Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

In het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 staat weergegeven voor welke opgaven we staan. Nadere toelichting hierop vindt u onder het programma Veiligheid.

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Het onderdeel fysieke veiligheid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Rampenbestrijding
    De Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de zorg voor de bevolking in geval van crises nadrukkelijk bij de gemeenten neergelegd. Waalwijk vervult deze opgave in nauwe samenwerking in district verband (Hart van Brabant). Wij willen goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval. Daarom zorgen wij voor een actuele invulling van de crisisbeheersingsorganisatie, verzorgen een district programma voor opleiden-trainen-oefenen  en hebben we zicht op de grootste risico's door middel van risico-inventarisaties.
  • Preventie 
    Wij streven er naar dat bewoners en bedrijven zich kunnen beschermen tegen eventuele fysieke crises. Deze zogenaamde ‘preventieve’ maatregelen communiceren wij als gemeente zelf en via de Veiligheidsregio.
  • Inspectie, Toezicht en Handhaving
    De activiteiten op het gebied van Inspectie, Toezicht en Handhaving (ITH) zoals omschreven in de visie op het Omgevingsbeleid, worden uitgevoerd met een ‘bril van veiligheid’.

 

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Na aanleiding van de raadsvergadering van 13 decemeber 2018 is de volgende toezegging gedaan:

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: VJB09 Lagere bijdrage Veiligheidsregio

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen  x € 1.000

Productnummer en naam

101

Brandweer en rampenbestrijding

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

2.609

Prognose ultimo 2019

2.559 Verschil 50 V S
Kostenplaats

6101015

443302      
Budgethouder Teammanager LTH Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting:

De bijdrage 2019 aan de Veiligheidsregio blijkt structureel € 50.000 lager uit vallen dat in onze begroting 2019 is opgenomen.

Maatregel:

Begroting 2019 en verder op post bijdrage Veiligheidsregio structureel (voordelig) neerwaarts bijstellen.