Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Waalwijk 2025

Missie en ambities

Missie en ambities

Als we kijken in de toekomst van Waalwijk, en we streven naar een aantrekkelijke gemeente in 2025 om te wonen, werken, leren, ondernemen en recreëren, dan is onze houding dat we willen leren, open staan voor verandering, en vernieuwend en ambitieus de koers willen uitzetten richting de toekomst. Zonder oogkleppen op, en vooral gericht op wat er buiten het stadhuis gebeurt, en hoe we daarop het beste kunnen inspelen. Als we zeggen dat we willen leren van ons verleden, dan bouwen we nu dus niet opnieuw een visie op, alsof er nooit één eerder is geweest. In 2010 is een visie op de toekomst van Waalwijk vastgesteld, en daar pakken we op terug. Met de kennis van nu, de actuele trends en ontwikkelingen in ons achterhoofd, en de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen in zicht, gooien wij de missie, ambities en doelstellingen uit de visie van 2010 niet overboord2 maar ‘meten we de temperatuur’ om te peilen of we nog op de goede weg zitten, en/of we her en der bakens moeten verzetten. We zien het ook als onderdeel van onze bestuurskracht om met gelijke tussenpozen een visietraject te doorlopen. Waar we in Waalwijk in ieder geval niet altijd goed in zijn, is laten zien hoeveel moois onze gemeente te bieden heeft. Dit wordt ook bevestigd door de uitkomsten van de enquêtes onder onze inwoners. Zij gaven aan dat we vaak vergeten hoeveel Waalwijk te bieden heeft. In dit visiedocument laten we daarom ook graag zien hoe ‘Waalrijk’ Waalwijk is! De missie die we in 2010 hebben vastgesteld, past Waalwijk nog steeds goed. We voegen alleen De Langstraat eraan toe om het belang daarvan voor ons te duiden. Onze missie luidt daarom nu: De gemeente Waalwijk is een stedelijk knooppunt dat met zijn krachtige economische functie en karakteristieke kernen en omgeving een vitale schakel is in de regionale netwerken van De Langstraat en Midden-Brabant. Onze ambities zijn anders dan in 2010. Nu zijn onze doelstellingen voor 2025:

 

Waalwijk is...

 1. een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken, leren en ondernemen; een plek waar onze kinderen in een fijne omgeving veilig kunnen opgroeien;
 2. centrum van schoen- en lederontwikkeling in Nederland;
 3. duurzaam regionaal werkgelegenheidscentrum met een gezonde balans tussen woon- en leefklimaat van de gemeente aan de ene kant van de A59, en de economische ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Havens aan de andere kant;
 4. onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn eigenaar van de Waalwijkse samenleving, waarbij vertrouwen en verantwoordelijkheid de uitgangspunten zijn. 

Voor de onderbouwing van de aangepaste ambities verwijzen we naar bijlage 1. Het rapport ‘Midsize Brabant’ van BrabantKennis dat in 2015 uitkwam, biedt ons inspiratie voor deze toekomstvisie. Van de scenario’s voor middelgrote gemeenten in Brabant die daarin worden geschetst, herkennen wij ons vooral in het scenario van de innovatieve pioniersstad. Tegelijkertijd lenen we ook graag onderdelen uit de andere drie scenario’s (aantrekkelijke woonstad, bloeiende streekstad, slimme industriestad). Die onderdelen komen terug in de uitwerking van de pijlers Leefbaarheid, Arbeidsmarkt en Bereikbaarheid.

Doelstellingen: het Waalwijkse L.A.B.

Doelstellingen: het Waalwijkse L.A.B.

Vanuit het bovengeschetst profiel van innovatieve pioniersstad, met missie en vier ambities in het achterhoofd is onze insteek om te sturen vanuit urgenties (wat zijn de zwakke delen die onderuit dreigen te gaan) en vanuit de potenties (welke delen zijn kansrijk). De uitkomsten van de (digitale) uitvraag onder, en gesprekken met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medewerkers en specifiek ook jongeren in Waalwijk, zijn leidend geweest bij het benoemen van deze potenties en urgenties. Als urgenties krijgen we vanuit de Waalwijkse samenleving terug:

 1. Dynamiek in de binnenstad Waalwijk
 2. Bereikbaarheid
 3. Sociale veerkracht (ouderen, jongeren, zorgzaamheid)
 4. Veiligheid

Als potenties voor Waalwijk:

 1. Werkgelegenheid
 2. De samenwerking in De Langstraat

De toekomst is niet te voorspellen. Wel vinden we het uitzetten van een koers belangrijk en met welke houding we dat doen. Niets doen, en maar afwachten wat er op ons afkomt, is geen optie. Waalwijk is daarbij vooral van het ‘doen’. We gaan graag tot actie over want we krijgen energie van resultaten behalen, het liefst op korte termijn. Als middelgrote gemeente zijn we hier juist goed in:

 • We staan dicht bij onze inwoners, de mensen waar het om gaat;
 • We hebben een schaal waarbij we voldoende deskundigheid in huis hebben c.q. kunnen halen;
 • We zijn klein genoeg om snel te kunnen schakelen in onze organisatie en zaken efficiënt te regelen;
 • We zijn verbindend, een schakel tussen stad en platteland.

Qua cultuur kennen we nog het ‘ons kent ons’ en we zijn groot genoeg om impact te kunnen hebben in samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent Waalwijk van oudsher een mentaliteit van aanpakken. Met de slag- en daadkracht van middelgroot, en deze manier van werken, kunnen we Waalwijk aantrekkelijk houden. We benoemen Waalwijk daarom tot ‘levend lab’: een laboratorium om te vernieuwen en daarmee op korte termijn resultaten te boeken op thema’s die er voor onze aantrekkelijkheid toe doen. Vandaar dat we in onze visie ook kiezen voor een relatief korte visietermijn (2025) en niet 2050. We zetten drie pijlers in het Waalwijkse levende L.A.B. L.A.B. staat voor het levend laboratorium en de eerste letters staan voor de pijlers: L(eefklimaat), A(rbeidsmarkt) en B(ereikbaarheid). In het L.A.B. komen de urgenties en potenties voor Waalwijk terug:

 

 1.  Leefklimaat: a) Voorzieningen, b) Sociale veerkracht en c) veiligheid
 2. Arbeidsmarkt: vraag en aanbod in balans 
 3. Bereikbaarheid: overal makkelijk kunnen komen

Vanuit deze pijlers stellen we onze doelstellingen voor 2025 vast, waarbij we deels teruggrijpen op de doelstellingen uit 2010, en daar waar nodig, deze actualiseren en aanvullen. Dit is dus onze koers: werken aan, en werken in, het Waalwijks L.A.B. Dit is het ‘wat’. Maar juist ook de manier waarop we dit doen, het ‘hoe’ is een cruciaal onderdeel van onze visie. We kiezen bewust voor een rode en groene draad door het L.A.B. De rode draad is voor ons samenwerken. Zoals het spreekwoord zegt: ‘Wie snel wil gaan, moet alleen gaan. Wie ver wil komen, werkt samen’. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden kunnen we werken aan het L.A.B. voor Waalwijk2025. En bovendien: Waalwijk werkt ‘groen’, dus duurzaam.