Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur erfgoed & lokale media

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Cultureel erfgoed

 • We behouden het cultureel erfgoed, maken nieuwe functies mogelijk en verbeteren de toegankelijkheid en zichtbaarheid.
  We zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed in goede staat verkeert.

Lokale media

 • Er is een lokale omroep in Waalwijk.
  We  richten ons op de zendvergunningen Maasstad Omroep Stichting Waalwijk en het behoud van de wijkkranten in Waalwijk, Sprang Capelle en Waspik.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing. 

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Cultuurpresentatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat in de gemeente Waalwijk
  Cultuur zorgt voor de nodige reuring en maakt de stad aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Inwoners nemen zowel actief als passief deel aan culturele activiteiten. Hierdoor ontmoeten ze elkaar, leren elkaar kennen en genieten ze samen van cultuur. 
   
 • Kwalitatief betere evenementen en meer bezoekers
  We gaan het evenementenbeleid verder professionaliseren, de culturele samenwerking bevorderen en kunst en cultuur meer inbedden in de openbare ruimte. Een belangrijk ijkpunt is de opening van het nieuwe Schoen- en Ledermuseum in 2021. Dit sluit aan op de inhoud van onze centrumvisie.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Onze ambities, doelstellingen en maatregelen voor openbaar groen vindt u terug in het programma Duurzaamheid.  Maatregelen voor (openlucht) recreatie vindt u hieronder.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Sportaccommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Onze sportaccommodaties zijn in goede onderhoudsstaat, veilig en duurzaam
Wij vinden het belangrijk om de inwoners voldoende mogelijkheden te bieden om vitaal en gezond te blijven. Een sporter moet zorgeloos kunnen genieten van zijn of haar sport. Naast het reguliere beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt de komende jaren het volgende pakket aan maatregelen uitgevoerd:

 • Renovatie Sportcentrum Waspik en turnhal
 • Realisatie vechtsportcentrum
 • Renovatie zwembad Zidewinde 
 • Toekomstvisie sportparken Elzenhage, De Gaard en Van Wijlen
 • Project Gezonde Sportkantine

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: NJB4 Afname verenigingsgebruik / minder zwemlessen zwembad Olympia

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

501

Zwembaden

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-795

64

Prognose ultimo 2019

-775

44

Verschil

20

20

N

V

S

S

Kostenplaats

6501010

6502105

       
Budgethouder Teammanager Sport Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Voor zwembad Olympia wordt, net zoals in het Najaarsbericht 2018, een nadeel op de inkomsten van €20.000 verwacht. De oorzaak hiervan ligt in een afname van het verenigingsgebruik. Ook zijn er t.o.v. vorige jaren minder zwemlessen afgenomen. Naar verwachting zal dit tekort op de inkomsten ook  in 2019 niet worden ingehaald. Hiertoe wordt voorgesteld het nadeel van €20.000,- op de inkomsten structureel in de begroting te verwerken. Dit kan worden gedekt door de inzet van de in de begroting van Sport opgenomen stelpost.

Maatregel

De Begroting 2019 structureel aanpassen (per saldo budgettair neutraal).


ONDERWERP: NJB5 Lagere inkomsten Sportparken

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

503

Sportparken

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-269

64

Prognose ultimo 2019

-250

45

Verschil

19

19

N

V

S

S

Kostenplaats

Diversen

6502105

       
Budgethouder Teammanager Sport Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Op product 503 Sportparken is een nadeel op de inkomsten te melden van €19.000,- In de Begroting van sport is een stelpost opgenomen. Het voorstel is deze voor en bedrag van €19.000,- structureel in te zetten ter dekking van het nadeel.

Maatregel

De Begroting 2019 structureel aanpassen (per saldo budgettair neutraal).

 

Sportbeleid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

We bieden samen met lokale partners onze inwoners een aantrekkelijk en kwalitatief sport-/beweeg en cultuuraanbod aan. Vanaf 2017 maken we jaarlijks afspraken met partners uit onder andere het onderwijs, de kinderopvang, de zorginstellingen, het jongerenwerk, het welzijnswerk en cultuur in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties (40% bijdrage door het rijk in de salariskosten van de Buurtsport- en Cultuurcoach). We organiseren jaarlijks voldoende Buurtsport- en Cultuurcoaches om aan deze stimuleringsregeling deel te kunnen nemen.

Vanuit een gezamenlijke visie zijn de diverse functies beschreven. We versterken de samenwerking en verbinden activiteiten om tot meer samenhang te komen. Er gebeurt al heel veel voor diverse doelgroepen (jong en oud) op het gebied van sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Door activiteiten en doelgroepen te verbinden zijn we meer zichtbaar, meer innovatief en bereiken we meer mensen om in beweging te krijgen. We willen het een gemeenschapsproject laten zijn in plaats van een gemeentelijk project.

Het is van belang om door een gerichte inzet van communicatiemiddelen de bekendheid, bereikbaarheid en zichtbaarheid van alle activiteiten te promoten en deelname te stimuleren De website GOwaalwijk.nl is het digitale platform voor alle inwoners. Het geeft een overzicht van alle activiteiten, evenementen en organisaties op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging.  Verenigingen en organisaties kunnen via deze site de inwoners informeren en prikkelen om deel te nemen en gezonder te leven.

We voeren het projectplan 'Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019’ uit langs een drietal programmalijnen:

 1. Sportief, gezond en cultureel opgroeien
  Kinderen in Waalwijk krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief, gezond en cultureel kunnen ontwikkelen.
 2. Positieve gezondheid
  Er is aandacht voor kwetsbare burgers. Inwoners worden in hun eigen kracht gezet. We focussen hierbij op het versterken van veerkracht, eigen regie en gezondheids- en beweegvaardigheden.
 3. Spelbepalers
  Sportaanbieders in Waalwijk worden ondersteund om een sterke vereniging te worden en hun maatschappelijk rol verder uit te breiden

Als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) creëren we samen met partners een gezonde omgeving waarin de inwoners van Waalwijk, met name jongeren, gezond kunnen wonen, werken, opgroeien en recreëren. We zetten de JOGG-aanpak als gemeente breed in binnen de leeftijdsgroep 0-19 jaar, met daarbij aandacht voor de wijken en kernen met hogere overgewichtcijfers.  We zetten een tweetal landelijke succesvolle interventies in: de Drinkwater campagne en Team Fit (Gezonde sportkantine).

We willen met onze aanpak:

 • Sport, bewegen en cultuur meer als middel inzetten.
 • Iedere inwoner dezelfde kansen bieden op het gebied van sport, bewegen en cultuur.
 • Meer sport, bewegen en cultuur stimuleren onder alle doelgroepen.
 • Meer eigen verantwoordelijkheid en initiatieven van inwoners stimuleren.
 • Meer mensen bij elkaar brengen en verbinding leggen tussen bewoners en de wijk.
 • Meer samenwerking tussen verenigingen en organisaties stimuleren.
 • Meer succesvolle projecten borgen.


We zijn succesvol als:

 • Sport, bewegen en cultuur van en voor iedereen is.
 • Er een gezonde leefomgeving is voor iedere inwoner.
 • We de trend in stijging van het huidige overgewichtcijfer tegengaan en het stabiliseren.
 • Er meer initiatieven van inwoners zelf zijn.
 • Er gezamenlijk gestreefd wordt naar meer onderlinge verbondenheid en duurzame samenwerking.
 • Alles wat we doen zichtbaar is.

   

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.