Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

De komende periode willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid. We koppelen innovaties aan onze duurzaamheids- en economische ambities. We gaan vol voor e-bikes en e-cars, gedragsprojecten en zelfrijdend (service) vervoer. We investeren in betere voet- en fietspaden. 

 • Waalwijk is een fietsvriendelijke gemeente
  • vergroten aantal fietsbewegingen
  • daling van het aantal fietsongevallen
 • Waalwijk beschikt over hoogwaardig OV- netwerk
  • meer gebruik van het openbaar vervoer
  • we zetten bij de provincie in op een betere OV aansluiting bedrijventerrein (Noordkant A59)
 • Waalwijk benut de mogelijkheden van Smart Mobility maximaal
  • het aantal elektrische auto's stijgt
  • we voeren in deze raadsperiode een pilot uit op het gebied van Smart Mobility

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken 2019 en waarom niet?

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor Waalwijk van economisch levensbelang. De komende jaren werken we aan het vergroten van de economische bereikbaarheid. Het gaat dan om verkeer of transport van Waalwijk naar buiten de gemeente en andersom. 

 • Verbeteren bereikbaarheid via de weg
  • rijtijden voor automobilisten en vrachtwagens (van en naar Waalwijk) nemen af.
 • Vergroten en verbeteren bereikbaarheid via water 
  De gunstige ligging van Waalwijk aan de Maas biedt veel kansen met betrekking tot economische bereikbaarheid. Daarom hebben we de komende jaren twee doelstellingen die in relatie tot elkaar staan.
  • Waalwijk is bereikbaar voor klasse V watertransport (nieuwe insteekhaven).
  • volume watertransport neemt toe.
 • Verbeteren ontsluiting bedrijventerreinen
  We hebben als doel om de komende jaren verkeersstromen zo veel mogelijk te willen splitsen (auto/fiets).  Dit om de algehele doorstroming en veiligheid van onze wegen (op onze bedrijventerreinen) te vergroten.
   

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

De tweede pijler uit het mobiliteitsplan richt zich op de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid binnen de stedelijke omgeving van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. 

 • Vergroten verkeersveiligheid 
  Wij zetten in op een daling van het aantal verkeersongevallen in Waalwijk. Daarom gaan wij door met het (her)inrichten van de openbare ruimte volgens de uitgangspunten van het verkeersveiligheidsprincipe 'Duurzaam Veilig' in combinatie met daar waar mogelijk een scheiding van de verkeersdeelnemers naar snelheid, rijrichting en massa door de aanleg van fietsvoorzieningen en rijbaanscheidingen.
  • daling van het aantal verkeersongevallen in de kernen Waalwijk, Sprang- Capelle en Waspik.

 • Vergroten bereikbaarheid en parkeerservice bij winkelvoorzieningen
  We willen bereiken dat de parkeerplaatsen in het centrum beschikbaar zijn voor bezoekers en bewoners van het centrum. We doen dit door te faciliteren in parkeerterreinen en parkeerplaatsen. De beschikbaarheid is gereguleerd door een naar gebied en gebruiker gedifferentieerde parkeerheffing op te leggen. Sinds mei 2017 zijn de parkeertarieven bijgesteld. Op de terreinen van de Els-Zuid en het Unnaplein is sindsdien het eerste uur parkeren gratis. Op het terrein aan de Taxandriaweg is het eerste en het tweede uur gratis. Op alle andere locaties kost het eerste uur parkeren € 0,10.

 • Wegen in goede staat houden en beheren
  Artikel 16 van de Wegenwet regelt het onderhoud van wegen, de toegankelijkheid van openbare wegen en bevat enkele verplichtingen voor de wegbeheerder. Een van die verplichtingen is de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren. De gemeenteraad van Waalwijk heeft hiervoor het plan 'Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen' vastgesteld.
  • Voor alle wegen in Waalwijk komen tot de classificatie 'minimaal veilig'. Dit met zo min mogelijk inzet van financiële middelen en met zo min mogelijk maatschappelijke overlast.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: VJB21 Openbare verlichting

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

204

Openbare verlichting

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

725

Prognose ultimo 2019

80 Verschil 45 V I/S
Kostenplaats

6204010

       
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Door invoering van de keuzenotitie beleidsplan 2019-2023 Openbare verlichting kan voor 2019 € 45.462 afgeraamd worden. De daarop volgende jaren wordt het beleidsplan gevolgd, waardoor die jaren het budget weer wat opgehoogd dient te worden. Na 2019 kan € 25.000 structureel afgeraamd worden.

Maatregel

Budgetten aanpassen volgens keuzenotitie beleidsplan 2019-2023 Openbare verlichting. Deze keuzenotitie zal in juni in de Raad komen.

