Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • We voeren de strategische visie 'Samen werken aan de toekomst' uit
  In september 2017 is de strategische visie ‘Samen werken aan de toekomst’ in de raad vastgesteld. Hierin staan onze missie en de vier ambities verwoord waar aan we werken. Samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de uitvoering van de 25 doelstellingen in de pijlers Leefklimaat, Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Samenwerking en Duurzaamheid. 
  • twee keer per jaar worden bestuur en samenleving geïnformeerd over stand van zaken in de uitvoering van de strategische visie.
  • organiseren de Waalwijkse LABS. 
  • 25 doelstellingen uit de strategische visie worden vertaald naar concrete acties en voorzien van middelen en dan opgenomen in de begroting.

 • Wij zijn een assertieve en proactieve speler in regionale-, provinciale-, landelijke- en internationale netwerken
  Daarmee zorgen we er voor dat de Waalwijkse belangen en positie goed op de bestuurlijke agenda's staan, want voor steeds meer van onze ambities is samenwerking met andere overheden nodig.  Passend bij de inhoud en omvang van de taak of opdracht, zoeken we  proactief de samenwerking als dit op kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid en klantgerichtheid tot betere prestaties leidt.  Dit doen we bijvoorbeeld via netwerken als de Langstraat, Regio Hart van Brabant, Midsize Brabant, het Platform Middelgrote Gemeenten, VNG en onze partnerstad Unna.
  • onze ambities en doelstellingen zijn bekend bij relevante externe netwerken.

 • Waalwijk kent een open en transparante bestuursstijl
  Een bestuursstijl waarbij we proactief de samenwerking opzoeken. Met inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheden (zie intergemeentelijke samenwerking).  We investeren daarom in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting). Daarnaast streven we ernaar de omschakeling te maken van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: NJB7 Software vervanging websites 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

985

Concern en strategie

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

15

0

Prognose ultimo 2019

31

10

Verschil

16

10

N

N

S

S

Kostenplaats

5985405

 

     
Budgethouder Directie Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting

De kosten van de website www.waalwijk.nl en het intranet worden vanuit twee vervangingskredieten betaald (7960235 Upgrade website en 7960247 Intranet smartsite Xperion). Alleen past het krediet niet meer bij de wijze waarop de huidige leverancier (SIM) de kosten in rekening brengt. Bij vervanging van zowel website als intranet zijn er eenmalige investeringskosten en deels jaarlijkse exploitatielasten.

De toekomstige vervanging van de website € 16.000 (i.p.v. € 64.346) en voor het intranet € 10.000 (i.p.v. € 40.830) wordt als investering opgenomen en voor de hogere jaarlasten wordt het huidige onderhoudsbudget 5985045 Software communicatie verhoogd tot € 41.000.

In het Najaarsbericht is op het formulier "Bijstelling kapitaallasten" het structureel voordeel in verband met de lagere vervangingsuitgaven al verwerkt.

Maatregel

Begroting structureel bijstellen met € 26.000 (€ 16.000 vervanging website en € 10.000 intranet).

 

ONDERWERP:  VJB10 Lagere contributie VNG

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

010

Bestuurlijke samenwerking / internationale contacten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

255

 

Prognose ultimo 2019

185

 

Verschil

70

 

V

 

S

 

Kostenplaats

6010010

 

     
Budgethouder Directie Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting

Op basis van informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor 2018 de contributie vanwege het fonds Gezamenlijk Gemeentelijke Uivoering (CGU) met € 190.000 naar boven bijgesteld. Bij de jaarrekening 2018 is op de contributie VNG een voordeel van € 70.000 geconstateerd. Uit navraag bij de VNG blijkt dat dit voordeel structureel is.

Maatregel

Voor de begroting 2019 en verder de raming voor de contributie VNG structureel met € 70.000 (voordelig) verlagen.

