Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Verloop budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Bij het najaarsbericht 2018 is een aantal restant-budgetten 2018 overgeheveld naar 2019, in totaal voor € 1.083.000.
Hieronder wordt weergegeven wat op grond van nu bekende gegevens de verwachting is voor de besteding van die middelen in 2019 (“prognose 2019”).

Prognose 2019 budgetoverhevelingen van niet bestede budgetten 2018 naar 2019
Product Bedrag in € Toelichting
5993025
Vervanging SBA

66.000

Overheveling incidenteel budget software SBA (StadsBeheerAdministratie).

Prognose 2019:
De vervanging van SBA door Squit 20/20 verloopt volgens planning. De implementatie daarvan loopt op dit moment en wordt naar verwachting medio 2019 afgerond.

610 Kinderopvang 72.448

Actualisatie beleid 0 – 6 jarigen

Subsidie 2018 aan nieuwe aanbieder peuteropvang n.a.v. in werking treden wet Harmonisatie is minder dan verwacht. De Kindereijk heeft alleen voor de maanden september tot en met december 2018 een subsidie aangevraagd. (2018
€ 37.155 / 2019 € 136.305), doordat zij vertraging hebben opgelopen bij verbouwing voor de nieuwe groepen peuteropvang en niet eerder kunnen starten met de opvang van de kortdurende peuteropvang.
De Asschergelden voor stimulering ‘Alle peuters naar voorschool’ wordt ieder jaar met € 20.000 verhoogd (bedrag 2018 inmiddels € 60.000). De inzet  van deze extra middelen/nieuwe activiteiten zijn door de harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vertraagd. Dit wordt in het nieuwe beleid VVE/uitvoeringsprogramma VVE (2019-2020) verwerkt.
Het totale overschot op het budget is overgeheveld naar 2019 en wordt ingezet voor actualisatie van beleid 0-6 jaar. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe eisen kinderopvang vanuit het Rijk.

Prognose 2019:
Het budget is onderdeel van uitvoeringsnota peuteropvang en VVE 2019-2020 en wordt volledig ingezet in 2019.

612
Maatschappelijke zorg / maatschappelijke begeleiding asielzoekers/ vluchtelingen

350.693

Verhoogde asielinstroom (oormerking 2016)

Vanwege de verhoogde asielinstroom stelt het Rijk in 2016 en 2017 extra middelen beschikbaar aan de gemeenten. De financiering vindt plaats op basis van het principe geld volgt de gehuisveste statushouder.
Op basis van de daadwerkelijke gerealiseerde taakstelling ontvangt de gemeente per persoon een bedrag van € 4.430,24. Dit bedrag is bedoeld ter compensatie van de extra kosten die gemeenten maken vanwege de verhoogde asielinstroom. Via de mei-, september- en de decembercirculaire ontvangen gemeenten deze vergoeding. Voor 2017 is er een bedrag van € 330.000 beschikbaar. 

Voor 2017 is besteed/ ligt er een verplichting tot een bedrag van :
- 32 trajecten HOB via Baanbrekers                                     €   95.232
- Gezondheidsbevordering GGD                                             €   26.015
Professionele woonbegeleiding Huischmeesters      €   10.804
Totaal                                                                                                       € 132.051

Het betreft extra middelen die alleen in 2016 en 2017 worden ontvangen. De kosten voor de verhoogde instroom van de statushouders hebben echter een structurele doorwerking. Hier staan vanaf 2018 geen extra rijksmiddelen meer tegen over. Besloten is om het voorlopig verwachte niet bestede bedrag van € 197.949 over te hevelen naar 2018. Daarnaast zijn er op dit moment ontwikkelingen rondom de klantregie inburgering waarvoor extra middelen in 2017 en 2018 nodig zijn. Een kostenindicatie is nog niet voorhanden. Besloten is om de middelen verhoogde asielinstroom voor 2017 beschikbaar te houden om  in te zetten voor de integratie van de statushouders en het restant 2017 over te hevelen naar 2018.

