Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In de Begroting 2019 maakten we melding van 162 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2019 :

1 (GROEN) Wat we naar verwachting in 2019 gaan realiseren;

  •  88 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen liggen wel op schema maar worden niet afgerond in 2019?

  • 58 maatregelen

3)  (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2019;

  • 4 maatregelen

4) Wat we extra gaan doen;

  • 3 maatregelen

In onderstaand overzicht staat grofmazig weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Programma/Beleidsveld Indicatoren (TIJD)
  G O R
Binnenstad 3 4 1
Duurzaamheid 7 2 0
Economie 2 2 1
Veiligheid 11 8 0
       
0. Bestuur en ondersteuning 5 3 0
1. Veiligheid 3 2 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 4 8 1
3. Economie 4 4 0
4. Onderwijs 7 3 0
5. Sport, cultuur en recreatie 13 6 0
6. Sociaal domein 16 4 1
7. Volksgezondheid en milieu 4 3 0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 9 9 0
TOTAAL     (150) 88 58 4

 

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2019 is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 november 2018. Daarna is als gevolg van enkele raadsbesluiten nog een aantal begrotingswijzigingen 2018 en 2019 doorgevoerd. De effecten voor de jaren 2019-2022 van die wijzigingen zijn, voor zover ze ingaan in 2019, in onderstaande tabel weergegeven. Begrotingswijzigingen met pre-prioriteit voor de Kadernota 2020 met effecten vanaf 2020 komen pas bij de Kadernota aan de orde. 

 

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2019

Onderaan de tabel zijn de effecten van dit Voorjaarsbericht toegevoegd. 

Bedragen x € 1.000         

N = Nadeel

V = Voordeel

2019 2020 2021 2022
Begroting 2019        
Basis begroting 2019 V    1.492  V    2.061 V    1.826 V    1.546
1e Begrotingswijziging N    1.286 N    1.286 N    1.286 N   1.286
Voor raadsbehandeling V         206 V        775 V        540 V        260
Amendement OZB (begrotingswijziging 2019-005) N           58 N           58 N           58 N          58
Raadsbesluit 8 november 2018 V         148 V        717 V        482 V       201
         
Najaarsbericht 2018 N        430 N        430 N        430 N       430
Voorafgaand aan voorjaarsbericht N        282 V        287 V           52 N       229
Wijzigingen voorjaarsbericht 2019 V        493 V           88 N        552 N      558
Totaal na voorjaarsbericht 2019 V      211 V       375 N        500 N       787

De cijfers 2020-2022 van bovenstaand financieel beeld zullen het uitgangspunt zijn voor de nagenoeg gelijktijdig op te stellen Kadernota 2020. 

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2018

 

Bedragen x  € 1.000         

N = Nadeel

V = Voordeel

2019 2020 2021 2022 2023
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur          
Vervanging websites -16 -16 -16 -16 -16
Intranet -10 -10 -10 -10 -10
Beleidsveld 4: Onderwijs / Onderwijs          
Hogere lasten leerlingenvervoer -181 -181 -181 -181 -181
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties          
Afname verenigingen / minder zwemlessen 20 20 20 20 20
Afname verenigingen / minder zwemlessen -20 -20 -20 -20 -20
Lagere inkomsten Sportparken 19 19 19 19 19
Lagere inkomsten Sportparken -19 -19 -19 -19 -19
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Sociale Veerkracht          
Huuraanpassing Den Bolder -30 -30 -30 -30 -30
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein          
Hogere lasten Regiotaxi -193 -193 -193 -193 -193
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu          
Hogere opbrengst rioolheffing 157 157 157 157 157
Hogere opbrengst rioolheffing -157 -157 -157 -157 -157
Totaal  N      430 N      430 N      430 N      430 N      430
In Najaarsbericht 2018 N      424 N      424 N      424 N      424 N      424
Verschil N            6 N            6  N            6  N            6  N            6

Voorstellen Voorjaarsbericht 2019

 