 

ONDERWERP: VJB13 Informatiebeveiliging en privacy 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

985

Concern en strategie

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

24

Prognose ultimo 2019

84

Verschil 60

N

S

Kostenplaats

5985030

438099

     
Budgethouder Directie Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting

Door de komst van de AVG neemt de administratieve last toe. Volgens art. 24 AVG moet de gemeente aantoonbaar in control zijn wanneer ze persoonsgegevens verwerkt. Daartoe moet bijvoorbeeld een risico-analyse worden uitgevoerd bij alle verwerkingen. Dat zijn er nu ongeveer 184. Daarnaast moeten er in ieder geval 17 verwerkingen een DPIA worden uitgevoerd, als bedoeld in art. 35 AVG.

Hiervoor is nodig:

 • Vaststellen procedures
 • Inrichten processen
 • Opleiden van betrokken functionarissen
 • Uitvoeren van de risico-analyses en het opleveren van beslispunten / maatregelen
 • Uitvoeren en opleveren DPIA rapportages

Nu zal niet iedere verwerking even veel tijd kosten. Uitgaande van een gemiddelde van 2,26 uur per verwerking is de inzet van een security & privacy officer nodig voor 2 dagen in de week gedurende een half jaar. Uiteraard zal er ook tijd nodig zijn van het betreffende team.

In 2019 zal hier een start mee worden gemaakt (extra kosten € 60.000); activiteiten lopen door 2020 (€ 60.000) en 2021 (€ 30.000). Daarnaast moeten de risico-analyses jaarlijks worden uitgevoerd, maar dan kost het veel minder tijd.

Het beheer van de documenten zal in ons zaaksysteem worden gedaan. Het beheer van de actiepunten en de rapportage op de voorgang zullen worden gedaan in de applicatie Key2Control. Hiervoor is een uitbreiding op het pakket nodig. Een andere ontwikkeling is het verder transparant maken van het gebruik van persoonsgegevens voor betrokkenen. Deze verplichting vloeit voort uit art. 12 AVG. Hier kan ook een extra beroep op de security & privacy officer worden gedaan.

Ook voor informatiebeveiliging is er extra capaciteit nodig. In het kader van de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid moet er nieuw beleid worden vastgesteld en ook nieuwe risico-analyses worden uitgevoerd. Deze kunnen complementair zijn aan de eerder genoemden risico-analyses in het kader van privacy, maar hebben ook hun eigen aspecten. Ook hiervoor geldt dat er een goede basis moet worden gelegd, dat extra inzet vergt van de CISO en security & privacy officer.

Maatregel

 • Inhuur projectleiding AVG
 • Inhuur ondersteuning AVG 2 dagen per week
 • Uitbreiding licentie Key2Control
 • Aanpassing op de begroting voor de jaren (2019 (€ 60.000), 2020 (€ 60.000) en 2021 (€ 30.000)

 

ONDERWERP: VJB17 Gevolgen rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

001

Raad en raadscommissies

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

0

Prognose ultimo 2019

23

Verschil

1

17

5

N

N

N

I

S

S

Kostenplaats

6001015

411011

     
Budgethouder Griffie Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting

Op grond van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers dat per 1 januari 2019 van kracht is:

 • Uitkeren toelage raadsleden vertrouwenscommissie: € 1.200 (incidenteel)
 • Verhoging toelage fractievoorzitters: € 11.000 (structureel)
 • Reiskosten woon-werkverkeer voor bijwonen vergaderingen € 6.000 (structureel)
 • Dienstreizen inclusief onkostenvergoeding binnen en buiten de gemeente € 5.000

Maatregel

Begroting 2019 en verder aanpassen met gevolgen van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

De dienstverlening richting 2020 is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

 1. Dienstverlening is van ons allemaal
 2. Digitaal waar het kan en persoonlijk als het nodig is
 3. Onze dienstverlening is kanaalonafhankelijk
 4. Wij zijn altijd bereikbaar
 5. Wij werken van buiten naar binnen
 6. Wij werken proactief mee aan ontwikkelingen op het gebied van plaats-onafhankelijke dienstverlening