 

ONDERWERP: VJB22 Beheer/onderhoud routestructuren

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

305

Economische promotie

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

 

Prognose ultimo 2019

  Verschil

9

-9

N

V

S

S

Kostenplaats

6305010

438010      
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Het college heeft op 13 november 2018 besloten om een bedrag van € 9.000 voor beheer / onderhoud routestructuren met ingang van 2019 structureel uit de stelpost areaaluitbreiding te dekken (per saldo neutraal). Wijziging moet in Voorjaarsbericht 2019 worden verwerkt.

Maatregel

Begroting budgettair aanpassen conform eerder collegebesluit.

 

ONDERWERP: VJB25 Lagere opbrengst Parkeren

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

207

Parkeervergunningen/heffingen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

955

Prognose ultimo 2019

555 Verschil 400 N S
Kostenplaats

6207010

6207050

837009      
Budgethouder Teammanager TORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

In het Najaarsbericht 2018 is reeds aangegeven dat we een daling hebben in de parkeerinkomsten van € 250.000.  Daarnaast is er ook een  afwijking van € 150.000 aangegeven in het Najaarsbericht 2018 die wordt  veroorzaakt door een lager aantal parkerende bezoekers en een veranderd parkeergedrag van bezoekers (onder andere minder lang per keer). Doordat het parkeerexperiment is aangenomen in de gemeenteraad is het niet meer als incidenteel aan te merken maar kan dit als structureel worden gezien.

Maatregel:

Verlagen van de parkeeropbrengsten in de Begroting 2019 en verder.

 

ONDERWERP: VJB26 BTW-effect Parkeren

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

207

Parkeervergunningen/heffingen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

555

Prognose ultimo 2019

495 Verschil 60 N S
Kostenplaats

6207010

6207050

837009      
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Vanuit de jaarrekening is de opbrengst parkeren reeds neerwaarts bijgesteld met € 400.000. Onlangs kwam uit de administratie naar voren, dat de afgelopen jaren abusievelijk geen BTW is afgedragen over de ontvangen parkeergelden. Het gaat hierbij om een bedrag van € 476.000 (2014 tot en met 2018). Met de Belastingdienst is afgesproken dat deze correctie alsnog via een aanvullende aangifte wordt voldaan. In de Begroting is geen rekening gehouden met de BTW afdracht dus deze zal ook structureel voor € 60.000 per jaar meegenomen moeten worden.

Maatregel

Aframen van de parkeeropbrengsten in de Begroting 2019.

 

ONDERWERP: VJB27 Beheer fietsenstalling (parkeren)

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

206

Parkeervoorzieningen 

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

72

Prognose ultimo 2019

130 Verschil 58 N S
Kostenplaats

6206045

438099      
Budgethouder Teammanager TORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

Zoals in de Jaarrekening van 2018 is aangegeven, zijn de taken ten aanzien het parkeerbureau en de fietsenstalling uitgekristalliseerd. Hierbij is nu inzichtelijk geworden dat het toezicht op de bewaakte fietsenstalling in het centrum jaarlijks € 130.000 kost. In de Begroting is hier echter een bedrag opgenomen van € 72.000.

Doel is om de bewaakte fietsenstallingen in het centrum van Waalwijk te bemensen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel is daarvoor een contract  afgesloten met Baanbrekers (WML Facilitair). Onderzocht wordt of en zo ja hoe en vanaf wanneer inzet vanuit maatschappelijke activering en/of Banenafspraak-banen mogelijk is. Met ingang vanaf 2022 is vooruitlopend de verhoging van € 58.000 niet verder doorgevoerd.

Maatregel

Begroting bijstellen ten gevolge van de extra uitgaven voor de jaren 2019 – 2021. Voor de jaren  daarna onderzoeken of Banenafspraak banen c.q. maatschappelijke activering kan worden ingezet.

 

ONDERWERP: VJB29 Vervanging afsluitpalen centrum

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

206

Parkeervoorzieningen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

0

Prognose ultimo 2019

29 Verschil 29 N S
Kostenplaats

 

       
Budgethouder Teammanager ORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting

De verzinkbare afsluitpalen van het centrum van Waalwijk zijn aan vervanging toe. Vanaf volgend jaar kan de leverancier geen ondersteuning meer bieden op deze afsluitpalen. In het verleden is hier geen vervangingsinvestering voor opgenomen in de begroting, waardoor er geen budget is om de vervanging daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Aanschaf van deze palen is € 250.000,-. Voor de afschrijvingen is uitgegaan van 10 jaar (gelijk aan de afschrijvingstermijn van slagbomen zoals door de raad is vastgesteld in de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2017). Vooralsnog worden de kapitaallasten van € 29.000 structureel opgenomen in de begroting, maar op korte termijn moeten voorstellen voor alternatieven worden voorgelegd. Streven is om met goedkopere oplossingen te komen.

Maatregel

Vooralsnog de kapitaallasten voor de vervanging van de palen in de begrotingsramingen opnemen. Op korte termijn onderzoeken of en zo ja welke goedkopere oplossingen mogelijk zijn.