Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Arbeidsmarkt

Maatschappelijke opgaven anno 2017

Vraag en aanbod in balans

Er is in de gemeente Waalwijk meer werk dan dat de beroepsbevolking groot is. De werkgelegenheidsgroei heeft zich de afgelopen jaren doorgezet. Van oudsher kent Waalwijk een sterk MKB, en heeft het de grootste concentratie schoen- en
ledergeoriënteerde bedrijven in Europa. De logistiek is, met een extra impuls door de uitbreiding van Bol.com, een groeiende sector waar veel arbeidskrachten worden gevraagd. Door de toenemende groep ouderen voorzien we op termijn ook een extra
behoefte aan personeel in de zorgsector. De diversiteit tussen grote en kleinere bedrijven in verschillende sectoren, een goed
MKB-klimaat en de ‘hands-on’-mentaliteit van onze inwoners maakt dat Waalwijk ‘werkt’. De economische veerkracht van Waalwijk is door de mix sterk. Een goed opgeleide beroepsbevolking is daarom van belang om de vraag vanuit de Waalwijkse
arbeidsmarkt lokaal te kunnen blijven bedienen. Voorkomen van vroegtijdige schooluitval blijft ook daarom een prioriteit.
De markt vraagt steeds meer om werknemers met een flexibele intelligentie, dat wil zeggen medewerkers die zich snel kunnen aanpassen aan ontwikkelingen en competenties kunnen bijstellen. Een sterkere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het aantrekken van kennisinstellingen naar Waalwijk is daarbij aanbevelenswaardig. Ook in Waalwijk signaleren we dat de arbeidsmarkt de laatste jaren verandert in een flexibelere arbeidsmarkt. We zien een grote groep langdurig werklozen die moeilijk terug in het arbeidsproces komt, uitdagingen bij de uitvoering van de Participatiewet en een toenemende instroom van arbeidsmigranten. Een punt van aandacht zijn de gevolgen van de robotisering voor de lokale arbeidsmarkt. Dit heeft vooral betrekking op het middensegment. Hoog opgeleide werknemers zijn flexibeler inzetbaar en laag opgeleide arbeidskrachten blijven nodig, zeker in de voor onze gemeente belangrijke logistieke sector. Het zijn vooral de MBO-functies die dreigen te verdwijnen, en dat kan op de langere termijn juist voor Waalwijk grote gevolgen hebben. Op de kortere termijn is vooral de positie van laagopgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kwetsbaarder. Op dit moment werken ze minder, verrichten ze vaker laagbetaald en tijdelijk werk en zijn ze meer frequent werkloos en arm. In de toekomst zal deze groep wel slinken, maar hun arbeidsmarkt- en inkomensproblemen dreigen te verergeren omdat hun kwalificaties in toenemende mate minder goed aansluiten bij de eisen van werkgevers. Omdat Waalwijk een substantieel aandeel laagopgeleiden heeft, is deze ontwikkeling voor Waalwijk relevant om in de gaten te houden. Het verbeteren van de vaardigheden van onze beroepsbevolking is daarom van
belang. Gedacht kan worden aan her-, bij- en omscholingen, het bevorderen van permanente educatie en het stimuleren van competenties als creativiteit, flexibiliteit en samenwerken. Het opbouwen van relaties met ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen hoort daar bij.

Doelstellingen 2025

Doelstellingen 2025

  • Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn.
  • Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Een werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidscijfer.
  • Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap.
Waalwijk kent een mismatch op de lokale arbeidsmarkt. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin is de vraag naar arbeidskrachten groter dan het aanbod. We willen daarom investeren in het in balans brengen van onze arbeidsmarkt. De
jeugdwerkloosheidvrijezone vormt hierin de komende jaren een belangrijke pijler. Zeker in de logistiek zien we veel beschikbare banen die ingevuld kunnen worden door Waalwijkers die nu nog in een uitkeringssituatie zitten. Het gaat daarbij veelal om laagbetaalde arbeid.
 
We realiseren ons dat deze banen niet voor iedere werkloze interessant zijn om aan de slag te gaan, omdat de uitkering en toeslagen bij elkaar opgeteld soms meer opleveren. Toch willen we ook deze groep een extra duwtje geven om weer aan het arbeidsproces deel te gaan nemen, en vanuit een baan zich verder te ontwikkelen. Baanbrekers, onze uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening heeft daarin een belangrijke rol. We vinden het wenselijk dat de reïntegratie-activiteiten, uitgevoerd door Baanbrekers, optimaal worden afgestemd op de arbeidsbehoefte van
werkgevers in Waalwijk. We zijn ons ervan bewust dat de mogelijke uitstroom uit de lokale bijstand onvoldoende zal zijn om aan de vraag te voldoen. We weten ook dat de behoefte aan ‘handjes’ mede ingevuld wordt door arbeidsmigranten.
 
In het kader van ‘Werken betekent ook wonen’ gaan we meer aandacht schenken aan de huisvestingsbehoefte van deze groep, en aan de sociaal-maatschappelijke gevolgen van arbeidsmigranten in onze samenleving. Bij de groep arbeidsmigranten gaat het vooralsnog vooral om tijdelijke huisvesting. Tachtig procent verblijft hier voor een korte periode. Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt, is dat in Waalwijk ook veel banen voor hoogopgeleiden zijn. Ook hierin heeft Waalwijk een tekort in aanbod.