Binnen onze dienstverlening staan hostmanship, deskundigheid en doorlooptijd centraal. We behandelen de klant zoals we zelf behandeld willen worden waarbij we met onze deskundigheid de vraag, het verzoek of de melding afhandelen binnen een redelijke en voor de klant heldere doorlooptijd.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: VJB18 Lagere leges reisdocumenten 2019-2023

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

005

Leges Publiekszaken

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

184

Prognose ultimo 2019

80 Verschil

-104

104

N

V

I

I

Kostenplaats

6005025

837001      
Budgethouder Teammanager PUB Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 wordt ruim 75% minder aanvragen verwacht. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor Publiekszaken sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en daljaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle “18+ documenten” in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen “-18 documenten” worden uitgegeven of documenten voor bij eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting gaat er ruim 50 jaar overheen voor de cyclus van piek- en dipjaren is uitgevlakt.

In de jaren na 2023 ontstaan voordelen. Het voorstel is om de nadelen 2019 – 2023 op reisdocumenten te dekken door een eenmalige storting in een egalisatiereserve, gevoed vanuit de algemene reserve.

Maatregel

Bij het Voorjaarsbericht 2019 de begroting 2019-2023 bijstellen volgens onderstaande prognose (bedragen in €):

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemeenteleges reisdocumenten

80.399

63.701

78.343

69.003

44.900

215.738

Begroting

184.035

184.035

184.035

184.035

184.035

184.035

Wijziging

-103.636

-120.334

-105.692

-115.032

-139.135

+31.703

 

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

voordeel

 

 

 

 

 

 

 

Deze nadelen per jaar te dekken uit een onttrekking aan een ten laste van de algemene reserve in te stellen egalisatiereserve leges reisdocumenten (totaal € 581.000).

 

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Duurzaam financieel beleid en beheer

 1. Een gezond evenwicht tussen eigen- en vreemd vermogen
 2. Voldoende weerstandsvermogen om de aanwezige risico’s te dekken
 3. Een zo laag mogelijke belastingdruk, c.q. woonlastendruk
 4. Een efficiënt werkende (beheer)organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Wij leggen de raad structureel sluitende begrotingen voor
 • Wij zetten in op continuering van het repressief toezicht door de Provincie
 • Aanvullend eigen vermogen dat in deze bestuursperiode ontstaat gebruiken wij in principe om de vermogenspositie te versterken
 • Bij elke investering stellen wij ons nadrukkelijk de vraag wat hiervan naar de toekomst toe de financiële gevolgen zijn
 • We streven naar een weerstandsratio van 1,4 (ruim voldoende) maar accepteren onder omstandigheden een ratio van tenminste 1,0
 • Wij doen geen voorstellen om belastingen met meer dan het inflatiepercentage te verhogen
 • Wij continueren bestaande maatregelen en onderzoeken nieuwe maatregelen om het betaalgemak voor inwoners en bedrijven te bevorderen
 • Wij betalen minimaal 85% van de facturen aan onze leveranciers binnen 30 dagen

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: VJB01 Effecten Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

914

Algemene uitkering

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

62.619

Prognose ultimo 2019

62.422 Verschil 197 N S
Kostenplaats

6914010

843102      
Budgethouder Teammanager FIN Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

In het Najaarsbericht 2018 is incidenteel (alleen voor 2018) het nadelige effect van de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds meegenomen. De meerjarige effecten worden zoals gebruikelijk verwerkt bij het Voorjaarsbericht. In dit geval betekent dit voor 2019 en verder:

 

2019

2020

2021

2022

Verschil AU t.o.v. vorige circulaire

-156

-22

-152

-36

Totaal geoormerkte bedragen

41

51

31

31

Per saldo ten gunste van de begroting

-197

-73

-183

-67

De raad is in raadsinformatiebrief 52-18 d.d. 25 september 2018 uitgebreid geïnformeerd over alle bijzonderheden uit de Septembercirculaire 2018.

Maatregel

Begroting 2019 structureel aanpassen met gevolgen Septembercirculaire gemeentefonds 2018.

