Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Doorontwikkeling integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Niet geïndiceerde zorg bevorderen
  Herijking koers sociaal domein en het gebruik maken van lokale zorg initiatieven.
 • Voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen
  Veilig en gezond opgroeien van kinderen en herijking koers sociaal domein. Realiseren van een sluitende aanpak zodat iedere jongere tenminste een opleiding volgt of een dagbesteding / werk heeft. Iedere jongere die het nodig heeft krijgt passende ondersteuning en/of zorg. Er zijn geen thuiszitters.
 • Optimaliseren toegang sociaal domein
  Herijking koers sociaal domein en reorganisatie TWIJZ. Aansluiting jeugdhulp passend onderwijs. Digitalisering toegang sociaal domein.
 • Innovatie jeugdhulp 
  Gebruik maken van lokale zorg initiatieven, herijking koers sociaal domein en digitalisering toegang sociaal domein. Versterken van de lokale ondersteuningsinitiatieven in Waalwijk.
 • Eenzaamheid daalt in Waalwijk

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: NJB2  Toename kosten Regiotaxi

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

634

Maatwerk dienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

714

Prognose ultimo 2019

907 Verschil 193 N S
Kostenplaats

6634075

434102      
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

Met het ingaan van het nieuwe vervoersmodel in 2017 zijn de kosten voor het regiovervoer aanzienlijk toegenomen. Een vergelijking  op basis van 2017 tussen kosten voor en na het ingaan van de veranderingen laat voor de regio Midden-Brabant een stijging zien van 32% voor het vraagafhankelijke (Wmo-regiotaxi) vervoer. Uit onderzoek is gebleken dat de toename van de kosten een opeenstapeling is van meerdere factoren waarvan een groot deel niet beïnvloedbaar is. Uit analyse zijn de volgende oorzaken voor de kostenstijging aan te geven: de marktontwikkeling van de tarieven , het maximaal aantal basepoints per vervoerder, onbenutte uren, minder ritten per uur en een hoger aandeel rolstoelbussen. Vooruitlopend op de verwachte kostenontwikkeling zal de begroting van € 706.677 naar € 900.000 naar boven worden bijgesteld. Dit resulteert in een nadelig effect van € 193.323, dat in het Najaarsbericht 2018 ook al is gemeld en incidenteel verwerkt is in 2018.

Vooralsnog worden de cijfers uit 2018 als basis voor de nu te verwerken wijziging gebruikt. Mogelijk dat later in 2019 gewijzigde inzichten volgen, deze volgen dan bij het Najaarsbericht 2019.

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel nadeel van € 193.323.

 

ONDERWERP: VJB03a Bijstelling structureel effect regiotaxi

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

634

Maatwerkdienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

714

Prognose ultimo 2019

664 Verschil 50 (m.i.v. 2020) V S
Kostenplaats

6634075

434102      
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

In de doorwerking van het Najaarsbericht 2018 is in dit Voorjaarsbericht 2019 eerder voor regiotaxi een nadeel van structureel € 193.000 opgenomen. Van deze post wordt bij nader inzien € 50.000 als incidenteel beschouwd, in de verwachting dat nadere maatregelen met ingang van 2020 tot kostenreductie leiden.

Maatregel

Met ingang van 2020 de post regiotaxi structureel met € 50.000 neerwaarts bijstellen.

 

ONDERWERP: VJB04 Gemeentelijke bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers 

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

616

Uitstroombevordering

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

2.669

-150

Prognose ultimo 2019

3.409

-890

Verschil

740

-740

N

V

S

S

Kostenplaats

6616035

6616300

443302

443997

     
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting

Volgens de ontwerp begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Baanbrekers en de meerjarenbegroting van de gemeente Waalwijk is voor de gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers het volgende overzicht meerjarig op te stellen:

                  Bijdrage volgens                                  Bijdragen opgenomen in                     Bijstelling raming                        

                  begroting Baanbrekers                   begroting gemeente Waalwijk        begroting Waalwijk

2019              €   3.409.000                                   €   2.669.000                                                €  740.000
2020              €   3.066.000                                    €   2.716.000                                               €  350.000
2021              €   3.009.000                                    €   2.672.000                                               €  337.000
2022              €   3.038.000                                    €   2.820.000                                               €  218.000
2023              €   3.154.000                                    €   2.820.000                                               €  334.000

