Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Bijlagen

Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden

Overzicht voorstellen college

  Bedragen  x € 1.000         N=Nadeel    V=Voordeel 2020 2021 2022 2023
1 SALHA hogere bijdrage 2020 -7 -7 -7 -7
2 Green deal sportvelden -121 -121 -97 -97
  Green deal sportvelden 21 21 17 17
3 Inbedding Leerwerkloket Midden-Brabant -23 -23 0 0
4 Trekkenwand De Leest -19 -19 -19 -19
5 Onderwijs: Basisschool Teresia -17 -17 -17 -17
  Onderwijs: Basisschool Teresia 17 17 17 17
6 Extra kapitaallasten Insteekhaven 0 350 -120 -120
7 Areaaluitbreiding OZB herberekening niet-woningen 400 550 700 700
  Onderhoud groen wegens areaaluitbreiding -60 -83 -105 -105
8 Areaaluitbreiding OZB 0 0 0 75
  Onderhoud groen wegens areaaluitbreiding 0 0 0 -75
9 Kapitaallasten IUP 0 0 -134 -415
10 Kapitaallasten GOL 0 0 -520 -520
  Totaal onontkoombaarheden V     191 V     669 V     285 V     566

Hieronder worden bovenstaande individuele voorstellen onontkoombaarheden nader toegelicht.

 

Voorstellen onontkoombaarheden

Onderwerp Hogere bijdrage SALHA / e-depot
Nummer 0.01
Team TIBF
Productnummer/-naam 513 Gemeentearchief
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

7 7 7 7
Saldo N     7 N     7 N     7 N     7
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In de kadernota SALHA (raad 28-3-2019) is aangegeven, dat de bijdrage voor de gemeente Waalwijk in 2020 € 7.000 wordt verhoogd (naast loon- en prijsontwikkelingen) voor de realisatie van het e-depot.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid
  X Ja / XXX
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Hogere bijdrage aan SALHA voor de realisatie van het e-depot om te komen tot een verdergaande digitalisering en digitale dienstverlening. Een e-depot is noodzakelijk voor een toekomstbestendig archiefbeheer. Zonder e-depot kan gemeente Waalwijk geen digitale dossiers overdragen aan de archiefbewaarplaats SALHA.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Green Deal sportvelden
Nummer 0.02
Team TSPO
Productnummer/-naam 503 Sportparken
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

121

21

121

21

97

17

97

17

Saldo N     100 N     100    80    80
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Volgens de Europese Richtlijn duurzaam gebruik pesticiden (EG 2009/128) moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geminimaliseerd of verboden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt. Deze verplichting is dus van toepassing op sportvelden, waaronder ook golfbanen worden verstaan.

Het Kabinetsbeleid is er op gericht om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen per begin 2016 en het gebruik op overige terreinen per november 2017 te verbieden, behoudens enkele aangewezen uitzonderingen waaronder sportvelden (zie brief van 6 februari 2014 aan de Tweede Kamer, Kamerstukken II, 2013/15, 27 858, nr. 227). De reden voor de uitzondering voor sportvelden is dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet in zijn geheel achterwege gelaten kan worden zonder dat de speelkwaliteit en de veiligheid voor de sporters zou worden geschaad.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu W.J. Mansfeld heeft in bovengenoemde brief van 6 februari 2014 gemeld dat het aantal uitzonderingen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw binnen enkele jaren tot een minimum wordt gereduceerd en dat met betrokken organisaties afspraken worden gemaakt om dat te bereiken. Hiertoe is in 2015 de Green Deal sportvelden ondertekend. Hiermee willen betrokken partijen bereiken dat:

 1. met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is;
 2. dat beargumenteerde voorstellen worden gedaan voor die situaties waarin het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk is;
 3. dat in die resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet, zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.

Met het verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ontstaat een andere kijk op onkruidbestrijding. Traditioneel is hierin op sportvelden steeds curatief gehandeld. Met de komst van de Green Deal verandert dit naar preventief handelen en op die manier voorkomen dat onkruid een kans krijgt op de velden. Dit preventief handelen houdt in dat meer mechanische bewerkingen van een veld nodig zijn. Ten opzichte van de kosten voor het onderhoud aan de velden in de afgelopen jaren heeft dit duurzaam onderhoudsregime een kostenverhogend gevolg. Een aantal sportvelden in de gemeente Waalwijk is sinds de zomer van 2018 reeds chemievrij beheerd. Dit project had als doel een inschatting te krijgen van de kostenverhoging per veld en met deze achtergrondinformatie het gemeentebestuur een voorstel te kunnen doen voor een structurele verhoging van het onderhoudsbudget voor de 35 sportvelden in de gemeente Waalwijk.

