Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

De grote projecten in financiële zin

De grote projecten in financiële zin

In dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de volgende 3 belangrijke projecten:

-        Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

-        Insteekhaven

-        Museum PLUS

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

In het GOL werken partijen samen om projecten rond de A59 te ontwikkelen en te realiseren. De provincie is de gebiedsregisseur in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas.

Het GOL is belangrijk voor de toekomstige bereikbaarheid en duurzame ontsluiting van Waalwijk en Oostelijke Langstraat. Door de economische groei en ontwikkelingen aan de noordkant van de A59 neemt het verkeer toe, waardoor een integrale aanpak essentieel is. Met het GOL moet de verkeersdrukte in de kernen verminderen en moet Waalwijk ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar blijven.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een exacte planning te geven voor de uitvoering van de GOL-plannen. Uitvoering kan starten zodra het door Provinciale Staten vastgestelde inpassingsplan onherroepelijk is. Dit is het geval na afronding van de procedure bij de Raad van State. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de zitting bij de Raad van State plaatsvindt.

In afwachting van de behandeling bij de Raad van State gaan de voorbereidende werkzaamheden door. Daarom tekenden de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Waalwijk, Heusden en ’s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas op 19 februari 2019 een uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst bevat afspraken over de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de projecten in de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

De bijdrage van de gemeente Waalwijk voor het GOL bedraagt € 21,9 miljoen. Hiervan is in 2013 reeds een bedrag van € 1,6 miljoen door de raad beschikbaar gesteld.

Voor de dekking van deze bijdrage is steeds uitgegaan van een verhoging van de OZB voor bedrijven (€ 188.000 per jaar), inzet van de reserve mobiliteit (per eind 2018 bedraagt het saldo van deze reserve € 6,8 miljoen) en voor het restant wordt in de begroting rekening gehouden met een bedrag voor kapitaallasten.

Voor het berekenen van deze jaarlijkse kapitaallast wordt conform de nota van uitgangspunten uitgegaan van een rentepercentage van 1,5% en conform de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. In het huidige meerjarenbeeld wordt met ingang van 2022 rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van € 520.000.

In het najaar 2019 zal naar verwachting een voorstel tot kredietvotering aan de raad worden voorgelegd.

 

Insteekhaven

Door de aanleg van de insteekhaven wordt de bereikbaarheid van Waalwijk over water vergroot en worden de transportmogelijkheden verder uitgebreid. De insteekhaven maakt onderdeel uit van de multimodale regio Midden-Brabant en zal bijdragen aan het vestigingsklimaat van dit gebied.

In januari 2019 is het bestemmingsplan Oostelijke insteekhaven door de raad vastgesteld en inmiddels onherroepelijk in werking getreden.

Begin april is door de raad ingestemd met de aankoop van jachthaven Scharloo in Waspik. De overdracht zal begin 2020 kunnen plaatsvinden. Hiermee is een oplossing gekomen voor de huisvestingsproblematiek van de Waalwijkse watersporters.

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure met vijf partijen.

Op basis van de huidige planning zal in september 2019 een voorstel voor de gunning en kredietvotering ter besluitvorming aan de raad kunnen worden voorgelegd.

Hierbij zal dan worden uitgegaan van een uitsplitsing naar een krediet voor de aanleg van de insteekhaven en het vaststellen van een exploitatieopzet voor de uit te geven gronden aan de insteekhaven.

De aanlegkosten van de insteekhaven worden geactiveerd conform de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid. Dit betekent jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten gedurende een periode van 60 jaar. In het huidige meerjarenbeeld wordt rekening gehouden met een jaarlijkse kapitaallast van € 470.000 met ingang van 2022.

Daarnaast zal voor de kosten en opbrengsten met betrekking tot de uitgeefbare grond een exploitatieopzet aan de raad worden voorgelegd.

 

Museum PLUS

De voorbereiding van de nieuwe huisvesting aan het Raadhuisplein voor het Schoenen en Leermuseum ligt op schema en de geprognosticeerde totaalinvestering is momenteel  conform de door de raad aangegeven intentie (€ 9,9 miljoen).

Belangrijke mijlpalen zijn:

  • 11 oktober 2018: de raad is akkoord gegaan met Programma van Eisen voor verdere uitwerking en inrichtingsplan Museum Plus, beiden vervaardigd door Tinker Imagineers. De raad is geïnformeerd over de besteding van het voorbereidingskrediet en is een aanvraag voor een vervolg (bouw)voorbereidingskrediet aangekondigd.
  • 21 maart 2019: de raad is geïnformeerd over actuele stand van zaken:

*    Vanwege wijziging in de aard van de werkzaamheden is een nieuwe gemeentelijk projectleider aangesteld;

*    Een bouwkundig architect, een installatieadviseur en een partij voor ontwerp en uitvoering van de inrichting zijn gecontracteerd;

*    Op basis van de stukken van Tinker is een schetsontwerp (SO) uitgewerkt, welk ontwerp aan de raad in concept is gepresenteerd.

*    De kosten voor uitvoering van dit SO zijn op prijspeil februari 2019 geraamd. Op basis van dit nieuwe nauwkeuriger kosteninzicht is de investeringsbegroting geactualiseerd. Deze begroting sluit op de beoogde 9,9 mln.

*    De planning van 11 oktober 2018 kent een kleine vertraging. De nu lopende ontwerpfase betreft het voorlopig ontwerp (VO) dat rond de zomervakantie 2019 zal worden afgerond.

-   mei 2019: raadsvoorstel voor een vervolg(bouw)voorbereidingskrediet van €800.000. Daarmee komen de totale voorbereidingskosten op €1.700.000, die passen binnen de totale voorgenomen investering van € 9,9 miljoen.

-   september 2019: nog te plannen informatieavond voor de raad over het uitgewerkte definitief ontwerp, de daarop gebaseerde totaal-investeringsraming en de meest actuele planning.

-   januari 2020: nadat de aanbiedingen uit aanbestedingen bekend zijn, volgt raadsvoorstel om krediet ter beschikking te stellen voor uitvoering/bouw van het project. Ten behoeve van dit besluit worden voorgelegd: de definitieve plannen (de bestekken), de investeringsbegroting n.a.v. bindende aanbiedingen o.b.v. de bestekken en wordt inzicht gegeven in de toekomstige exploitatie van het Schoenen en Leer museum.

-   juni 2021: beoogde datum voor ingebruikname van de nieuwe huisvesting door het Schoenen en Leermuseum.