Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Inleiding

Inleiding

Aan de raad van de gemeente Waalwijk,

 

Wij bieden u de Kadernota voor de Begroting 2020 en de daarbij behorende meerjarenramingen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 aan. Aan de hand van deze Kadernota, de door de raad reeds vastgestelde nota van uitgangspunten en de beschouwingen van de raad in het kaderstellend debat op 27 juni 2019 zullen wij de Begroting 2020 samenstellen.

Voor deze Kadernota is uitvoering van het collegeprogramma 2018 – 2022 “Samen duurzaam vooruit” het uitgangspunt.

In de Kadernota gaan wij vooral in op de financiële positie van de gemeente. Zowel voor wat betreft de begroting als met betrekking tot het vermogen. De Kadernota kent de volgende indeling:

  • Samen duurzaam vooruit 2018 – 2022: collegeprogramma in ontwikkeling;
  • Actualiseren van de begrotingspositie;
    met overzicht onontkoombaarheden en wensen;
  • Reserves;
  • Risico’s, verplichtingen en mogelijke verliezen;
  • Tarieven.

In deze Kadernota 2020 treft u de volgende bijlagen aan:

  • Formulieren onontkoombaarheden;
  • Formulieren wensen.

De raad heeft de eigenstandige bevoegdheid om af te wijken van de overwegingen die wij gemaakt hebben en andere keuzes te maken dan wij gedaan hebben. Voor zover dit leidt tot aanvullend beslag op begrotingsruimte, verwachten wij, zoals afgesproken, adequate oplossingen in de vorm van dekkingsvoorstellen.

De raad heeft de gelegenheid om het college kaders mee te geven voor de samenstelling van de Begroting 2020. Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding.

 

 

Waalwijk, mei 2019,

Het college van b en w van de gemeente Waalwijk