Getracht wordt de green deal zo goedkoop en adequaat mogelijk uit voeren, waarbij ook ervaringen van anderen worden meegenomen (o.a. bij projecten in Denemarken). Met daarbij de verwachting dat na twee jaar op basis van ervaringen op alle velden de lasten met € 20.000 kunnen worden verlaagd.

N.B.: de lasten van dit voorstel zijn exclusief BTW €100.000 / € 80.000, maar moeten met BTW in de begroting worden opgenomen (in totaal € 121.000 / €97.000). Via de SPUK-regeling wordt de BTW gecompenseerd, vandaar dat € 21.000 / € 17.000 aan baten is opgenomen.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid
Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden n.v.t. Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Zie tekst hiervoor.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten Zie tabel met totale jaarlast.
 

 

Onderwerp Inbedding Leerwerkloket Midden-Brabant
Nummer 0.03
Team Maatschappelijke ontwikkeling
Productnummer/-naam 616   Uitstroombevordering
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

23

23

0

0

Saldo N    23  N     23     0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Het Leerwerkloket Midden Brabant is mede ontstaan door een stimuleringsregeling vanuit het Rijk - met financiële bijdragen van het UWV en de gemeente Tilburg - in 2015 en heeft zich in de afgelopen jaren bewezen. Er is sprake van regionale dienstverlening waarbij er bereik is onder inwoners en ondernemers in de regio. Het initiatief staat landelijk bekend als vooruitstrevende dienstverlening die past bij een moderne arbeidsmarktinfrastructuur. Zeker nu (om)scholing en een leven lang leren meer en meer noodzaak worden voor bedrijven en werkenden om de snel veranderende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.
Voorstel is om de bijdrage aan het Leerwerkloket voor 2020 en 2021 in de begroting op te nemen.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  We vinden dat het Leerwerkloket past bij modern arbeidsmarktbeleid. Ja
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

Er is sprake van regionale dienstverlening waarbij er bereik is onder inwoners en ondernemers in de regio. De taken van het Leerwerkloket zijn:

 • Laagdrempelig advies voor alle inwoners op uiteenlopende leervragen en advies over om- en bijscholing gericht op kansrijke beroepen.
 • Advies aan MKB op duurzame inzetbaarheid van werknemers en om 'een leven lang leren' te stimuleren.
 • Kennis in de regio terugbrengen bij professionals op het thema 'een leven lang leren'.
 • Een programma te ontwikkelen op het thema HR voor het MKB in samenwerking met station 88.
 • Aan de taken van het Leerwerkloket is het Mobiliteitscentrum toegevoegd dat bedrijven en werknemers adviseert over de mogelijkheden tot omscholing bij dreigende werkeloosheid. Voor deze taak zijn separaat middelen verkregen.
Investeringen n.v.t.
 Personele consequenties n.v.t.      
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten Zie tabel met totale jaarlast.
 

 

Onderwerp Trekkenwand De Leest
Nummer 0.04
Team TMAO
Productnummer/-naam 509     Kunst en kunstzinnige vorming
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

19

19

19 19
Saldo N     19 N     19 N      19  19 
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Voor noodzakelijke vernieuwing van de trekkenwand van De Leest is op 15 november 2018 bij raadsbesluit een krediet van € 428.294 beschikbaar gesteld. De jaarlijkse kapitaallasten van € 35.000 worden voor het eerst vanaf het jaar 2020 in de begroting opgenomen; afschrijving in 15 jaar. Dekking komt uit beschikbare middelen voor vervanging (€ 16.300) en het restant is voor € 18.700 als pre-prioriteit opgenomen in deze Kadernota 2020.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid
  X (raadsbesluit) Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Noodzakelijke vernieuwing van de trekkenwand van De Leest.

