Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Kredieten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Bij de jaarrekening 2018 is een aantal kredieten afgesloten, waarvan in het Voorjaarsbericht per krediet een nacalculatie wordt opgesteld.

Onderstaand een totaaloverzicht van de kredieten, met daarbij de opmerking dat voor de investering in PV-panelen één totaalkrediet is verstrekt.
Deze deelkredieten voor PV -panelen worden in een verantwoordingsoverzicht in de volgende paragraaf opgenomen.

 

Overzicht afgesloten kredieten 2018 t.b.v. nacalculatie in Voorjaarsbericht 2019 (bedragen in €)

Afgesloten kredieten Begroot voor 2018 Begroot 2018 Totaal gevoteerd Uitgaven voor 2015 Uitgaven 2015 Uitgaven 2016 Uitgaven 2017 Uitgaven 2018 Totale uitgaven Restant krediet
*   7001010     Krediet Raadsnet (smartsite) 38.775   38.775 24.380         24.380 14.395
*   7210912     VI2015 Tool Trac 20.000 62.966 82.966         73.320 73.320 9.646
*   7530003     VI2017 Sportpakket Recreatex 61.640   61.640       3.780 40.754 44.534 17.106
*   7530400     PV-panelen zwembad Olympia, Drunenseweg 176.800   176.800       158.794 850 159.644 17.156
*   7530401     PV-panelen sporthal De Zeine, Olympiawe 214.180   214.180       235.715   235.715 21.535-
*   7530402     PV-panelen sporthal De Slagen, De Gaard 310.800   310.800       299.958   299.958 10.842
*   7531057     VI2016 Sportparken 41.116 16.771- 24.345       19.446 4.899 24.345 0-
*   7540008     VI2015 inrichting de Leest 54.652   54.652     3.431 36.939 17.839 58.208 3.556-
*   7560025     Krophollerpark 20170* 214.950   214.950       176.938 48.098 225.036 10.086-
*   7670001     Kinderboerderij 't Erf 2017/6 270.000   270.000       306.968 12.500 319.468 49.468-
*   7714901     VI2016 Poopscoop frontaanbouw 48.434 28.434- 20.000         26.300 26.300 6.300-
*   7822205     WOP Spr-C/L.Dr. ex.speelvoorz.2009006 40.000   40.000 21.157     13.131   34.288 5.712
*   7822207     WOP SC fysieke maatregelen 2012/23 519.000   519.000       509.125   509.125 9.875
*   7960400     PV-panelen stadhuis, Taxandriaweg 168.800   168.800       138.438 7.929 146.367 22.433
*   7960401     PV-panelen gemeentewerf, Van 't Hoffweg 198.800   198.800       179.768   179.768 19.032
Nacalculculatie in Voorjaarsbericht 2019 2.377.947 36.929- 4.144.805 206.863 226.908 62.498- 3.278.181 450.274 4.099.727 45.078

 

 

 

 

 

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer /  - omschrijving 7001010     Krediet raadsnet (smartsite)
Raadsbesluit  
Uitvoering door  Griffie
Kredietbedrag € 38.775
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen in € )  <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag 38.775 14.395 14.395 14.395 14.395
Af: uitgaven          
          kosten derden -24.380 0 0 0 0
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 14.395 14.395 14.395 14.395 14.395
TOELICHTING
Op het krediet is vanaf 2015 geen uitgave meer geboekt. Het krediet komt te vervallen.

 

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7210912  / 7714901   VI2015 Tool trac / VI2016 Poopscoop frontaanbouw
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2015 (november 2014) en begroting 2016 (november 2015)
Uitvoering door  Team Buitendienst
Kredietbedrag € 102.966 (waarvan € 20.000 in 2015 en € 82.966 in 2016)
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag   20.000 102.966 102.966 102.966
Af: uitgaven          
          kosten derden         -99.620
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 20.000 102.966 102.966 3.346
TOELICHTING
De twee kredietbedragen zijn herschikt zodat een Tooltrac en een frontaanbouw van de Poopscoop binnen het totale kredietbedrag konden worden aangeschaft. Project is afgerond.
Er resteert ruim € 3.000 aan onderbesteding, het restant-krediet wordt afgeboekt.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 75300003    VI2017 Sportpakket Recreatex
Raadsbesluit Vaststellen begroting 2017 (november 2016)
Uitvoering door  Team Sportbedrijf
Kredietbedrag € 61.640
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag       61.640 57.860
Af: uitgaven          
          kosten derden       -3.780 -40.754
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 0 57.860 17.106
TOELICHTING
Het pakket Recreatex is niet vervangen, maar met een aantal modules uitgebreid c.q. er heeft een update plaatsgevonden. Het project is afgerond.
Het voordeel aan kapitaallasten is gedurende de komende 4 jaar gemiddeld zo'n € 3.500 per jaar.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving

7530400    PV-panelen zwembad Olympia, Drunenseweg
7530401    PV-panelen sporthal De Zeine, Olympiaweg
7530402    PV-panelen sporthal De Slagen, De Gaard
7960400   PV-panelen stadhuis, Taxandriaweg
7960401  PV-panelen gemeentewerf, Van 't Hoffweg 

Raadsbesluit 10 maart 2016 / begrotingswijziging 2016-06 (= 1 verzamelkrediet met 5-sub-kredieten)
Uitvoering door  TREW
Kredietbedrag € 1.069.380
Dekking De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de toegewezen SDE-exploitatiesubsidie en de jaarlijkse besparing op de energiekosten.
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag     1.069.380 1.069.380 56.707
Af: uitgaven          
          kosten derden       -1.012.673 -8.779
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 1.069.380 56.707 47.928
TOELICHTING
De werkzaamheden zijn afgerond en de kredieten kunnen worden afgesloten (onderbesteding van € 47.928).