 

ONDERWERP: VJB02 Vervallen oormerkingen algemene uitkering product 915 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

915

Algemene baten en lasten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

-10
50

Prognose ultimo 2019

0
0

Verschil

10
-50

N
V

S
S

Kostenplaats

6915060
6915080

438997
438997

     
Budgethouder Teammanager FIN Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Op het product 915 algemene baten en lasten staan nog twee stelposten (= oormerkingen vanuit het gemeentefonds) die kunnen vervallen. Uit de Meicirculaire 2015 staat nog een stelpost van -/- € 10.000 (centra jeugd en gezin) en uit de Meicirculaire 2017 nog +/+ € 50.000 (beëindiging betaling derden). Per saldo levert dit in 2019 een voordeel op van € 40.000.

De € 10.000 is structureel ieder jaar hetzelfde, de € 50.000 (2019) is in 2020 € 60.000, in 2021 € 50.000 en daarna € 0. Structureel is het saldo van dit voorstel dus € 10.000 nadelig.

Maatregel

Het vervallen van twee stelposten oormerkingen uit het gemeentefonds structureel in de begroting 2019 verwerken.

 

ONDERWERP: VJB11 Hoger dividend BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

909

Beleggingen en deelnemingen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

25

Prognose ultimo 2019

95 Verschil 70 V S
Kostenplaats

6909010

852001      
Budgethouder Teammanager Financiën Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Uit recente informatie van de Bank Nederlandse Gemeenten blijkt dat het dividend BNG voor de gemeente Waalwijk structureel met € 70.000 toeneemt (van € 13.000 naar € 83.000 per jaar. Dit dividend maakt onderdeel uit van de begrotingspost Beleggingen en Deelnemingen.

Maatregel

De Begroting 2019 en verder van het dividend BNG structureel met € 70.000 (voordelig) verhogen.

ONDERWERP:  VJB12 Wet Banenafspraak en quotumregeling

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

973

HKP Algemene personeelslasten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

119
-80

Prognose ultimo 2019

80
-80
Verschil   N
V

2 jaar
Kostenplaats

 

852001      
Budgethouder Teammanager HRM Portefeuillehouder A. Kleijngeld

Toelichting

Vanaf 2019 is de quotumregeling voor de overheidssector van kracht. Deze regeling is ingesteld omdat de overheidssector, in tegenstelling tot de marktsector, niet aan de aantallen te realiseren banen voldeed. Haalt een overheidswerkgever de individuele quotum niet? Dan kunnen ze hiervoor een boete krijgen van € 5.000,- per niet gerealiseerde arbeidsplaats.

Op basis van de quotumregeling (afhankelijk van het aantal verloonde uren) dient de gemeente Waalwijk in 2019 11,2 arbeidsplaatsen (van 25,5 uur) te hebben gerealiseerd voor mensen die onder de banenafspraak vallen. Op dit moment hebben we er 6 gerealiseerd. De kosten per gerealiseerde arbeidsplaats bedragen +/- €18.500,- per jaar. Voor 2019 wordt hiervoor incidenteel geld vrij gevraagd. Omdat het jaar al deels voorbij is en niet alle 11,2 arbeidsplaatsen vervuld, is de verwachting dat het tekort voor 2019 uitkomt op € 60.000,-.

Het blijkt in de praktijk lastig te zijn om geschikte kandidaten te vinden, de kandidaten die goed te plaatsen zijn, zijn veelal al ingezet. 2019 zal vooral worden benut om te onderzoeken op welke alternatieve manieren gemeente Waalwijk toch aan de quotumeis kan voldoen. Dit uiteraard in samenspraak met de portefeuillehouder, directie, TMAO en Baanbrekers. Ons quotum stijgt jaarlijks en komt vooralsnog uit op 16,2 arbeidsplaatsen (van 25,5 uur) in 2024.

Om te bepalen of en hoeveel geld er vanaf 2020 nodig is om de kosten te dekken, dienen we eerst inzichtelijk te maken of het reëel is dat gemeente Waalwijk aan de quota gaat voldoen. Kort gezegd, vinden we de juiste kandidaten voor het werk wat we beschikbaar hebben?