Investeringen €  428.294, voor dekking zie toelichting
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie toelichting
 

 

Onderwerp Inpandige uitbreiding basisschool Teresia, Waalwijk
Nummer 0.05
Team Maatschappelijke ontwikkeling
Productnummer/-naam 407      Huisvesting bijzonder basisonderwijs
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

17

-17

17

-17

17

-17

17

-17

Saldo 0 0     0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 december 2018 besloten een budget van € 305.000 beschikbaar te stellen voor de inpandige uitbreiding van basisschool Teresia en de kapitaallast ad € 16.775 vanaf 2020 als pre-prioriteit mee te nemen in de Kadernota 2020. In het betreffende raadsvoorstel zijn de overwegingen om in te stemmen met het door schoolbestuur Stichting Leerrijk! ingediende verzoek tot deze uitbreiding aangegeven. Het streven van Stichting Leerrijk! om bij de aanvang van het schooljaar 2019-2020 de uitbreiding in gebruik te nemen én de hiermee samenhangende noodzaak om per omgaande te starten met de voorbereiding / uitvoering van de werkzaamheden (waarbij het schoolbestuur zelf bouwheer is), was aanleiding om de kapitaallast van de uitbreiding vanaf 2020 als pre-prioriteit aan te melden. De realisering van de inpandige uitbreiding (waarbij het schoolbestuur optreedt als bouwheer) loopt wat vertraging op. Naar verwachting zal de uitbreiding niet bij aanvang van het nieuwe schooljaar, maar in november 2019 in gebruik kunnen worden genomen. De school kan tot uiterlijk 31 december 2019 gebruik blijven maken van wijkgebouw De Amstel.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

Wet op het primair onderwijs Onontkoombaar Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

Adequate huisvesting van basisschool Teresia. Op basis van het huidige leerlingenaantal van de school en de leerlingenprognose voor de komende 15 jaar heeft de school recht op permanente uitbreiding van het gebouw. De uitbreiding wordt inpandig gerealiseerd. Met deze uitbreiding kan het huidige én het toekomstige aantal leerlingen passend worden gehuisvest.

Investeringsbedrag exclusief BTW BTW Afschrijvingstermijn Omvang kapitaallasten Bijdragen uit subsidies/reserves

€ 252.066

€ 52.934 25 jaar € 16.775 Via reserve onderwijshuisvesting
Investeringsjaar  2019 Ingangsjaar kapitaallasten 2020
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie toelichting
 

 

Onderwerp Kapitaallasten insteekhaven
Nummer 0.06
Team TREW
Productnummer/-naam 208    Exploitatie havencomplex
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

0 -350 120 120
Saldo 0 V   350 N   120  N    120
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In de meerjarenbegroting 2019 is met ingang van 2021 € 350.000 per jaar aan kapitaallasten van de insteekhaven opgenomen. Door het 1 jaar later gereed komen, vallen de kapitaallasten in 2021 vrij (een éénmalig voordeel van

€ 350.000).

In 2022 en verder zit dus al € 350.000 aan kapitaallasten voor de insteekhaven in de ramingen. Door twee aanvullende raadsvoorstellen nemen deze kapitaallasten met respectievelijk € 100.000 en € 20.000 structureel toe met ingang van 2022. 

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  Ja (o.a. raadsbesluiten) Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

Realisatie insteekhaven.

Investeringsbedrag exclusief BTW BTW Afschrijvingstermijn Omvang kapitaallasten Bijdragen uit subsidies/reserves
         
Investeringsjaar    Ingangsjaar kapitaallasten  
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Areaaluitbreiding OZB niet-woningen / onderhoud groen
Nummer 0.07
Team TVVB / TORV
Productnummer/-naam 062 OZB niet-woningen / 504 Onderhoud openbaar groen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

60

400

83

550

105

700

105

700

Saldo V   340 V   467 N   595 N    595
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Op het industrieterrein Haven Waalwijk is recent een groot aantal bouwvergunningen afgegeven. Deels is op die percelen al gestart met de bouw en is een inschatting gemaakt vanaf welk moment dit leidt tot extra OZB niet-woningen. Deze extra OZB stijgt uit boven de jaarlijks standaard opgenomen hogere OZB-opbrengst vanwege autonome ontwikkelingen.