Met de meicirculaire 2018 is bekend gemaakt dat op basis van het regeerakkoord het onderdeel Re-integratie klassiek van de integratie-uitkering met ingang van 2019 wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Conform artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling “Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers” dienen de door de deelnemende gemeenten ontvangen specifieke rijksgelden voor de uitvoering van de in de GR vastgelegde uitvoeringstaken doorbetaald te worden aan Baanbrekers; zo ook de ontvangen bijdrage WWB klassiek vanuit de algemene uitkering. Deze wijziging in de financieringssystematiek van de rijksoverheid mag immers voor Baanbrekers geen gevolgen hebben. Voor 2019 is de mutatie ten bedrage van € 740.000 reeds in de gemeentebegroting onder de stelpost oormerkingen op het product 616 “Uitstroombevordering” opgenomen. Voor de begrotingsjaren 2020 tot en met 2023 dient bijstelling van de geraamde gemeentelijke bijdrage Baanbrekers nog plaats te vinden ten laste van de stelpost oormerkingen (per saldo budgettaire neutraal).

Maatregel

Voor begrotingsjaar 2019 de geraamde overgehevelde middelen Participatie (WWB klassiek) voor een bedrag van € 740.000 op het product 616 Uitstroombevordering over te zetten van kostenplaats 6616300 naar kostenplaats 6616035 .

Voor de jaren 2020 t/m 2023 de geraamde gemeentelijke exploitatiebijdragen voor Baanbrekers in de gemeentebegroting bijstellen onder gelijktijdige aframing van de stelpost oormerkingen.

 

ONDERWERP:  VJB05a WMO 2015

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

634

Maatwerkdienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

1.285
32
20
751
95
7
3
1.108
-285
----------
3.016

Prognose ultimo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.050
0
0
380
70
8
300
1.705
-110
----------
4.403

Verschil

765
32
20
371
25
1
297
597
175
-----------
1.387

N
V
V
V
V
N
N
N
N

NS

Kostenplaats

6634015 Begeleiding WMO
6634020 Persoonlijke verzorging
6634025 Kortdurend verblijf
6634040 Dagbesteding
6634055 Vervoer dagbesteding
6634035 Overige ondersteuning
6634045 Overige maatwerkarrangementen
6634212 PGB WMO 2015
6634070 Eigen bijdrage

       
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

Het verwachte nadeel op deze post is structureel. Aanleiding hiervoor zijn de natura kosten begeleiding en de PGB kosten WMO 2015. De natura kosten begeleiding zullen per eind 2019 naar verwachting €2.050.000 (begroting €1.285.329) bedragen, terwijl die voor PGB WMO 2015 op €1.705.097 (begroting €1.107.916) ingeschat worden. Aan de basis van de inschatting voor de natura kosten begeleiding liggen de financiële verplichtingen op basis van het actuele aantal voorzieningen binnen deze groep en het ingeschatte aantal per eind 2019. In de voorgaande jaren is het aantal afgegeven voorzieningen binnen begeleiding groeiende geweest, per einde 2017 waren dit er 650 en eind 2018 698. De verklaring voor deze groei is het toenemende aantal aanvragen als gevolg van het beleid dat mensen zoveel als mogelijk ondersteuning dienen te ontvangen in de eigen leefomgeving. De verwachting is dat deze groei in 2019 verder doorzet, naar ongeveer 730 actuele voorzieningen per einde van dat jaar. De basis van voorgaande inschatting geldt ook voor PGB WMO 2015. Als gevolg van het eerder genoemde beleid zijn de kosten op deze post de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Voor eind 2019 is ingeschat dat het totale budgetbedrag met 10% stijgt t.o.v. 2018. Als gevolg van de aanbesteding WMO welke geïmplementeerd is per begin 2019 zijn producten op het gebied van persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf niet ingekocht. Hieraan liggen beleidstechnische redenen aan ten grondslag. Het voordeel op post 6634040 dagbesteding is ook hier naar te herleiden. Een deel van de producten die eerder onder deze post vielen zijn nu onderdeel geworden van de post overige maatwerkarrangementen (6634045) en komen nu terug in de begroting van deze post.

