Meer
Publicatiedatum: 05-06-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Ambitie

In 2016 is gestart met programmatisch werken door het tijdelijk aanstellen van drie programmamanagers (Binnenstad, Economie en Veiligheid). Hiermee hebben we een eerste stap gezet om de maatschappelijke opgaven centraal te stellen. Wij vinden programmamanagement een krachtig instrument, maar een goede evaluatie hiervan is wel belangrijk. Deze evaluatie is nog niet uitgevoerd. Gezien de grote opgaven waar we voor staan, zie beleidsveld 6 en 7, zetten we het programmamanagement voor Binnenstad, Economie en Veiligheid voor 2019 en 2020 voorlopig voort. Ook voegen we nieuw programmamanagement voor Duurzaamheid toe. Daarbij stellen we de voorwaarde dat er na twee jaar, vóór de kadernota 2021, een evaluatie plaatsvindt van het programmamanagement waarin zichtbaarheid, toerusting, inbedding in de organisatie, slagkracht en de behaalde resultaten en effecten belangrijke meetindicatoren zijn. Op basis daarvan besluiten we of het programmamanagement wordt gecontinueerd. Naast een programmamanager heeft elk programma een ontwikkelbudget ter beschikking. Daarnaast is  voor alle vier programma’s een uitvoeringsbudget gereserveerd waaruit de uitvoeringsmaatregelen op basis van concrete plannen kunnen worden gedekt.

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Een compacter centrum in zowel aanbod als vierkante meters
  • transformatie van ongeveer 10.000 m2 winkelruimte
  • toevoegen van ongeveer 100 woningen in de periode tot 2025
  • leegstand terugdringen naar 5%  in 2025
 • Centrum is een aantrekkelijke plek voor ontmoeting en vermaak
  • imago centrum verbeteren
  • bezoekersaantallen stijgen 
  • uitbreiding boodschappenaanbod in het centrum
  • uitbreiding horeca met 500m2 
  • waardering binnenstad stijgt
 • Verbinden schoen- en lederbedrijven aan de retail- en leisurefunctie in het centrum
  • opening schoen- en ledermuseum in 2021.

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

 

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Waalwijk is uiterlijk 2043 klimaatneutraal
  Bij mitigatie proberen we de klimaatverandering tegen te gaan via de energietransitie uit het landelijk Klimaatakkoord. We richten ons zowel op het opwekken van duurzame energie als het verminderen van het energieverbruik. Deze enorme opgave wordt vanuit het landelijk klimaatakkoord via de provincies en Regionale Energiestrategieën (RES) uitgerold. Wij zullen in 2019 in de regio afspraken maken over de verhouding (wind, zon, geo, bio) waarin wij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale doelstelling. Bij adaptatie proberen we onze buitenruimte  aan te passen aan de klimaatverandering zoals hittestress en (regen)waterovervloed.
  • energieverbruik huishoudens, bedrijven en eigen organisatie daalt
  • aandeel duurzame energie stijgt 
  • aandeel verharde oppervlakte in de gemeente daalt 
 • Waalwijk heeft een groene en gezonde leefomgeving
  We werken aan een groene en gezonde leefomgeving omdat dit van invloed is op de gezondheid van onze inwoners en de tevredenheid van de leefomgeving. Onze groene buitenruimte is goed lopend bereikbaar en nodig uit tot bewegen. We werken aan een duurzame mobiliteit. We stimuleren het gebruik van schone voertuigen, de aanleg van comfortabele (snelle) fietspaden. (zie beleidsveld 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat).
  • licht- en geluidshinder neemt niet toe
  • verhogen van de biodiversiteit
  • tegengaan verharde oppervlakte, vergroten groenbeleving
 • We schakelen om naar een circulaire economie
  Waalwijk wordt een economisch systeem dat hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Dat is een ander economisch systeem dan het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Met onze organisatie en met (koepels van) bedrijven gaan we waar mogelijk gesprekken aan, in het kader van groene ondernemerschap , om gebouwen en (productie) processen circulair in te richten. Initiatieven om bezit te reduceren worden ondersteund, denk hierbij bijvoorbeeld aan deelauto- projecten (Mobility as a Service, MaaS).
  • in 2021 wordt 85% van ons afval hergebruikt
  • maximaal 45kg restafval per inwoner per jaar in 2021

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing. 

