Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Onderwijshuisvesting

 • Onze onderwijshuisvestiging is voldoende, passend bij de vraag en bereikbaar.

Lokaal Educatieve Agenda

 • Vergroten taalvaardigheid en ontwikkelkansen bij inwoners
  • 20 % minder taalachterstand
  • talent optimaal benutten: taalvaardigdheid en ontwikkelkansen bevorderen
  • Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan

 • Ouders betrekken bij onderwijs
  toename van 20% deelname educatief partnerschap

 • Het versterken van de samenhang en afstemming tussen Veiligheid, Passend Onderwijs, Jeugdhulp en Jeugdbeleid
  • optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen
  • daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Verbinden jongeren aan Waalwijk tijdens en na de studie

 • Stoppen van de braindrain
  We willen jongeren tijdens en na hun studie binden aan Waalwijk. Dit willen we bereiken door het verbeteren van de binding van het onderwijsaanbod aan Waalwijk.
  • er zijn voldoende en aantrekkelijke stageplaatsen in Waalwijk
  • we leggen strategische verbindingen met onderwijsinstellingen in onze omgeving

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP:  NJB3 Toename kosten leerlingenvervoer

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

401

Leerlingenvervoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

625

Prognose ultimo 2019

806 Verschil 181 N S
Kostenplaats

6401010

434102      
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

Het leerlingenvervoer kampt met de toegenomen kosten naar aanleiding van het nieuwe vervoersmodel. Regionaal is de verwachting dat de kosten op dit gebied 46% hoger uitkomen. De toename van de kosten liggen hier op meerdere vlakken waarvan een groot deel niet beïnvloedbaar blijken te zijn. Uit analyse zijn de volgende oorzaken voor de kostenstijging aan te geven: het maximaal aantal basepoints per vervoerder, minimum inzet 3 uur rolstoelbussen, hoger volume (meer leerlingen),duurzame voertuigen, niet te combineren vervoer, toekennen routes aan minder gunstige basepoints. Vooruitlopend hierop is de prognose 2018 en volgende jaren naar boven bijgesteld met €181.330,-, Dit is al gemeld in het Najaarsbericht 2018, maar nog niet structureel verwerkt in de begroting 2019.

Vooralsnog worden de cijfers uit 2018 als basis voor de nu te verwerken wijziging gebruikt. Mogelijk dat later in 2019 gewijzigde inzichten volgen, deze volgen dan bij het Najaarsbericht 2019.

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel nadeel van € 181.330.

 

ONDERWERP: VJB03b Bijstelling structureel effect leerlingenvervoer

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

401

Leerlingenvervoer

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

625

Prognose ultimo 2019

575 Verschil 50 (m.i.v. 2020) V S
Kostenplaats

6401010

434102      
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

In de doorwerking van het Najaarsbericht 2018 is in dit Voorjaarsbericht 2019 eerder voor leerlingenvervoer een nadeel van € 181.000 opgenomen. Van deze post wordt bij nader inzien € 50.000 als incidenteel beschouwd, in de verwachting dat nadere maatregelen met ingang van 2020 tot kostenreductie leiden.

Maatregel

Met ingang van 2020 de post leerlingenvervoer structureel met € 50.000 neerwaarts bijstellen.