In de jaren 2015 t/m 2018 zijn ervaringscijfers opgebouwd rondom bovenstaande uitgaven. Op basis hiervan en de ingeschatte prognose voor eind 2019 is het nadeel als structureel aan te merken. De daling (structureel) van de inkomsten aan eigen bijdragen is het gevolg van de (per 1 januari 2019) invoering van het zogenaamde abonnementstarief (vast bedrag van € 17,60 per vier weken).

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel nadeel van € 1.387.353.

 

ONDERWERP: VJB05b Huishoudelijke hulp

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

634

Maatwerkdienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

2.849
6
-122
----------
2.733

Prognose ultimo 2019

 

 

 

 

 

 

2.201
115
-118
---------
2.198

Verschil

648
109
4
-------
535

V
N
N

V

S

Kostenplaats

6634005 Natura
6634125 PGB
6634065 Eigen bijdrage 

 

     
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

Het nieuwe beleid op dit gebied is vastgesteld op 1 juni 2017.  Per eind 2017 waren 592 voorzieningen actueel, terwijl deze per eind 2018 doorgroeide naar 762. Ingeschat wordt dat dit aantal in 2019 verder doorgroeit. Als basis voor het geprognotiseerde bedrag eind 2019 is de verplichting op basis van het actuele aantal voorzieningen hulp bij het huishouden. De verwachting is dat deze lasten gedurende dit jaar nog verder gaan toenemen met ongeveer 15%. Dit vanwege versoepeling van beleid rondom de normtijden zwaar huishoudelijke hulp per 1 april, de toepassing van het abonnementstarief voor eigen bijdrage (aanzuigend effect) en de verhoging van de uurtarieven voor aanbieders per 1 januari. Op basis van ervaringscijfers van 2016 t/m 2018 is ook de prognose voor pgb verhoogd. Dit aangezien het aantal cliënten met een pgb voor huishoudelijke hulp in de periode van 2016 tot heden toenam van 7 tot 37 en hieruit de conclusie kan worden getrokken dat dit beeld structureel is.

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel voordeel van € 535.126.

 

ONDERWERP: VJB05c PGB Jeugdhulp

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

635

Maatwerk dienstverlening 18-

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

1.581

Prognose ultimo 2019

 

1.212 Verschil 369 V S
Kostenplaats

6635025 PGB jeugdhulp

       
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder D. Odabasi

Toelichting

De kosten voor pgb jeugdhulp zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Eind 2018 bedroegen de kosten ongeveer €1.100.000. Voor 2019 is de verwachting dat de kosten ten opzichte van de jaarrekening 2018 met ongeveer 10% toenemen. Reden hiervan is het nog steeds stijgende aantal aanmeldingen voor jeugd Ten opzichte van de begroting 2019 is er sprake van een voordeel.

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel voordeel van € 368.842.

 

ONDERWERP: VJB05d  Gehandicaptenzorg (exclusief Regiotaxi)

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

633
634

Maatwerkvoorzieningen WMO
Maatwerk dienstverlening 18+

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

449
185
261
45
95
-145
-106
------------
784

Prognose ultimo 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447
152
166
10
82
-13
-9
----------
835

Verschil

2
33
95
35
13
132
97
----------
51

V
V
V
V
V
N
N

N

S

Kostenplaats

6633005 Rolstoelen
6633010 Scoormobielen
6633020 Woonvoorzieningen
6634030 Verhuiskosten
6634050 Vervoersvoorzieningen
6633080 EB vervoer
6633085 EB woonvoorzieningen

 

     
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

Bij de inschatting van de kosten voor het einde van 2019 is gekeken naar de kosten van de afgelopen jaren en is daarvan per post een gemiddelde genomen. Eind 2018 waren 499 rolstoel voorzieningen actief, terwijl dit er op het gebied van wonen 305 waren. Het aantal voorzieningen voor scootmobielen lag eind 2018 op 275. Voor 2019 is de verwachting dat deze minimaal gelijk dan wel licht stijgend zullen zijn. Dit bepaald ook de prognose voor het einde van 2019. In de afgelopen jaren zijn ervaringscijfers opgebouwd rondom bovenstaande uitgaven. Op basis hiervan en de ingeschatte prognose voor eind 2019 is het voordeel op de uitgaven (€ 178.000) als structureel aan te merken. De daling (structureel) van de inkomsten aan eigen bijdragen is het gevolg van de (per 010119) invoering van het zogenaamde abonnementstarief (vast bedrag van € 17,60 per vier weken).