In het Najaarsbericht 2018 is aangegeven dat  de instroom vergunninghouders naar verwachting in 2019 gelijk blijft. De bijdrage vanuit het Rijk in 2019 is beperkt tot € 2.370 per vergunninghouder. In de Regio wordt vanaf oktober 2018 in regioverband de ontwikkelopgave inburgering ontwikkeld. Dat vraagt meer beleidsinzet om de verandering te implementeren. De HOB aanpak (Huis Opleiding Baan) is succesvol gebleken in 2018 en wordt dan ook voortgezet en uitgebreid in 2019. De subsidie vluchtelingenwerk (onderaannemer) blijft hetzelfde. Ook wordt er voor 2019 een plan integratie arbeidsmigranten opgesteld; ook hiervoor zijn extra middelen nodig.
Het gehele bedrag is overgeheveld naar 2019. In het tweede kwartaal wordt plan van aanpak inburgering met HOB gepresenteerd. Op dat moment is ook de bekostiging van de inburgering 2020 verder uitgewerkt. Het over te hevelen bedrag zal circa € 350.693 bedragen.

Prognose 2019:
Het bedrag wordt  in 2019 volledig besteed.

615 Minimabeleid / armoedebeleid 309.500

Bestrijding kinderarmoede

Vanaf 2016 ontvangen gemeenten extra middelen ( Klijnsmagelden) voor de bestrijding van armoede bij kinderen. De raad heeft in april 2017 door middel van een motie besloten dat de middelen besteed moeten worden voor de bestrijding van armoede van kinderen. De raad droeg het college op om , in overleg  met het maatschappelijk middenveld hiervoor beleid op te stellen. Deze opdracht is uitgevoerd en hiervoor is een nieuw beleidsplan Samen uit armoede opgesteld. Dit beleidsplan is in concept gereed en wordt geagendeerd voor besluitvorming door de raad. Vanwege de volle agenda van de raad wordt de behandeling van het beleidsplan Samen uit Armoede op verzoek van de raad doorgeschoven van november 2018 naar januari 2019. Om deze reden zijn in 2017 en 2018 deze middelen niet besteed.
In het door de raad nog vast te stellen  beleidsplan Samen uit armoede worden voorstellen gedaan om deze middelen in te zetten voor het doorbreken van generatie-armoede.
De niet bestede middelen zijn voor € 309.500 overgeheveld naar 2019 voor de bestrijding van Kinderarmoede.

Prognose 2019:
Verwachte uitgaven overgehevelde Klijnsma middelen:
-  € 50.000 impactmeting Universiteit van Tilburg (UvT) project Generatiearmoede ;
-  € 50.000 samenwerking, Platform 31 en TA academie ;
-  € 50.000 project gemeente Waalwijk en de Stichting Light of Life .
Daar komen waarschijnlijk nog andere projecten bij.
Bij het najaarsbericht 2019 bezien of dan nog resterende middelen moeten worden overgeheveld naar 2020. 

511 Sportbeleid 10.200

Beweegcoach voor ouderen

Bij collegebesluit d.d. 23 mei 2017 is besloten dit driejaarlijks budget in een jaarlijks bedrag van € 5.100 in te zetten ter dekking van de salariskosten van de nieuwe functie in het Buurtsportcoachproject, namelijk de Beweegcoach voor ouderen. Naar verwachting wordt deze functie per 1 januari 2018 ingevuld. Besloten is het budget project vitale ouderen van € 15.300 over te hevelen naar 2018. Eind 2018 resteren nog de middelen voor 2019/2020 voor een totaalbedrag van € 10.300. Deze niet bestede middelen worden overgeheveld naar 2019.

Prognose 2019:
Middelen worden in 2019 en 2020 besteed, conform bovengenoemd besluit en toelichting.

511 Sportbeleid 30.000

Inzet buursport- en cultuurcoach

Conform het collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Impuls Combinatiefuncties. Dit resulteert in 2017 in een naar 2018 overgeheveld (restant-)budget van
€ 65.344. Dit restant is ontstaan door de externe cofinancieringsbijdragen door de partners  en wordt ingezet voor de uitvoering van het project Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019 .
Conform collegebesluit is het restant-budget 2018 overgeheveld naar 2019 ten behoeve van de uitvoeringskosten van het project Inzet buurtsport- en Cultuurcoach 2019.

