Meer
Publicatiedatum: 13-11-2019

Inhoud

Uitgaven

13,86%

€ 20.630

x € 1.000
13,86% Complete

Inkomsten

60,49%

€ 90.452

x € 1.000
60,49% Complete

Saldo

10582,47%

€ -69.822

x € 1.000
Programma onderdelen

Beleidsveld 0 | Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

13,86%

€ 20.630

x € 1.000
13,86% Complete

Inkomsten

60,49%

€ 90.452

x € 1.000
60,49% Complete

Saldo

10582,47%

€ -69.822

x € 1.000

Ambitie

Vanuit het beleidsveld 0 Bestuur en Ondersteuning werken we aan (1) een bestuurskrachtige gemeente, (2) een hoog service niveau naar onze inwoners, bedrijven en organisaties en aan een (3) gezonde financiële huishouding waarbij de inwoner niet meer dan nodig wordt belast:

 • We zijn een proactieve speler en zorgen er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de agenda staan in de regio, provincie, landelijk en internationaal.
 • De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich naar een coöperatieve, compacte en servicegerichte organisatie. De ambtelijke organisatie dient in de dienstverlening deze houding uit te stralen. Hierbij is het uitgangspunt dat we digitaal werken waar het kan, en persoonlijk wanneer nodig of gewenst.
 • Wij voelen de verplichting en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat we de generaties na ons niet opzadelen met financiële problemen als gevolg van beslissingen die wij nu nemen. Wij willen tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners een efficiënt  beheer van de gemeentefinanciën voeren.

Doelstellingen

Bestuur: Waalwijk is een bestuurskrachtige gemeente

 • Effectiever Sturen op Strategische Visie

  In september 2017 is de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ in de raad vastgesteld. Hierin staan onze missie en de vier ambities verwoord waar aan we werken. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de uitvoering van de 25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid. 
  • twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
  • organiseren de Waalwijkse LABS. 
  • 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

 • Positie in bestuurlijke netwerken is sterker

  Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig.  Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht, zoeken we  proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt.  Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, M50 (voorheen het Platform Middelgrote Gemeenten), VNG en onze partnerstad Unna.
  • onze ambities en doelstellingen zijn bekend bij relevante externe netwerken.
 • Meer gedeeld eigenaarschap inwoners en overheid
  • Inwoners worden eerder betrokken bij vormgeven beleid  (burgerparticipatie)  en de gemeente participeert goed in initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie).

--

Financiën

Duurzaamer financieel beleid en beheer

 • Betrouwbare financiële partner;
 • Structureel sluitende meerjarenbegroting;
 • Gezonde verhouding Eigen vermogen / Vreemd vermogen;
 • Weerstandsratio van minimaal 1.4.

Intentie om belastingen/lokale lasten niet meer te laten stijgen dan inflatie

 • OZB stijgt alleen met inflatiepercentage.

Voor een nadere uitleg omtrent het eigen vermogen/vreemd vermogen en de weerstandsratio wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Voor het onderwerp belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

01. Formatie (fte per 1.000 inwoners) (BBV)

Het aantal fte per 1.000 inwoners.


02. Bezetting (fte per 1.000 inwoners) (BBV)

fte per 1.000 inwoners


03. Apparaatskosten (per inwoner) (BBV)

per inwoner


04. Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (BBV)

kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.


05. Overhead (% van totale lasten) (BBV)

% van de totale lasten.


Publiekszaken: hoog serviceniveau voor inwoners, bedrijven en organisaties

 • Meer digitaal, persoonlijk waar nodig
  • We meten de succesratio van verschillende webformulieren en leren van gemeenten die beter scoren. Het persoonlijk contact is geborgd door ook voor onze klanten telefonisch en aan verschillende balies beschikbaar te zijn.
 • We zijn beter en sneller bereikbaar en inwoners zijn meer tevreden over onze dienstverlening
  • Tevredenheid: bejegening, deskundigheid, doorlooptijd, bereikbaarheid in brede zin.

--
35. Digitale dienstverlening inwoners (score 0-10)

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners / burgers geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. De score is afkomstig uit het klantbelevingsonderzoek Burgerpeiling (BP) en de meting geeft zicht op de tevredenheid / waardering ten aanzien van de digitalisering van de dienstverlening / het digitaal aanbod. In de Burgerpeiling (kto) is o.a. aandacht voor hostmanship, het contactkanaal balie, telefoon / telefonie en post / schriftelijk en de online kanalen website, e-mail en social media.


36. Directe dienstverlening inwoners (score 0-10)

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.62. Verhuizing ontwikkeling succesratio (in %)

63. BRP ontwikkeling succesratio (in %)

64. Overlijden ontwikkeling succesratio (in %)

65. Melding openbare ruimte ontwikkeling succesratio (in %)

66. Evenementenvergunning ontwikkeling succesratio (in %)

67. Parkeervergunningen ontwikkeling succesratio (in %)

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 na wijziging Begroting 2020
Lasten 25.527 19.165 21.287
Baten -90.450 -85.347 -89.485
Saldo van lasten en baten -64.923 -66.182 -68.198
Onttrekkingen 0 -14.501 -967
Stortingen 5.414 13.498 3
Mutaties reserves 5.414 -1.003 -964

Belangrijkste kaders

Verbonden partijen

Streekarchief Langstraat Heusden Altena

ROM/Hart van Brabant

BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

Intergas N.V.

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis Holding N.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

Publiek Belang elektriciteits productie B.V.

Claim Staat Vennootschap Amsterdam B.V.

Brabant Water N.V.