Maatregel

Begroting 2019 bijstellen met een structureel nadeel van € 51.040.

 

ONDERWERP: VJB05e Oormerkingen algemene uitkering product 634, deel WMO

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

640

Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO/Jeugdzorg)

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal zie tabel

Prognose ultimo 2019

 

 

zie tabel Verschil zie tabel

N

V

S

S

Grootboekrek. (en)

6634005

6634301

 

443997

     
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

In de meerjarenbegroting zijn vanuit de meerjarenramingen algemene uitkering tot en met de begroting 2019 structurele oormerkingen opgenomen op het product 616 Uitstroombevordering. Conform collegebesluit d.d. 22 januari 2019 over oormerkingen gemeentefonds en integratie-uitkeringen dienen deze nog resterende posten bij de Kadernota 2020 worden opgeheven, zo mogelijk in relatie tot ramingen op concrete begrotingsposten. Naast de herberekeningen op onderdelen uit de voorstellen VJB05a t/m VJB05d (in totaal € 534.000 structureel met inzet van € 570.000 aan oormerking voor Hulp bij de huishouden), moet inzake oormerkingen nog een aantal posten in verband de WMO uit de meerjarenbegroting worden gehaald. De kunnen worden dus ingezet ter dekking van de herberekening.

Het betreft de volgende oormerkingen:

Hulp bij het huishouden (6634005)

2019

2020

2021

2022

2023

Oormerking hulp bij huishouden

570

660

580

520

520

Bij Voorjaarsbericht 2019 ingezet

-570

-660

-580

-520

-520

Restant-stelpost

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Oormerkingen gemeentefonds WMO

640

680

810

340

340

Bij Voorjaarsbericht 2019 ingezet

-640

-680

-810

-340

-340

Restant-stelpost

0

0

0

0

0

Maatregel

Het geheel van de voorstellen VJB05a t/m VJB05e betekent aan aanpassingen voor de meerjarenbegroting op hoofdlijnen:

Onderwerp

2019

2020

2021

2022

2023

Bijstelling ramingen WMO

-534

-534

-534

-534

-534

Ingezet voor nieuwe berekening WMO

-570

-570

-570

-570

-570

Vervallen oormerking 634 WMO

640

880

810

340

340

Vervallen oormerking 634 Hulp bij huishouden

570

660

580

520

520

 

V  106

V   436

V   286

N 244

N   244


 

ONDERWERP: VJB06 Vervallen oormerking Jeugdzorg

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

640

Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO/Jeugdzorg)

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal Zie tabel

Prognose ultimo 2019

 

Zie tabel Verschil Zie tabel    
Kostenplaats 6634300 443997      
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

In de meerjarenbegroting zijn vanuit de ramingen algemene uitkering tot en met de begroting 2019 structurele oormerkingen opgenomen op het product 616 Uitstroombevordering, deel Jeugdzorg.

Conform collegebesluit d.d. 22 januari 2019 over oormerkingen gemeentefonds en integratie-uitkeringen dienen deze nog resterende posten bij de Kadernota 2020 worden opgeheven, zo mogelijk in relatie tot ramingen op concrete begrotingsposten. Voor de Jeugdzorg staat er nog:

Jeugdzorg

2019

2020

2021

2022

2023

Oormerking gemeentefonds deel Jeugd

80

-110

-50

170

170

Bij Voorjaarsbericht 2019 elimineren

-80

110

50

-170

-170

Restant-stelpost

0

0

0

0

0

Gelet op het feit dat de lasten voor de jeugdzorg inmiddels structureel op basis van specifieke gegeven voor Waalwijk zijn bijgesteld, wordt voorgesteld deze restant oormerkingen uit de meerjaren begroting te elimineren. Dit levert voor de jaren 2019 tot en met 2021 nadelen op, maar structureel een voordeel van € 170.000.

