Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Groene draad

Doelstellingen 2025

Doelstellingen 2025

  • Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen.
  • Klimaatneutraal in 2043
  • Investeren in circulaire economie (van afval naar grondstof)
  • Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap

We willen ‘groen’ en daarmee duurzaam werken maar wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid?

Duurzaam kijkt naar de huidige behoeften die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

We vinden als gemeente dat we verantwoorde integrale keuzes moeten maken en we dagen anderen uit c.q. laten ons graag uitdagen om samen met ons diezelfde keuzes te maken. Duurzame keuzes die gaan over evenwicht tussen mens (People/Mens), (fysieke) leefomgeving (Planet/Milieu) en economie (Profit/Markt). Belangrijk voor nu, en ook voor straks.

Zeker in de stad Waalwijk zien we een uitdaging richting de toekomst om het woonen leefklimaat van de stad aan de ene kant van de A59 in balans te laten zijn met de bedrijvigheid op bedrijventerreinen aan de andere kans van de snelweg. Onze keuze is daarbij niet om te stoppen met uitbreiding van de bedrijventerreinen maar wel om iedere keer een afgewogen en bewuste keuze te maken, en daar waar nodig compensatiemaatregelen te nemen om het woon- en leefklimaat van de stad en de omliggende groene omgeving te waarborgen. Het borgen van de bereikbaarheid en de huisvestingsbehoefte van nieuwe werknemers zijn daarbij twee criteria die in ieder geval een rol spelen.

We zien overigens dat duurzaamheidsvraagstukken ook steeds vaker economische afwegingen zijn. Waarbij ‘groene’ oplossingen in steeds kortere periodes worden terugverdiend en steeds vaker de economisch aantrekkelijkste oplossing wordt. Duurzaamheid vraagt dus om vooruit kijken maar ook om nu handelen. Er lopen hier mooie ontwikkelingen en initiatieven. Onlangs viel Bol.com bijvoorbeeld in de prijzen met het nog in aanbouw zijnde distributiecentrum. Bol.com kreeg de Breeam-award voor één van de meest innovatieve en duurzame bouwprojecten. Er zijn nog veel meer partijen in de gemeente Waalwijk actief, zoals de stichting Waalwijk CO2-vrij. We hebben de ambitie uitgesproken dat Waalwijk in 2043 klimaatneutraal wil zijn.

Deze ambitie maken we concreet door:

De productie van duurzame energie

Het Ecopark is een mooi boegbeeld van duurzame energieopwekking en toepassing in Waalwijk. Hier is een combinatie van windenergie, zonne-energie en opwekking van groen gas uit biomassa zichtbaar. Uitbreiding van het Ecopark is een optie die we onderzoeken, al op korte termijn. In 2017 worden de bestaande panelen door Eneco vervangen door panelen die een grotere opbrengst genereren. De gemeente zet waar mogelijk de daken van de gemeentelijke gebouwen in om zonne-energie op te wekken. Zo komen op het stadhuis ook panelen te liggen. Onze ambitie is om ook andere partijen te stimuleren om hun daken beschikbaar te stellen voor zonneenergie. Woningbouwvereniging Casade heeft op haar hoogbouw zonnepanelen gelegd waarmee de servicekosten van de hoogbouw voor haar huurders omlaag gaat.

Energiebesparing te stimuleren

Het terugdringen van energiegebruik doen we onder andere via verduurzaming van eigen vastgoed en door het stimuleren van verduurzaming van particuliere woningen. Samen met de gemeente Tilburg ontwikkelen we de komende jaren een innovatieve aanpak om Verenigingen van Eigenaren te helpen met het verduurzamen van hun complexen.

Bij de aanleg van nieuwe woonwijken wordt geen nieuw gasnet aangelegd. Het Rijk wil in 2050 van het gas af zijn. De gemeente wil daarom in 2020 een warmteplan klaar hebben waarin de vraag en het aanbod van warmte geïnventariseerd is en gekoppeld aan kansen voor uitfasering van aardgas.