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing. 

Economie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • Waalwijk is een regionaal werkgelegenheidscentrum:  
  • werkeloosheidscijfer onder landelijke en Brabants gemiddelde
  • we vergroten uitstroom uit de participatiewet
 • We hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat:
  • Waalwijk blijft een logistieke toplocatie van Nederland
  • we staan structureel in de top 25 van (digitale) dienstverlening van Nederland
  • we zorgen voor voldoende en veilige bedrijventerreinen 
 • Waalwijk is het centrum van de schoen- en lederontwikkeling in Nederland
  • aantrekken nieuwe bedrijven uit de sector
  • de komende coalitieperiode host Waalwijk 1 à 2 (inter)nationale evenementen (schoen- en ledersector) 

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Wat gaan we extra doen in 2019?

Er zijn geen extra activiteiten voorzien die extra budget vragen buiten hetgeen in de begroting is gevraagd en beschikbaar is gesteld.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2019?

 • We spelen adequaat in op de dynamiek van veiligheid
  Ons veiligheidsbeleid is een dynamisch geheel. Dit betekent dat we altijd inspelen op actualiteiten. Extra aandacht is er voor de in het integraal veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 opgenomen prioriteiten:
  • Daling van de overlast
   We acteren op alle vormen van overlast waarbij de leefomgeving van onze inwoners wordt aangetast. Samen met onze partners passen we maatwerk toe omdat elke situatie om zijn eigen aanpak vraagt.
  • Aanpak High Impact Crimes
   Hierbij gaat het om vormen van criminaliteit die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel van de betrokkenen. Bijvoorbeeld woninginbraken, overvallen en straatroven.
  • Versterking verbinding zorg en veiligheid
   Door aan de voorkant adequate hulp te bieden wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. We handelen bij voorkeur preventief, maar indien nodig ook repressief. Een goede en snelle samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners is hiervoor essentieel. 
  • Tegen gaan van ondermijning
   Dit beslaat alle vormen van criminaliteit waarbij het gezag wordt aangetast of waarbij sprake is van verwevenheid tussen de onderwereld en bovenwereld. Enkele voorbeelden zijn hennepteelt, handel in harddrugs, criminele motorclubs en witwassen door bijvoorbeeld 'kamergewijze verhuur'.

 • We versterken de maatschappelijke barrière
  We willen onveiligheid voorkomen en bestrijden. We streven naar balans  en samenhang tussen zorg en veiligheid, het één kan immers niet zonder het ander. 

 • We versterken de interne barrière
  Onze informatiepositie moet hiertoe worden versterkt om problemen eerder te onderkennen en adequater te kunnen werken. Als overheid geven we ruimte om te ondernemen, maar we zijn daarin niet naïef en integer. Publieksdienaren moeten hun werk altijd veilig kunnen doen en daarom streven we naar een 100% Veilige Publieke Taak.

 • Veiligheid is van ons allemaal
  Veiligheid creëren we bovendien niet alleen, maar we doen dit samen met onze inwoners en bedrijven. Zo mogelijk ontdekken we vroegtijdig problematiek bij jeugd en bij gezinnen en we spelen daar snel op in om erger te voorkomen. 

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Diverse activiteiten zijn opgestart die we in 2018 nog niet hadden voorzien. Zo onderzoeken we met een vertegenwoordiging van een bedrijventerrein in Waalwijk of we middels een keurmerk o.i.d. en door het maken van afspraken,  samen nog beter kunnen werken aan criminaliteitsvrije bedrijventerreinen. Zorgfraude en mensenhandel krijgen inmiddels nog meer onze aandacht. We besteden naar aanleiding van de invoering van de AVG extra aandacht aan de informatieuitwisseling tussen diverse domeinen.

Financiële afwijkingen

Niet van toepassing.