Maatregel

Stelpost oormerking jeugdzorg structureel uit de begroting elimineren.

 

ONDERWERP:  VJB07 Herijking Jeugdzorg

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen  x € 1.000

Productnummer en naam

635

Maatwerk dienstverlening 18- V/N I/S
Begroting na wijziging totaal diversen

Prognose ultimo 2019

diversen Verschil

995

995

N

V

S

I/S

Kostenplaats          
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

 In 2018 is een nadeel van € 1.071.000 in het Najaarsbericht incidenteel verwerkt (begrotingswijziging 2018-021). Voor 2019 is een tekort van € 995.000 opgenomen in een nieuw raadsvoorstel (11 april 2019 / begrotingswijziging 2019-012). In 2019 en 2020 is dekking van een verwacht tekort op de jeugdhulp voorzien uit reserve transities.

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd om de risicoreserve Transities tot en met 2020 te handhaven op een bedrag van € 2.000.000. Deze risicoreserve dient primair om de financiële risico’s af te dekken. In de loop van 2020 worden voor de begroting 2021 de structureel benodigde budgetten, mede op basis van realisatiecijfers, voor uitvoering van de transities geraamd.

Bij recent raadsvoorstel (11 april 2019) is een storting van € 2 miljoen vanuit algemene reserve in reserve transities voor 2019 concreet opgenomen en verwerkt middels een begrotingswijziging; van daar uit worden de extra lasten voor dit jaar gedekt.

Vanaf 2020 is deze dekking nog niet verwerkt. Tevens wordt in het verlengde van de bestaande lijn voorgesteld om voor de jaren 2020 tot en met 2022 de reserve sociaal domein op € 2 miljoen te houden en zo nodig aan te vullen vanuit de Algemene reserve. Gelet op de bestaande risico’s/onzekerheden binnen het sociaal domein (zowel bij budgetten regionale jeugd, als bij WMO als bij participatiewet) wordt vooralsnog uitgegaan van een jaarlijkse (bij)storting van € 2 miljoen tot en met 2022.

Voor 2019 wordt het verwachte nadeel voor de jeugdzorg van € 995.000 per jaar gedekt uit de reserve. In de jaren daarna wordt op basis van nog daadwerkelijk  te effectueren  beheersmaatregelen per jaar een taakstellend  dalend bedrag aan lasten opgenomen (te beginnen met € 700.000 in 2020, met daarna steeds een daling van € 150.000 per jaar). Dit resulteert in € 700.000 voor 2020, € 550.000 voor 2021, € 400.000 voor 2022 en
€ 250.000 voor 2023. De bedragen worden voor die jaren niet gedekt uit de reserve transities.

Toen in september 2018 inzichtelijk werd dat de regio Hart van Brabant met forse tekorten op de jeugdhulp te maken kreeg, is regionaal gestart met het opstellen van beheersmaatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op de gemeentelijke toegangen en de aanbieders.

Om lokaal meer grip te krijgen op de uitgaven worden naast de regionale beheersmaatregelen ook lokale beheersmaatregelen onderzocht en ingevoerd. Het aantal afgegeven indicaties door de gemeentelijke Toegang is in 2018 al gedaald ten opzichte van 2017.

In het raadsvoorstel “Eerste herijking deelbegroting jeugdhulp 2019 regio Hart van Brabant” (raad 11 april 2019) zijn de diverse beheersmaatregelen aangegeven.

De belangrijkste speerpunten bij de lokale beheersmaatregelen zijn:

 • Het versterken van het “voorliggend veld”.

Dit zijn de activiteiten waar geen indicaties voor nodig zijn en worden uitgevoerd door vrijwilligers onder begeleiding van professionals. Voorbeelden hiervan zijn het autismecafé, het Mamacafé, inzet van Steunouders, Kombi-project en de inzet van schakelfunctionarissen op scholen. Daarnaast wordt onderzocht welke preventieactiviteiten er nog meer nodig zijn om het voorliggend veld te versterken;

 • Gesprekken met het medisch domein

Overleg wordt gevoerd met huisartsen en jeugdartsen (GGD Hart van Brabant) ten aanzien van de afgegeven beschikkingen. Het medisch domein heeft aangegeven open te staan voor een analyse van de doorverwijzingen per praktijk;