Minder en schoner energiegebruik moet ook zorgen voor betere luchtkwaliteit. Daarom bepleiten we bij de provincie Noord-Brabant het optimaliseren van het openbaar vervoer, stimuleren we lokaal het gebruik van de fiets en zien we elektrisch rijden een vlucht nemen. Deze laatste ontwikkeling ondersteunen we bijvoorbeeld via laadpalen. De plannen tot aanleg van snelfietsroutes tussen Waalwijk en Tilburg, en Waalwijk en Den Bosch passen hier naadloos bij aan.

Vanuit ondernemers verenigd in de stichting Waalwijk CO2-vrij wordt onderzocht om een warmtenet aan te leggen, in eerste instantie op het bedrijventerrein Haven. Aanbod van warmte, bestaande uit restwarmte van bedrijven, zou daarbij gematcht kunnen worden met vraag naar warmte van andere bedrijven en/of inwoners. Dit initiatief is ook een impuls voor de werkgelegenheid en bevordert de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen.

Circulaire economie

Het stimuleren van de circulaire economie voegen we toe aan onze ambitie voor 2025. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. We zien voor Waalwijk interessante mogelijkheden in (het verwerken) van retourstromen. Er is behoefte aan locaties waar deze verwerking plaats kan vinden en daar kan Waalwijk goed in voorzien. Op lokaal niveau doen we afvalscheiding zo duurzaam mogelijk via het terugbrengen van de hoeveelheid restafval en stimuleren van gescheiden afvalinzameling. In 2020 voldoen we aan de landelijke ambitie ‘Van afval naar grondstof’ (VANG), 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van het huishoudelijk afval. Slim hergebruik van grondstoffen en restproducten is hiervan het doel. Ook het zwerfafval pakken we actief aan.

De gezonde mens/Waalwijker

Stimuleren van de gezondheid van onze inwoners zien we ook als onderdeel van duurzaamheid. Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is een project dat vanuit die ambitie voortkomt. In de nieuwe Omgevingswet is hier veel aandacht voor, en zullen we deze ambitie verder concretiseren. Tegelijkertijd gaat het bij gezonde Waalwijkers ook om verminderen van geluids- en geuroverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit, onder andere door het verminderen van stikstofproductie, bijvoorbeeld door agrarische bedrijven. Zeker niet onvermeld mag blijven dat Waalwijk aandacht heeft voor natuur. Het groenstructuurplan uit 2017 bevat een visie op de toekomst waarmee we de komende tien jaar beogen de kwantiteit en de kwaliteit van het groen in de gemeente te optimaliseren. De uitvoering doen we via de Groene Agenda die we samen met onze inwoners willen opstellen en waarin concrete maatregelen komen te staan voor het verhogen van de hoeveelheid en kwaliteit van het groen in de gemeente en het vergroten van de biodiversiteit. In 2017 neemt Waalwijk deel aan de Entente Florale om gekozen te worden als groenste gemeente van Nederland.

Duurzaam bewustzijn

Uit de digitale enquêtes die we gehouden hebben onder onze inwoners over ‘Waalwijk2025’ kwam duurzaamheid niet als prioriteit uit de bus. Inwoners kiezen eerder voor verbeteringen in de fysieke leefomgeving dan investeren in duurzaamheid.

Daarom willen we blijven investeren in het bewustwordingsproces rondom het belang van energie en klimaat en onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren en waar mogelijk faciliteren om duurzaam te wonen, werken en ondernemen.

We juichen daarom ontwikkelingen als ‘Groen is goed te doen’ waarbij huurders van Casade participeren in zonnepanelen dan ook toe, evenals het plaatsen van zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen. Het grootste zonnepanelendak van Brabant ligt bij De Mandemakers Groep in Waalwijk.

We zijn van plan actief deelnemer te zijn en blijven in de regionale projecten van de Regio Midden-Brabant die vergroening en verduurzaming van onze leefomgeving stimuleren, als ook initiatieven die vanuit de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Rijk worden ontwikkeld. Graag zijn we proeflab voor nieuwe (duurzaamheids)initiatieven.