Prognose 2019:
Deze middelen worden in 2019 besteed en eventueel restant-budget wordt conform besluit jaarlijks overgeheveld (te bezien bij Najaarsbericht 2019).

511 Sportbeleid 160.586

Jongeren op Gezond Gewicht

Collegebesluit d.d. 31-1-2017: Plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht januari 2017- April 2019
Met het collegebesluit d.d. 23 juni 2015 is ten aanzien van de dekking van de kosten besloten de reeds in de begroting beschikbare middelen aan te wenden. Het restant bedrag wordt jaarlijks overgeheveld. Per 1 januari 2017 is een totaal budget voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 april 2019 beschikbaar van € 270.546.
Het JOGG-project is gestart per 1 april 2016.  Het college heeft op 23 juni 2015 B08.00T besloten dat jaarlijks het restant budget overgeheveld wordt via het najaarsbericht.
Besloten is het restant budget JOGG van € 196.046 over te hevelen naar 2018 en het restant-bedrag 2018 van € 160.586 over te hevelen naar 2019 om de JOGG activiteiten voort te kunnen zetten. Bedrag is in een keer beschikbaar gesteld voor meerdere jaren, dit is de reden waarom de gelden nog niet volledig zijn uitgegeven in 2018.

Prognose 2019:
Dit restantbudget wordt ingezet om de komende 3 jaren JOGG te kunnen voortzetten. Het advies wordt op korte termijn in het college behandeld. Er is geen extra budget nodig.

630 Samenkracht en burgerparticipatie 84.000

Overheveling innovatiemiddelen Wmo.

Voor het sociale domein van de gemeente Waalwijk is een budget vastgesteld voor innovatie en vernieuwing. Dit bedrag is o.a. beschikbaar voor organisaties en initiatieven/pilots die een aantoonbare bijdrage leveren aan innovatie en transitiedoelstellingen. Voor 2018 resteert een bedrag van ruim € 84.000 omdat de opzet/uitvoering van pilotactiviteiten die in 2018 waren gepland, zijn doorgeschoven naar 2019.
Het over te hevelen budget wordt ingezet behoeve van de pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’ (PIB). Op 23 januari 2018 heeft het college besloten om toe te werken naar de uitvoering van deze pilot. In oktober wordt het projectplan PIB afgerond en aan het college voorgelegd ter accordering. Bij goedkeuring gaan we PIB-coaches werven en starten we in het eerste kwartaal 2019 met de uitvoering van trajecten voor basisschoolkinderen.

Prognose 2019:
De pilot ‘Preventief Interventieteam Basisschoolkinderen’ (PIB) is onlangs van start gegaan; middelen worden in 2019 besteed.

     

 

Budgetoverheveling niet bestede budgetten t.l.v. reserves
Product Bedrag in € Toelichting
809 Wonen 175.000

Overdracht woonwagencentrum Waspik

Ten laste van de reserve sociale woningbouw is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld.
Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie en uitbreiding van het woonwagencentrum.
De gemeente en de stichting Jade hebben overeenstemming bereikt over de overname/grondruil en een verdeling van de kosten. Per eind 2016 was een bedrag van € 325.000 verantwoord. De uitbreiding van het woonwagencentrum is inmiddels gereed. De ruiling tussen de gemeente en Casade is echter nog niet afgerond. Het restant bedrag van € 175.000 moet daarom beschikbaar blijven.

Prognose 2019:
De overdracht wordt in 2019 geëffectueerd. Daarvoor worden nog kosten gemaakt (kosten voor aanpassing overeenkomst, vastleggen recht van overpad,  notariskosten, werkzaamheden Kadaster, incidenteel onderhoud tot de overdracht). Daarvoor hebben we naar schatting nog circa € 15.000 voor nodig. Het restant van de overheveling ten bedrage van € 160.000 valt terug in de reserve sociale woningbouw.

809 Wonen 517.500

Energiebesparende maatregelen

De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 moet hiervoor beschikbaar blijven.

Prognose 2019:
Middelen worden vermoedelijk in 2019 geheel besteed.