Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u het Voorjaarsbericht 2019 over de periode  januari tot mei 2019 aan. Zoals in de planning en control cyclus is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels het Voor- en Najaarsbericht geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot afwijkingen op beleid, op de middelen en bedrijfsvoeringsaspecten, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de Begroting 2019.

Waar het Najaarsbericht meer een constaterend en verantwoording afleggend karakter heeft (immers het jaar is dan nagenoeg om), biedt het Voorjaarsbericht handvatten voor bijstelling van beleid en nadere prioritering.

Het Voorjaarsbericht is primair een afwijkingenrapportage waarbij wordt gerapporteerd over de (beleidsmatige en financiële) afwijkingen op producten en kostenplaatsen en op de voorgenomen activiteiten bij de Programmabegroting.

Daarnaast wordt in het Voorjaarsbericht ook gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de afgesloten kredieten.

De inhoud en opzet van het Voorjaarsbericht is gewijzigd, met name op de volgende punten:

  • In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen.
  • In hoofdstuk 3 wordt voor de 4 programma’s (Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2019 opgenomen maatregelen.
  • In hoofdstuk 4 is de begrotingswijziging 2019 opgenomen.
  • In hoofdstuk 5 is het verloop van de budgetoverhevelingen vanuit 2018 naar 2019 weergegeven.
  • In hoofdstuk 6 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.

 

Waalwijk, mei 2019,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk