Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Beheer openbare ruimte

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Wij voorzien in de maatschappelijke wens de openbare ruimte, schoon, heel en veilig te houden en ons gemeentelijk vastgoed duurzaam in stand te houden tegen efficiënte inzet van gemeenschapsgeld. Wij streven naar betrouwbaarheid in onze processen en afspraken.

Water / riolering
“Doelmatig op weg naar een klimaatbestendig Waalwijk”

De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Binnen het product afval gaan wij "beleidsmatig" geen extra activiteiten  implementeren, dan de uitwerking van Fase II uit het Grondstoffenbeleidsplan.

De uitwerking van Fase II is overigens pas bekend in Q3 van 2019.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Milieu

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Bodem
  Naast de chemische bodemkwaliteit spelen er meer thema’s in de bodem, zoals de ondergrondse opslag en energie opslag. Bij de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten wordt gekeken naar meer aspecten van de bodem dan alleen bodemverontreiniging waardoor integratie van andere beleidsvelden met bodem wordt bevorderd.

 • Externe veiligheid
  • Uitvoering geven aan de in 2017 vastgestelde Beleidsvisie Externe Veiligheid.
  • Uitvoering geven aan het regionaal werkprogramma Impuls OmgevingsVeiligheid (IOV) 2018. Dit programma is eind 2017 vastgesteld, wordt uitgevoerd door de OMWB en wordt gesubsidieerd door het Rijk. Het programma heeft onder meer betrekking op:
  • adviezen over externe veiligheid bij vergunningverlening, toezicht en handhaving,
  • opstellen en toetsen van risicoanalyses, advisering over externe veiligheidsaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen, verantwoording groepsrisico, actueel houden en verbeteren risicokaart,
  • EV in de gemeentelijke en provinciale omgevingsvisie en transport van gevaarlijke stoffen.

 • Geluidshinder neemt niet toe
  Gestreefd wordt naar het minimaal handhaven van de huidige geluidsniveaus. Waar dat niet mogelijk is wordt er naar gestreefd om het aantal geluid gehinderden per saldo lager te krijgen. Een belangrijk instrument is het toepassen van geluidsarmer asfalt. Het uitvoeringsbeleid hiervoor ligt vast in het Mobiliteitsplan.

 • Luchtkwaliteit en geur
  In de gemeente Waalwijk wordt overal voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen en wordt, afhankelijk van de beïnvloedingsruimte en financiële mogelijkheden, gewerkt aan een verbetering van de luchtkwaliteit volgens de GGD richtlijnen. De gemeente Waalwijk beschikt niet over een specifiek beleid voor geur afkomstig van veehouderijen en industrie.

 • Water / riolering levert bijdrage klimaat bestendig Waalwijk
  De gemeente Waalwijk wil zich op een doelmatige wijze ontwikkelen tot een klimaatbestendige stad. Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke kaders en beleidslijnen. Het speelveld is echter ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere buien. De openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd en stelt steeds hogere eisen. Stedelijk waterbeheer speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Eind dit jaar moet de regio Hart van Brabant een regionaal bod uitbrengen bij het Rijk over onder andere de hoeveelheid energie die de regio kan opwekken, de regionale energiestrategie. Wij pakken een actieve rol in dit proces. De Raad wordt in het proces meegenomen.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: NJB6 Structurele bijstelling opbrengst rioolheffing

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

707

Rioolrechten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-/-3.280

Prognose ultimo 2019

-/- 3.437 Verschil

157

157

V

N

S

S

Kostenplaats

6707010

       
Budgethouder Teammanager TORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Rioolheffing is berekend op basis van het GRP. Door wijzigingen in de rioolopbrengsten door autonome stijging van het waterverbruik/meerdere aansluitingen dan geraamd. Deze opbrengst dient structureel bijgesteld te worden.
Dit voorstel betreft een structurele doorwerking van het Najaarsbericht 2018..

Maatregel

Structureel hogere opbrengst van € 157.038 . Tevens hogere storting in de voorziening riolering.