In het betreffende gebied moet ook onderhoud worden verricht. Hiervoor is een stelpost onderhoud opgenomen ter hoogte van 15% van de toename van de OZB-opbrengst.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  Ja (reële ontwikkeling) Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

 

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Areaaluitbreiding OZB  / onderhoud groen 2023
Nummer 0.08
Team TVVB / TORV
Productnummer/-naam 061  OZB woningen / 504 Onderhoud openbaar groen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

     

N    75

V    75

Saldo       0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Conform gebruikelijke systematiek in laatste jaar (2023), zoals opgenomen in Nota van Uitgangspunten 2020. Dit betekent € 75.000 aan extra OZB-opbrengst (baten) en € 75.000 aan extra budget onderhoud groen vanwege autonome groei in het te onderhouden areaal.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  X (raadsbesluit nota van uitgangspunten) Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

 

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

Onderwerp Kapitaallasten IUP herberekening 2021/2022 en toevoeging 2023
Nummer 0.09
Team TORV
Productnummer/-naam diversen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten herberekening IUP 2021/2022

Lasten jaarschijf 2023

0

0

0

0

134

0

134

281

Saldo 0 0 0 N    415
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In het kader van het Voorjaarsbericht 2019 is meerjarig het IUP geheel opnieuw doorgerekend. Voor de jaren 2019 en 2020 levert dat incidentele voordelen op (zie verder Voorjaarsbericht 2019). Uit de herberekening van het concept IUP 2021/2022 is buiten de reeds in de meerjarenbegroting opgenomen ramingen vanaf 2022 structureel € 134.000 meer nodig. Conform gebruikelijke systematiek worden in het laatste jaar (2023) de kapitaallasten IUP bijgeraamd met € 281.000 , zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde Nota van Uitgangspunten 2020.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  Ja (vaste systematiek) Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

 

Investeringen Conform IUP
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Kapitaallasten GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat)
Nummer 0.10
Team TFIN
Productnummer/-naam 915     Algemene baten en lasten
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

    520

520

Saldo     N    520 N    520
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Bij doorlichting van de meerjarenbegroting ter voorbereiding op de Kadernota is naar voren gekomen dat  een deel van de kapitaallasten abusievelijk niet opgenomen zijn. Op basis van de huidige inzichten worden de werkzaamheden betrekking hebbende op het GOL in 2021 afgerond. Op grond van de nota afschrijvingsbeleid dient vanaf 2022 rekening gehouden te worden met de kapitaallasten.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

Uitvoering eerder genomen raadsbesluit   Ja / Nee
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

Realisatie werken GOL

Investeringen Conform plannen GOL
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Bijlage 2: Formulieren wensen

Overzicht voorstellen college

  Bedragen x € 1.000          N=Nadeel     V=Voordeel  2020 2021 2022 2023
1 Datagedreven werken -105 -105 0 0
  Dekking Datagedreven werken 105 105 0 0
2 Formatie / Capaciteit BOA's -60 -60 0 0
3 Formatie / Capaciteit Handhavers -150 -150 -150 -150
  Formatie / Capaciteit Handhavers, bestaand budget 87 30 0 0
4 Formatie-uitbreiding juridische capaciteit -156 -156 0 0
5 Accountmanagement economie -150 -150 0 0
6 Onderwijs: eenmalig bijstorten in reserve -1.000 0 0 0
  Dekking uit algemene reserve 1.000 0 0 0
7 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten 339 951 951 951
8 Wijk-ggz / aanpak verwarde personen -66 -66 0 0
9 Kinderboerderij 't Erf -25 -25 0 0
10 Aanvulling budget Woonvisie 2019 (e.v.) -16 0 0 0
11 Generatiepact p.m. p.m. p.m. p.m.
12 Burgerbegroting -150 -1.150 0 0
  Burgerbegroting --> dekking 2020 beleidsreserve 150 1.150 0 0
13 Inzet praktijkondersteuner JJGZ huisartsenpraktijken -48 -48 0 0
14 Instellen reserve duurzaamheid -1.000 0 0 0
  Dekking uit algemene reserve 1.000 0 0 0
15 Instellen reserve sport -1.000 0 0 0
  Dekking uit algemene reserve 1.000 0 0 0
16 Leerstoel ondermijning -38 -38 0 0
  Totaal wensen N     283 V    289 V     801 V     801

Hierna volgt de uitgebreide toelichting op de voorstellen.