 • Inzetten van GGZ praktijkondersteuner

Het medisch domein heeft ook aangegeven open te staan voor nieuwe initiatieven zoals het inzetten van een Praktijkondersteuner GGZ Jeugd. Deze inzet heeft in de regionale pilots (bij de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Dongen en Gilze Rijen) positieve resultaten opgeleverd. De gesprekken en onderhandelingen daarover met de huisartsen in Waalwijk lopen reeds;

 • Gesprekken met zorgaanbieders en onderaannemers

Tweemaal per jaar worden er gesprekken gevoerd met de 4 grootste zorgaanbieders (Sterk Huis, Amarant, GGZ Breburg en St. Prisma) om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.

Tevens gaan er met diverse onderaannemers gesprekken gevoerd worden;

 • Uitvoeren maatpact

Met dit pact is er voor gekozen om, naast de bestaande werkwijze in het sociaal domein, met een meer radicale, innovatieve aanpak te experimenteren hoe we het sociaal domein van de toekomst kunnen vormgeven. Uitgangspunt hierbij is dat professionals maatwerkoplossingen organiseren voor de meervoudige problemen bij huishoudens. De verwachting is dat de maatwerkplannen met de doorbraakmethode van IPW een zeer positief effect zullen hebben op onze uitgaven in het sociaal domein.

Risico

Naar aanleiding van de Jaarrekening 2018 wordt nader onderzocht op welke wijze  verdere structurele aanpassing van de raming voor jeugdzorg mogelijk gemaakt kan worden. Inmiddels zijn er ook signalen dat bij de Meicirculaire 2019 mogelijk vanuit het rijk een compensatie voor gestegen lasten Jeugdzorg richting gemeenten komt.

Maatregel

Met ingang van 2020 taakstellend afbouwen van het nadeel van € 995.000 uit 2019. Met € 700.000 in 2020 en een daling met € 150.000 per jaar: € 700.000 (2020), € 550.000 (2021), € 400.000 (2022) en € 250.000 (2023).
Deze middelen opnemen in de exploitatie en niet dekken uit de reserve Sociaal Domein.

In het verlengde daarvan opdracht verstrekken om verder onderzoek naar de mogelijkheden om de lasten van de Jeugdzorg naar beneden terug te brengen.

Tevens wordt in het verlengde van de bestaande lijn voorgesteld om voor de jaren 2020 tot en met 2022 de reserve sociaal domein op € 2 miljoen te houden en zo nodig aan te vullen vanuit de Algemene reserve. Gelet op de bestaande risico’s/onzekerheden binnen het sociaal domein (zowel bij budgetten regionale jeugd, als bij WMO als bij Participatiewet) wordt vooralsnog uitgegaan van een jaarlijkse (bij)storting van € 2 miljoen tot en met 2022.

 

ONDERWERP: VJB30 Reorganisatie team WIJZ

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

 

 

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

 

Prognose ultimo 2019

  Verschil

-514

514

N

V

2 jaar
Kostenplaats

 

       
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder  

Toelichting

Bij raadsbesluit van 13 september 2018 zijn de lasten van de reorganisatie team WIJZ, in 2018 incidenteel gedekt (begrotingswijziging 2018-015). Het nadeel voor 2019 en 2020 van € 514.000 per jaar moet nog in de begroting worden opgenomen, met een dekking uit reserve transities (in die jaren).

Na 2 jaar is een evaluatie afgesproken, daarom zijn er geen mutaties voor de jaren 2021 en verder in de begroting opgenomen.

Maatregel

Begroting 2019 en 2020 voor € 514.000 per jaar aanpassen i.v.m. reorganisatie team WIJZ en deze extra lasten in die jaren dekken uit de reserve transities.

 

ONDERWERP: VJB31 Jeugdwerkloosheidsvrije zone

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

616

Uitstroombevordering

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

0

Prognose ultimo 2019

47 Verschil 47 N I
Kostenplaats

6616040

443302      
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder R. Bakker

Toelichting

De regio Hart van Brabant heeft in 2014 de ambitie uitgesproken om te komen tot een jeugdwerkloosheidsvrije regio. Dat wil zeggen: alle jongeren tot 27 jaar hebben werk, volgen een opleiding of ontvangen zorg. Tot en met 2018 is het programma gefinancierd uit regionale fondsen en ESF-subsidie.