Het college is op 21 maart 2019 akkoord gegaan met de incidentele dekking van de niet geraamde kosten 2019 ad € 80.484 en deze mee te nemen in het voorjaarsbericht 2019. Dit bedrag zou ook voor 2020 nog moeten worden opgenomen. Beide bedragen (2019 en 2020) te dekken uit de algemene reserve.

Met daarnaast de opdracht om uit te zoeken hoe Banenafspraak-banen verder kunnen worden gerealiseerd.

Maatregel

Voor 2019 en 2020 extra budget van € 80.000 per jaar een de begroting van die jaren toe te voegen, met dekking uit de algemene reserve.
Daarnaast onderzoek naar verdere realisatie van Banenafspraak-banen.

 

ONDERWERP: VJB14 Meerjaren ICT Investeringsplan 2019-2022

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

972

ICT Algemeen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

260

Prognose ultimo 2019

294 Verschil 34 N S
Kostenplaats

5972240

438099      
Budgethouder Teammanager ICT Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting

Bij het collegebesluit van 21 augustus 2018 over het Meerjaren ICT Investeringsplan 2019-2022 is verzuimd de lasten van Office Exchange 365 om te zetten van investering naar exploitatie, zodat dit in de Begroting 2019 zou worden opgenomen. Nu wordt dit alsnog in de Begroting 2019 en verder opgenomen.

Maatregel

Begrotingsraming als gevolg van Meerjaren ICT Investeringsplan structureel met € 34.000 aanpassen.

 

ONDERWERP: VJB19 Extra opbrengst OZB

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

061

OZB woningen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

 

Prognose ultimo 2019

  Verschil 125 V S
Kostenplaats

6061100

822101      
Budgethouder Teammanager VVB Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Bij de jaarrekening 2018 is € 75.000 hogere opbrengst OZB woningen geconstateerd. Deze hogere opbrengst is structureel (volume-effect).
Er is één bijzonder groot object (niet-woning) waarvoor met ingang van 2019 OZB wordt geheven. Deze OZB stijgt €50.000 uit boven hetgeen via areaaluitbreiding al in de begroting 2019 was opgenomen (en is structureel).

Maatregel

De OZB-opbrengst kan structureel met een bedrag van € 125.000 worden verhoogd.

 

ONDERWERP: VJB20 Verlaging storting reserve leefbaarheid

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

958

Mutaties reserves beleidsveld 8

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

255

Prognose ultimo 2019

205 Verschil 50 V S
Kostenplaats

6958010

       
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

De reserve leefbaarheid wordt jaarlijks gevoed met een structureel bedrag van € 255.000. Jaarlijks worden de kapitaallasten van het Handboek Zanddonk en de DOP en WOPS hieraan onttrokken. Met de huidige lage rentestand kan de storting structureel verlaagd worden met een bedrag van € 50.000.

Maatregel

De jaarlijkse storting kan structureel verlaagd worden met een bedrag van € 50.000.

 

ONDERWERP:  VJB32 Verschuiving investeringen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

915

Algemene baten en lasten

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

589

Prognose ultimo 2019

0 Verschil 589 V I
Kostenplaats

6915310

       
Budgethouder Teammanager FIN Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Op product 915 zijn de kapitaallasten van een aantal voorgenomen investeringen geraamd.  De lasten van het IUP 2019, van de Brandweerkazerne en van de renovatie sporthal in Waspik komen pas in 2020 (gedeeltelijk) en zullen vanaf 2021 geheel ontstaan.

Als gevolg van de volledige herberekening van deze IUP’s (2017/2018, 2019/2020) ontstaat er incidenteel voordeel op kapitaallasten:

 • 2019: € 589.000
 • 2020: € 610.000

Maatregel

Als gevolg van verschuivingen in investeringen de voordelen van de incidenteel lagere kapitaallasten verwerken in de jaarschijven 2019 en 2020.