Voorstellen wensen

Onderwerp Datagedreven werken
Nummer W.01
Team CSTR
Productnummer/-naam 989  KP Team ICT
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

105

105

105

105

0

0

0

0

Saldo 0 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Datagedreven werken helpt om kennis over de stad te verzamelen en om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen. Via bijvoorbeeld dashboards worden trends en ontwikkelingen gevisualiseerd. Door data te visualiseren kan beleid voor de organisatie en stad op een zo'n efficiënt en effectief mogelijke manier ontwikkeld worden. Om stappen te kunnen zetten om ons als gemeente te ontwikkelen richting een datagedreven gemeente is expertise en extra capaciteit noodzakelijk van 1 fte die leiding geeft aan datavraagstukken, data(analyse) vragen bundelt en samenbrengt, verbinding legt met het Smart City-programma, (pilot)dataprojecten initieert en centraal coördineert en deze nieuwe manier van werken verankert in de organisatie.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

Nee Ja, door portefeuillehouder R. Bakker is besloten deze ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 2020. Ja 
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

De inzet van data draagt bij aan een efficiëntere en transparantere overheid, betere kwaliteit van dienstverlening, beleidsontwikkeling en besluitvorming.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties 1 fte / kosten € 105.000
Overige werkplekkosten p.m.
Totale exploitatiekosten p.m.
 

 

Onderwerp Capaciteit BOA's
Nummer W.02
Team TLTH
Productnummer/-naam 994  KP Leefbaarheid, toezicht en handhaving
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

60 60

0

0

0

0

Saldo N    60 N    60 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

De BOA’s hebben een breed takenpakket. De inzet van de BOA’s is op tal van terreinen wenselijk en daarnaast vinden we de zichtbaarheid van de BOA’s in onze gemeente van groot belang.

Momenteel is de BOA-capaciteit in Waalwijk 3,67 fte. Daarnaast is er tijdelijk voor 2019 een BOA  (Buitengewoon Opsporingsambtenaar)  aangetrokken om te handhaven bij Haven 1 t/m 8 en met name rondom de nieuwbouw bij Haven 8 West. De BOA ziet daar toe op overtredingen, zoals het parkeerverbod, dumpen van bouw- en zwerfafval en overige vormen van overlast. Het was niet mogelijk om deze intensivering van de handhaving in dat gebied op te vangen met de reguliere BOA-capaciteit. De inzet van deze tijdelijke extra BOA wordt deels bekostigd vanuit de exploitatie Haven 8 West.

De inzet van een BOA die zich specifiek kan richten op Haven 1 t/m 8 is echter niet alleen in 2019 noodzakelijk. Ook in de komende jaren is het belangrijk om in dit gebied BOA-capaciteit te organiseren. Dit is echter niet begroot. Richting het bedrijfsleven hebben we de toezegging (meer dan eens) gedaan om intensief te handhaven op overtredingen zoals het parkeerverbod voor vrachtwagens op Haven 1 t/m 8. Daarnaast is er sprake van een doorontwikkeling van de truckparking, wat het noodzakelijk maakt om aan de handhavingskant extra inzet te organiseren. Wanneer we deze extra BOA-capaciteit halen uit de huidige formatie, zouden we het overige deel van Waalwijk tekort doen op het gebied van handhaving. Het is daarom belangrijk om, specifiek voor de handhaving op ons bedrijventerrein, extra BOA-inzet te organiseren in de vorm van 1 extra fte.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja 
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?  

Er zijn toezeggingen gedaan aan het bedrijfsleven over de handhaving op tal van terreinen op het bedrijventerrein Haven 1 t/m 8. Om op adequate wijze vorm en inhoud te geven aan deze toezegging, is extra BOA-capaciteit nodig.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties 1 fte / kosten € 60.000
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten Zie tabel
 

Onderwerp Capaciteit handhaving
Nummer W.03
Team TLTH
Productnummer/-naam 994  KP Leefbaarheid, toezicht en handhaving
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

150

87

150

30

150

0

150

0

Saldo N    63 N    120 N    150 N    150
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Het cluster handhaving houdt zich bezig met toezicht en handhaving op het gebied van bouw, brandveiligheid, monumenten, kinderopvang en ondermijning.

Enige jaren geleden was er landelijk sprake van het feit dat bouwtoezicht geprivatiseerd zou gaan worden middels de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet zou regelen dat het toezicht op naleving van bouwregels minder bij gemeenten, en meer bij commerciële partijen komt te liggen. Ontwikkelaars kunnen commerciële partijen inschakelen om bouwcontroles uit te voeren. Voor gemeenten zou dit betekenen dat er minder capaciteit nodig is op toezicht en handhaving ten aanzien van bouw, omdat dit door de markt wordt geregeld.

