Meer
Publicatiedatum: 04-09-2018

Inhoud

Programma onderdelen

Bereikbaarheid

Maatschappelijke opgaven anno 2017

Maatschappelijke opgaven anno 2017

De actieradius van Waalwijkers wordt steeds groter. Afstand wordt minder belangrijk. De ruimtelijke omvang van economische en sociale netwerken groeit, evenals de marktgebieden voor werk en voorzieningen. Onze inwoners leggen dus steeds meer kilometers af. Dat geldt voor autokilometers, maar ook voor openbaar vervoer en langzaam verkeer (fietsen). Internationale economische ontwikkelingen en de voortgaande globalisering leiden ook tot een sterke groei van de (inter)nationale aan- en afvoer. Dit zien we ook in Waalwijk, vanaf de bedrijventerreinen Havens. Daarnaast signaleren we een toenemende druk op het regionale wegennet door de uitbreiding van de vrijetijdseconomie, bijvoorbeeld door de Efteling en de Woonboulevard. ICT maakt nieuwe manieren mogelijk om vraag en aanbod van mobiliteit slim op elkaar af te stemmen en er dienen zich serieuze nieuwe technologieën aan met betrekking tot de (elektrische) aandrijving en aansturing van vervoermiddelen. Veel aandacht is er voor het duurzamer maken van de mobiliteit. Tegelijkertijd zien we door glokalisering dat mensen zich ook steeds meer richten op hun eigen wijk of kern. Initiatieven om spullen/diensten te delen zullen steeds meer opduiken. Ook neemt de vergrijzing toe. Ouderen blijven langer thuis wonen, en hun actieradius wordt naarmate de leeftijd vordert, vaak kleiner. Nadenken over veilige looproutes in kernen/wijken vraagt daarom ook onze aandacht.

Doelstellingen 2025

Doelstellingen 2025

  • De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen, o.a. door:
1) de ligging van Waalwijk aan de Maas benutten: impuls geven aan de havenontwikkeling;
2) het stimuleren van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27).
  • Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch.
  • Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum (winkelgebied, stadhuis, schoenenmuseum) door het regionale openbaar vervoer.
  • Inzetten op servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen.
  • Voorkomen en verminderen verkeershinder en behouden en versterken van historisch karakter van de oude bebouwingslinten en dorpen.
Uit de digitale enquêtes over Waalwijk2025, en de gesprekken die we hebben gehad met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over ‘Waalwijk2025’ kwam de goede bereikbaarheid van Waalwijk steeds terug als pluspunt. Mooi gelegen in het groen, kleinstedelijk woonmilieu met goede voorzieningen en in de driehoek Den Bosch – Breda – Tilburg met goede aansluitingen via N261-A59 en vlakbij de A27 en A2.
 
Bereikbaarheid is dus een reden voor veel mensen om hier te komen wonen, en voor bedrijven om zich hier te vestigen. We willen daarom de mobiliteit voor de toekomst borgen. Het mobiliteitsplan van Waalwijk geeft daarbij onze ambities en uitvoerings- en lobbyagenda weer.
 
Gezien de uitbreidingsplannen van de Efteling en de groei van de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen verwachten we een toenemende druk op de A59 en N261. Dit zet de bereikbaarheid van Waalwijk onder druk. Versnellen van de Gebiedsopgave
Oostelijke Langstraat en het stimuleren van betere doorstroom op de A59 en N261 zijn voor ons daarom cruciale doelstellingen, waarbij we ons realiseren dat we dit vooral in samenspraak met andere belanghebbenden (gemeenten, provincie,
Rijkswaterstaat) dienen aan te pakken.
 
De containerterminal aan de Bergsche Maas bij het bedrijventerrein Havens is een andere kans. Deze terminal kan de groei in het containervervoer verwerken. Dit geeft een extra impuls aan de rol van Waalwijk als schakel voor Midden-Brabant voor de handeling en doorstroom van goederen vanuit Rotterdam, Antwerpen en het Europese achterland.
 
Tegelijkertijd signaleren we de opkomst van zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten die ervoor zorgen dat we ons in de nabije toekomst anders gaan verplaatsen. De verwachting is nu dat rond 2025 het omslagpunt komt; elektrische auto’s worden dan even duur als conventionele auto’s en daarna zelfs goedkoper. Als gemeente staan we positief tegenover deze ontwikkelingen en daar waar mogelijk denken we mee om te versnellen en faciliteren. Dit doen we al door meer laadpalen te plaatsen.
 
Snelfietsroutes vormen een andere ontwikkeling waarop we willen inspringen. Een snelfietsroute is geen route waar je met de fiets hoge snelheden kunt ontwikkelen. Het is een route waar je op de fiets snel van A naar B kunt verplaatsen. Om deze te realiseren, zijn verschillende maatregelen nodig zoals het maken van ongelijkvloerse kruisingen (en daar waar dat niet mogelijk is voorrang voor de fiets instellen), ontbrekende schakels maken, comfort bieden en routes aantrekkelijk maken. De snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk, en Waalwijk en ’s-Hertogenbosch willen we het liefst nog voor 2020, in nauwe samenwerking met de provincie, realiseren.
 
Voor ouderen en mensen met beperkingen is een goed OV een voorwaarde voor zelfredzaamheid en deelname aan het maatschappelijke verkeer. Leerlingen die gebruik maken van speciaal onderwijs zijn aangewezen op leerlingenvervoer, cliënten van zorgvoorzieningen maken gebruik van specifiek doelgroepenvervoer. Waalwijk zet voor deze categorieën reizigers in op de bereikbaarheid van bestemmingen binnen en buiten de gemeente, en tegelijkertijd op kostenbeheersing. We zien mogelijke creatieve oplossingen in de combinatie van verschillende vervoersmodaliteiten (regulier OV, regiotaxi, doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer en aanvullende initiatieven).
 
Verder zien we dat het OV onder druk komt te staan op de ‘dunne lijnen’, bijvoorbeeld richting onze kernen Sprang-Capelle en Waspik. Ook de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen vanaf het busstation in Waalwijk vraagt aandacht, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van ‘witte’ e-bikes om de laatste kilometers comfortabel af te kunnen leggen.
 
Met de provincie denken wij ook graag mee over verdergaand vraaggestuurd OV en innovatieve oplossingen om ervoor te zorgen dat kernen en bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn.