Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Omgevingswet, Waalwijk is omgevingswet-proof 
  We zijn klaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Het rijk is bezig met de ontwikkeling van een stelselherziening in de vorm van een nieuwe Omgevingswet. Met deze wet heeft het rijk tot doel een geheel nieuw  samenhangend  stelsel te vormen als het gaat om de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. De invoering van deze wet betekent een grote operatie met impact op bijna de gehele gemeentelijke organisatie. Met in ieder geval gevolgen voor beleid- en planvorming, vergunningverlening, werkprocessen, digitale systemen, burgerparticipatie, competenties, cultuur. Volgens de huidige planning gaat de Omgevingswet in 2021 in werking treden.

 • Samenhangend ruimtelijk beleid
  Via de structuurvisie is een samenhangend ruimtelijk beleid geformuleerd dat op hoofdlijnen de ambities weergeeft voor 2035 en er is een visie uitgewerkt voor 2025. In 2016 is een structuurvisie vastgesteld door de raad. Belangrijk onderdeel van de structuurvisie is het uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma staat welke concrete projecten uitgevoerd moeten worden om de structuurvisie te realiseren. De structuurvisie gaat straks samen met het andere strategische beleid op in een omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet.

 • We voeren een actief grondbeleid bij uitbreidingslocaties en passief beleid bij binnenstedelijke locaties
  Daarnaast zorgen we voor een rechtvaardige diversiteit van grondprijzen op basis van het soort woningbouw. De gemeente Waalwijk wenst deze doelstellingen te realiseren met behulp van de haar ter beschikking staande publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten.

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Aantrekkelijke en voldoende woonmilieus in Waalwijk
  Wij willen onze inwoners voldoende mogelijkheden bieden om te wonen in onze gemeente. Hierbij moeten er voldoende mogelijkheden en aanbod worden geboden aan starters, gezinnen, senioren en overige doelgroepen op de woningmarkt.  Belangrijk is dat nieuwbouw een aanvulling vormt op het reeds bestaande woningaanbod.

 • We hebben een toekomstbestendige woningmarkt
  Grote opgaven voor de toekomst zijn er op het gebied van wonen en zorg en op het gebied van duurzaamheid. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de bestaande woningvoorraad, omdat daar de grootste opgave op het gebied van woningaanpassingen ligt.

 • Er zijn kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen voor arbeidsmigranten
  De komende jaren focussen we ons op het ontwikkelen van grootschalige campussen voor de arbeidsmigranten die hier voor relatief korte tijd komen werken, de zogenoemde "shortstay". Daarnaast willen we voldoende mogelijkheden bieden voor doorstroming van "midstay" en "longstay" arbeidsmigranten. 

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Gebiedsgericht werken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de leefomgeving vindt in steeds meer gemeenten in Nederland plaats via verschillende participatie-instrumenten. Voorbeelden hiervan zijn het inwonerspanel, de LAB's en een burgerbegroting. Het burgerparticipatiebeleid wordt eind 2018 geëvalueerd. Begin 2019 worden hieromtrent (nieuwe) voorstellen gedaan.

Op basis van de notitie 'Burgerparticipatie 2019-2020' gaan de wijkadviseurs aan de slag met de daarin genoemde instrumenten.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.