede gezondheid voor iedereen bevorderen. Deel hiervan is het zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Doelstellingen

Integrale aanpak sociaal domein

Betere toegang sociaal domein

 • In 2025 worden 95% van de aanmeldingen Wmo en Jeugd binnen de wettelijke termijnen afgehandeld;
 • Klanttevredenheid 2025 sociaal domein: 7,5 gemiddeld.

Verbeteren jeugdbeleid 

 • Schooluitvalpercentage daalt onder het PMG gemiddelde voor 2025;
 • Tevredenheidsscore Jeugdhulp neemt toe van een 7,6 naar een 7,8 voor 2025;
 • Daling percentage jongeren met jeugdhulp van 11,5% in 2018 naar 10,5% in 2025;
 • 20 gezinnen ondersteund per jaar bij echtscheidingsproblematiek.
16. Voortijdige schoolverlaters (VO+MBO) (BBV) (in %)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De cijfers van DUO hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2017/2018"18. % Jongeren met een delict voor de rechter (BBV)

19. % Kinderen in uitkeringsgezin (BBV)

20. Netto arbeidsparticipatie (BBV) (in %)

21. Werkloze jongeren (BBV) (in %)

22. Personen met een Bijstandsuitkering (aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder) (BBV)

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.23. Lopende re-integratievoorzieningen ( per 1.000 inw.15-65jr) (BBV)

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar24. Jongeren met jeugdhulp (% van jongeren tot 18 jaar) (BBV)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.25. % Jongeren met jeugdbescherming (BBV)

Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.


percentage 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Waalwijk 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %
M50 1,1 % 1,1 % 1 % 1 % 1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %

26. Jongeren met jeugdreclassering (BBV)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.


percentage 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Waalwijk 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,6 %
M50 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

27. Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (per 1.000 inwoners) (BBV)

41. Doorlooptijden binnen wettelijke termijn (in %)

42. Klanttevredenheid Sociaal Domein (score 0-10)

Sociale veerkracht

 • Samenkracht en maatschappelijke participatie vergroten
  • Verhogen maatschappelijke participatie/vrijwilligers in Waalwijk tot score 45 in 2022;
  • Eenzaamheid bestrijden. Score groen (Telos meting) in 2025.
 • Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk
  • 92% Waalwijkers boven armoedegrens;
  • <2% van de huishoudens onder sociaal minimum in 2025;
  • Voldoen aan taakstelling beschut werken (beleidsveld 3);
  • Uitstroom bevorderen participatiewet (beleidsveld 3).

 • Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren
  • Zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder stijgt van score 918 per 1.000 inwoners naar 925 per 1.000 inwoners in 2025. 

 • Vergroten sociale veiligheid
  • Veilige leefomgeving (zie programma veiligheid).

43. Zelfstandig wonende personen van 75 jaar en ouder (per 1.000 inwoners van 75 jaar en ouder)

59. Maatschappelijke participatie (score 0-100)

Waalwijkers zijn gezond

In ons gezondheidsbeleid streven we  naar het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit, evenals het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten. We hebben oog voor belangrijke ontwikkelingen en focussen ons specifiek op de gezondheid van jeugd en jongeren. Hierbij hebben we vooral aandacht voor het voorkomen en terugdringen van overgewicht en het tegengaan van alcoholgebruik. We hebben daarbij onderstaande doelstellingen opgesteld.

Bevorderen goede gezondheid voor iedereen

 • Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs drinkt alcohol;
 • Minder dan 16% van de jongeren uit de 2e klas Voortgezet Onderwijs heeft overgewicht.

44. % jongeren uit 2e klas Voortgezet Onderwijs dat alcohol drinkt

45. % jongeren uit 2e klas Voortgezet Onderwijs met overgewicht

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 50.620 52.253 52.118
Baten -14.795 -13.826 -13.782
Saldo van lasten en baten 35.825 38.427 38.336
Onttrekkingen -617 -4.802 -4.000
Stortingen 0 2.000 2.000
Mutaties reserves -617 -2.802 -2.000

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Baanbrekers

GGD Hart voor Brabant

Regionale Ambulance-voorziening Brabant Midden-West-Noord