Bedragen x  € 1.000   

N = nadeel

V = voordeel

2019 2020 2021 2022 2023
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur          
Lagere contributie VNG 70 70 70 70 70
Informatiebeveiliging en privacy -60 -60 -30 0 0
Rechtspositie Decentrale Pol. Ambtsdragers -23 -22 -22 -22 -22
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken          
Minder reisdocumenten Publiekszaken -103 -120 -106 -113 -139
Storting in egalisatiereserve 581 0 0 0 0
Onttrekking uit algemene reserve -581 0 0 0 0
Egalisatiereserve, dekking uit A.R. 103 120 106 113 139
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën          
Septembercirculaire 2018 -197 -73 -183 -67 -68
Vervallen oormerking meicirculaire 2015 -10 -10 -10 -10 -10
Vervallen oormerking meicirculaire 2017 50 60 50 0 0
Hogere dividend BNG 70 70 70 70 70
Wet Banenafspraak en quotumregeling -80 -80 p.m. p.m. p.m.
Wet Banenafspraak en quotumregeling A.R. 80 80 p.m p.m p.m
Meerjaren ICT Investeringsplan 2019-2022 -34 -34 -34 -34 -34
Extra opbrengst OZB 125 125 125 125 125
Lagere storting reserve leefbaarheid 50 50 50 50 50
Verschuiving investeringen IUP/Brandweer 589 610 0 0 0
Beleidsveld 1: Veiligheid / Fysieke veiligheid          
Lagere bijdrage Veiligheidsregio 50 50 50 50 50
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Sted. omg.          
Lager budget Openbare Verlichting 45 25 25 25 25
Beheer / onderhoud routestructuren 9 9 9 9 9
Beheer / onderhoud routestructuren -9 -9 -9 -9 -9
Lagere opbrengst parkeren -400 -400 -400 -400 -400
BTW-effect Parkeren -60 -60 -60 -60 -60
Beheer fietsenstalling -58 -58 -58 0 0
Vervanging afsluitpalen centrum 0 -29 -29 -29 -29
Beleidsveld 4: Onderwijs / Onderwijs          
Bijstellen leerlingenvervoer 0 50 50 50 50
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integratie sociaal domein          
Bijstellen regiotaxi 0 50 50 50 50
Bijdrage Baanbrekers -740 -350 -337 -218 -334
Dekking uit oormerking Meicirculaire 2018 740 350 337 218 334
Bijstelling ramingen WMO -570 -570 -570 -570 -570
Ingezet voor nieuwe berekening WMO 570 660 580 520 520
Vervallen oormerking 634 WMO 640 880 810 340 340
Vervallen oormerking 634 Jeugdzorg 80 -110 -50 170 170
Herijking jeugdzorg -995 -700 -550 -400 -250
Dekking herijking jeugdzorg 995 0 0 0 0
Reorganisatie team WIJZ -514 -514 0 0 0
Reorganisatie team WIJZ / dekking 514 514 0 0 0
Jeugdwerkloosheidsvrije zone  -47 0 0 0 0
Jeugdwerkloosheidsvrije zone, dekking A.R. 47 0 0 0 0
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Volksgezondheid          
Lagere bijdrage GGD  100 48 48 48 48
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu          
Aanbestedingsvoordeel restafval 400 400 400 400 400
Storting in voorziening / lagere tarieven 2020 -400 -400 -400 -400 -400
Lagere opbrengst oud papier  -80 -80 -80 -80 -80
Onttrekk. voorziening / hogere tarieven 2020 80 80 80 80 80
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2019    V    493 V         88 N     552 N     558 N     409
           
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2019 V      63 N     342 N     982 N     988 N     839
           
Bestaande uit:          
Nadeel Najaarsbericht 2018 N     430 N     430 N      430   N     430 N     430
Resultaat Jeugdzorg V        80 N     810 N       600 N     230 N        80
Nadeel Parkeren N     460 N     460 N       460 N     460 N    460
Resultaat WMO V     106 V     436 V       286    N     244 N    244
Voordeel (per saldo) overige posten V    767 V    922 V      222 V     376 V    375