Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Risico's, verplichtingen en mogelijke verliezen

Exploitatierisico's

Exploitatierisico's

De risico’s die in de exploitatiebegroting worden gelopen zijn uitgeschreven in de para-graaf weerstandsvermogen die behoort bij de begroting en jaarrekening. Dit resulteert in een benodigde weerstandscapaciteit die wordt afgezet tegen de beschikbare weerstands-capaciteit. Daarnaast is voor 2020 een inschatting gemaakte op basis van hetgeen in deze kadernota wordt voorgesteld. De bedragen luiden als volgt:

Bedragen x € 1.000 Rekening 2017 Rekening 2018 Begroting 2019 Kadernota 2020
         
Beschikbare weerstandscapaciteit 25.347 31.684 26.371 33.582
Benodigde weerstandscapaciteit 13.700 19.900 19.700 19.900
         
Weerstandsratio 1,85 1,59 1,34 1,69

Een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,0 tot 1,4 wordt voldoende geacht, een ratio boven 1,4 is ruim voldoende.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat op basis van huidige gegevens uit het totaal van de algemene reserve, de reserve grondexploitatie en stille reserves per 1 januari 2020, vermeerderd met de geraamde opbrengst OZB 2020 en onvoorzien.

De benodigde weerstandscapaciteit 2020 is op basis van actuele gegevens conform de jaarrekening 2018.

Grondexploitatierisico's

Grondexploitatierisico's

De reserve grondexploitatie geldt als algemene buffer voor alle risico’s binnen de grondexploitatie. Aan de reserve worden onafwendbare verliezen onttrokken en (tussentijdse) winstnemingen toegevoegd. Zoals bij onderdeel 4.6 in deze kadernota is aangegeven is door de raad bepaald dat deze reserve minimaal € 5 mln moet bedragen. Een saldo beneden dit minimum moet direct vanuit de Algemene reserve worden aangevuld. De hoogte van de reserve grondexploitatie wordt jaarlijks in de nota grondexploitatie heroverwogen.

Om de risico’s binnen de grondexploitatie zoveel mogelijk beheersbaar te houden wordt jaarlijks, gelijktijdig met het opstellen van de jaarrekening, een Nota grondexploitatie opgesteld. Hierin vindt een jaarlijkse actualisatie van de kostprijsberekeningen plaats. Indien er sprake is van onafwendbare risico’s wordt er ter grootte van de eindwaarde van het gecalculeerde verlies een voorziening getroffen ten laste van de reserve grondexploitatie. Per eind 2018 is er voor een bedrag van ongeveer € 2,1 miljoen aan voorzieningen gevormd.

Verplichtingen en voorzieningen

Verplichtingen en voorzieningen

Voor zover toekomstige verplichtingen niet gedekt kunnen worden in de exploitatie(begroting) dienen hiervoor voorzieningen te worden gevormd.

Dit is gebeurd tot een bedrag van € 5.500.000 (naar de toestand 31-12-2018).

De belangrijkste voorzieningen zijn:

  • Voorziening onderhoud gebouwen                             €         600.000
  • Voorziening wethouderspensioenen APPA*          €      1.700.000

*Deze voorziening is op grond van gewijzigde regelgeving in 2015 gevormd als toereikende verplichting voor de uitbetaling van pensioenen aan wethouders. Pensioenen worden betaald ten laste van de voorziening (niet t.l.v. de exploitatie). De benodigde omvang van de voorziening moet van jaar tot jaar berekend worden.

Daarnaast is er een tweetal vermogensbestanddelen die op grond van de voorschriften (BBV) als voorziening worden aangemerkt omdat zij ten laste van heffingen gevormd zijn:

  • Voorziening afvalstoffenheffing                        €      1.900.000
  • Voorziening riolering                                                €      1.300.000