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7531057    VI2016 Sportparken 2016
Raadsbesluit Vaststelling begroting 2016 (november 2015)
Uitvoering door  Team Sportbedrijf
Kredietbedrag € 73.993
Dekking Kapitaallasten ten laste van de meerjarenbegroting.
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag     73.993 73.996 21.670
Afgezonderd naar een nieuw krediet       -32.877 -16.771
Af: uitgaven          
          kosten derden       -19.446 -4.899
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 73.993 21.670 0
TOELICHTING
Dit vervangingskrediet is bestemd voor diverse vervangingen voor de buitensport. In verband met het hanteren van de juiste afschrijvingstermijn per investering wordt het kredietbedrag uitgesplitst naar afzonderlijke kredieten. Zie bijvoorbeeld ook 753188, 7531206 en 7531207. 
De uitgaven van totaal € 24.345 betreffen onder andere banken, doelen en dugouts.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7540008    VI2015 inrichting de Leest
Raadsbesluit  
Uitvoering door  TMAO
Kredietbedrag € 54.652
Dekking 6509020 kapitaallasten
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag   54.652 54.652 51.221 14.282
Af: uitgaven          
          kosten derden     3.431 36.939 17.839
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 54.652 51.221 14.282 -3.557
TOELICHTING

Voor het krediet van trekkenwand theater De Leest zijn de restantkredieten vervangingsinvesteringen 2016 tot en met 2018 en 2019(gedeeltelijk) ingezet. Het restantkrediet 2015 bleef nog beschikbaar voor vervangingsinvesteringen maar nu blijkt, was dit niet voldoende gezien de overschrijding van €3.557.
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de onverwachte, maar noodzakelijke, aanschaf van een espressomachine en een koffiemachine. Beiden zijn onontbeerlijk voor de horecafunctie van het theater.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7560025   Aanleg van het Krophöllerpark 20170
Raadsbesluit 6 juli 2017 / begrotingswijziging 2017-11
Uitvoering door  TREW
Kredietbedrag € 214.950
Dekking Voor de dekking van de kapitaallasten is een geblokkeerde reserve gevormd ten laste van de reserve 3 programma's (913034).
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag       214.950 38.012
Af: uitgaven          
          kosten derden       -176.938 -48.098
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 0 38.012 -10.086
TOELICHTING
De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding bedraagt € 10.086. Dit bedrag blijft binnen de toegestane marge van 5% van het beschikbaar gestelde kredietbedrag.

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7670001   Kinderboerderij 't Erf 2017/6
Raadsbesluit 19 januari 2017
Uitvoering door  TORV
Kredietbedrag € 270.000
Dekking 6604015 kapitaallasten
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag       270.000 -36.968
Af: uitgaven          
          kosten derden       306.968  
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 0 0 0 -36.968 -49.468
TOELICHTING

Het kredietbedrag van € 270.000 was abusievelijk exclusief 21% BTW (€ 56.700).

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7822205   WOP Sprang-Capelle / Landgoed Driessen extra speelvoorziening 2009006
Raadsbesluit 18-12-2008 - begrotingswijziging 2009/006
Uitvoering door  TLTH
Kredietbedrag € 40.000
Dekking Activering ten laste van de Reserve leefbaarheid
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag 40.000 18.843 18.843 18.843 5.712
Af: uitgaven          
          kosten derden -21.157     -13.131  
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 18.843 18.843 18.843 5.712 5.712
TOELICHTING
Werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare krediet (onderbesteding van € 5.712).

Standaardformulier Nacalculatie  (algemeen en financieel)
Kredietnummer / - omschrijving 7822207   WOP Sprang-Capelle fysieke maatregelen 2012/23
Raadsbesluit 12-10-2012 - begrotingswijziging 2012/23
Uitvoering door  Team LTH
Kredietbedrag € 519.000
Dekking De kapitaallasten worden onttrokken aan de reserve leefbaarheid
FINANCIEEL (bedragen in € ) <  2015 2015 2016 2017 2018
Kredietbedrag 519.000 519.000 519.000 519.000 9.875
Af: uitgaven          
          kosten derden       -509.125  
          sectorkosten          
Bij: inkomsten          
          bijdragen/subsidies          
Saldo 519.000 519.000 519.000 9.875 9.875
TOELICHTING

Werkzaamheden zijn afgerond binnen het beschikbare krediet (onderbesteding van € 9.875).