Maatregel

In afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar structurele inbedding van de jeugdwerkloosheidsvrije regio hebben gemeenten in 2019 incidenteel aanvullend gefinancierd. Structurele inbedding van de aanpak van jeugdwerkloosheid is gewenst om op latere leeftijd hogere kosten te voorkomen en om bij economische recessie ook snel te kunnen schakelen om oplopende jeugdwerkloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen.

 

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Samenkracht en burgerparticipatie vergroten
  • vergroten sociale cohesie
  • verhogen participatie/vrijwilligers Waalwijk

 • Vergroten economische zelfredzaamheid en daling armoede in Waalwijk
  • we willen de uitstroom bevorderen van de participatiewet
  • we zorgen voor voldoende beschermde werkgelegenheid
  • de jeugdwerkloosheid neemt af
  • we willen dat het besteedbaar inkomen van alle Waalwijkse gezinnen minimaal boven de armoedegrens ligt

 • Maatschappelijke participatie en inclusie (meedoen): onze inwoners doen volwaardig mee in de samenleving

 • Zelfstandig wonen zorgbehoevende inwoners stimuleren
  • we streven naar een adequaat voorzieningen niveau. Daarnaast is vroegsignaleren en het ondersteunen van verwarde personen belangrijk.  Daarnaast begeleiden en faciliteren we vrijwilligers en mantelzorgers.

 • Jongeren functioneren sociaal en economisch zelfstandig
  • verhogen participatiegraad door onderwijs of werk

 • Integratie Vergunninghouders
  • In het najaar van 2018  wordt een plan van aanpak integratie vergunninghouders 2018- 2020 vastgesteld. In dit plan zal de succesvolle aanpak van de HOBtrajecten via Baanbrekers worden  voortgezet en verder ontwikkeld.
  • Waalwijk zal actief meedoen in de ontwikkeling van de pilot integrale aanpak  inburgering Hart van Brabant, in ontwikkeling en uitvoering.

 • Vroegsignaleren en ondersteunen van verwarde personen
  We werken aan een sluitende ketenaanpak rondom personen met verward gedrag in gemeente Waalwijk. De cijfers laten zien dat er ook in Waalwijk een forse stijging van het aantal incidenten met verwarde personen is. De problematiek vraagt om een integrale aanpak, waarbij we een koppeling maken tussen diverse domeinen binnen de gemeente en samen met maatschappelijke partners opereren.
  • De aanpak moet onder andere leiden tot toename van het aantal meldingen over mensen met verward gedrag, een afname van overlast en het ondersteunen van verwarde personen en betrokkenen.

 • We zijn sinds 2012 'dementievriendelijke gemeente' en willen dit blijven
  Het aantal ouderen met psychogeriatrische problemen zal naar verwachting ook in de komende decennia blijven stijgen. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is een grote wens van mensen met dementie en hun mantelzorgers; de gemeente Waalwijk wil dit stimuleren. 

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019?

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP:  NJB1 Gevolgen huuraanpassingen Den Bolder

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Bedragen x € 1.000

Productnummer en naam

609

Jeugdwerk

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal

247

Prognose ultimo 2019

277
(inclusief BTW)

Verschil

30
(inclusief BTW)

N S
Kostenplaats

6609045

443851      
Budgethouder Teammanager MAO Portefeuillehouder E. Daandels

Toelichting

De neerwaartse huuraanpassingen voor de huurders bij Den Bolder (bibliotheek en Mikz), voortvloeiend uit het collegebesluit (B17-001003) leiden tot een exploitatietekort bij Den Bolder. Abusievelijk is door de gemeente verzuimd om Den Bolder hiervoor te compenseren. Voor deze verminderde huurinkomsten dient Den Bolder alsnog voor een bedrag van € 29.910 structureel gecompenseerd  te worden.
Was in Najaarsbericht 2018 ook al gemeld, maar incidenteel verwerkt in 2018.

Maatregel

De Begroting 2019 structureel aanpassen met € 29.910 door verhoging van de jaarlijkse subsidie aan Den Bolder.