 

ONDERWERP: VJB23 Aanbestedingsvoordeel Restafval

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

702

Vuilophaal en -afvoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

855

Prognose ultimo 2019

455 Verschil

400

-400

V

N

S

S

Kostenplaats

6702050

438010      
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

Uit de laatste Europese aanbesteding is een nieuwe verwerker voor het restafval gecontracteerd. Het aanbestedingsvoordeel is erg fors te noemen daar het verwerkingstarief voor circa de helft is afgenomen. Door het aanbestedingsvoordeel kan de geraamde onttrekking aan de voorziening met € 400.000 worden verlaagd. Dit voorstel betreft een structurele doorwerking van het Najaarsbericht 2018.

Maatregel

Omdat afval een gesloten systeem betreft dient de begroting 2019 structureel bijgesteld te worden met het  voordeel en tegelijkertijd de onttrekking aan de voorziening verlaagd te worden met hetzelfde bedrag.

 

ONDERWERP: VJB24 Lagere opbrengst oud papier

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

702

Vuilophaal en-afvoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

283

Prognose ultimo 2019

203 Verschil

-80

80

N

V

S

S

Kostenplaats

6702090

838010      
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

De landelijke trend van de opbrengsten van het oud papier is dat deze teruglopen. Door de digitalisering zien we het aanbod en daarmee de opbrengsten  achteruit gaan.  Uiteindelijk is de digitalisering beter voor het milieu en onze planeet, want men verbruikt gewoonweg minder papier. Dit voorstel betreft een structurele doorwerking van het Najaarsbericht 2018.

Maatregel

Omdat afval een gesloten systeem betreft dient de Begroting 2019 structureel bijgesteld te worden met het  nadeel en tegelijkertijd de storting  aan de voorziening verlaagd te worden met hetzelfde bedrag.

 

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Gezondheidsbeleid
We voeren zowel een regionaal als een lokaal gezondheidsbeleid. In de regionale nota Gezondheidsbeleid (regio Midden Brabant) 2016 – 2019 hebben we de volgende doelstellingen opgenomen:

 • jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol;
 • kinderen hebben een gezond gewicht;
 • het (ziekte)verzuim van leerlingen neemt af.

De gemeente heeft niet de mogelijkheid en de middelen om op alle gezondheidsthema’s in te zetten. Daarom kiezen wij voor enkele speerpunten waarover onderzoeksgegevens aantonen dat er in Waalwijk nog gezondheidswinsten te behalen zijn. Daarnaast blijven we aandacht houden voor andere doelgroepen en zetten we jaarlijks in op extra thema’s die raakvlakken hebben met  andere beleidsterreinen van de gemeente. 

In het kader van de Wet publieke gezondheid zijn wij ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. De GGD voert die voor ons uit; zie hiervoor Beleidsveld 6 Sociaal Domein.

 

Preventie en handhaving Drank- en horecawet
Ook in het kader van de Drank- en horecawet zijn wij verplicht om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Onze doelstellingen zijn op regionaal niveau opgesteld, zodat er eenduidigheid ontstaat in preventiebeleid en we regionale afspraken kunnen maken met samenwerkingspartners. Daarnaast zijn er in ons Preventie- en handhavingsplan 2016 – 2019 twee lokale doelstellingen opgenomen:

 • afname alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik door personen onder de 18 jaar;
 • afname van dronkenschap (met name tijdens uitgaansavonden in het publieke domein).

We zullen in 2019 zowel het gezondheidsbeleid als het preventie- en handhavingsplan evalueren en vernieuwen.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: VJB08 Lagere bijdrage GGD

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

709

Volksgezondheid: subsidies en bijdragen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

1.648

Prognose ultimo 2019

1.548 Verschil 100 V S
Kostenplaats

6709010

443302      
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

De bijdrage 2019 aan de GGD blijkt € 100.000 lager uit vallen dat in onze Begroting 2019 is opgenomen (verlaging van bijdrage tot € 1.547.745). In de jaren na 2019 is het structureel voordeel € 48.000.

Maatregel

Begroting 2019 en verder op post bijdrage GGD structureel (voordelig) neerwaarts bijstellen.