Ten aanzien van deze wet is er nog veel onduidelijkheid en deskundigen zijn er erg kritisch over. Dat is de reden dat de Eerste Kamer het voorstel vooralsnog heeft aangehouden. Gevreesd wordt dat het bouwtoezicht zal verslechteren wanneer dit wordt overgelaten aan private partijen, met alle risico’s van dien. Het debat over dit wetsvoorstel is inmiddels al diverse malen uitgesteld en het lijkt er niet op dat er in de komende jaren een knoop doorgehakt wordt. De wet en de gevolgen daarvan kunnen dus nog niet worden uitgevoerd, waarmee de gemeentelijke handhavingscapaciteit voorlopig nog niet kan worden teruggeschroefd.

In de Kadernota 2017 is kenbaar gemaakt dat er 2 extra fte nodig waren voor het cluster handhaving. Dit omdat er te weinig capaciteit was om controles adequaat, tijdig en volledig uit te voeren. Zeker gelet op de vele nieuwbouwprojecten (met name aan de noordkant van de A59) en de toenemende vraag voor ondermijningscontroles was het nodig om de capaciteit snel op orde te brengen.

In de Kadernota 2017 is daarom geld beschikbaar gesteld voor de inhuur van 2 extra handhavers. De gedachte was namelijk dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de komende jaren zou worden vastgesteld en gefaseerd uitgevoerd, waardoor er steeds minder capaciteit noodzakelijk was. Daarom zijn de volgende middelen vrijgemaakt (deze bedragen zitten in de huidige meerjarenbegroting):

2018: € 173.000

2019: € 143.000

2020: € 87.000

2021: € 30.000

Er is gebleken dat de privatisering is uitgesteld en het ziet er niet naar uit dat dit in de komende jaren geëffectueerd zal worden. De 2 extra fte op handhaving blijven dus structureel nodig. Niet alleen om het reguliere werk het hoofd te bieden, maar ook om te voldoen aan de groeiende vraag voor controles op het gebied van onder andere ondermijning.

Om de 2 extra fte te bekostigen wordt een structureel bedrag van € 150.000 per jaar gevraagd. Het invullen van deze fte’s door middel van vaste formatie is immers veel goedkoper dan het inhuren wat we nu doen. Op dit moment betalen we jaarlijks € 233.000 aan de 2 inhuurkrachten, terwijl dit met 2 vaste formatieplaatsen bijna € 100.000 goedkoper is.

Mocht de privatisering toch ooit tot uitvoering komen, en er ontstaat minder behoefte aan personeel, wordt de formatie afgebouwd door middel van natuurlijk verloop.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja 
 • Brabantbrede Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Gemeente Waalwijk. Deze verordening regelt de kwaliteit van de uitgevoerde vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht.
 • VTH kwaliteitscriteria
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Om het handhavingsniveau te behouden op het niveau waarin we nu zitten, is het belangrijk om de capaciteit gelijk te houden. Ten aanzien van handhaving liggen er grote opgaven, onder andere aan de noordkant van de A59 en ten aanzien van controles op het gebied van ondermijning in samenwerking met onder andere de politie en belastingdienst. Dat betekent dat de 2 fte die we nu inhuren ook in de komende jaren nodig zijn. Wel wordt geadviseerd om de inhuurkrachten te vervangen voor vaste krachten vanwege het kostenaspect.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties 2 fte / kosten € 150.000
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten Zie tabel
 

 

Onderwerp Uitbreiding juridische kwaliteit en capaciteit in relatie tot veiligheid en integriteit
Nummer W.04
Team Programma Veiligheid i.s.m. THRM, TLTH, TREW en TVVB
Productnummer/-naam diversen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

156 156 0 0
Saldo N    156 N    156 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In het voorkomen en bestrijden van onveiligheid, heeft de bescherming van de bestuurlijke en gemeentelijke integriteit zich onder het programma veiligheid, in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Redenen voor deze noodzakelijke ontwikkeling waren veranderende wetgeving, toename van het aantal gemeentelijke taken die raken aan ondermijning (waaronder ook de taken in het sociaal domein), bredere bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en –niet het minst belangrijk- een beter zicht op (steeds vernuftiger wordende) criminelen.

Bibob procedures nemen hierdoor toe in aantal en complexiteit. Er worden daardoor meer juridische procedures gevoerd en er is een grotere onderzoeksbehoefte welke voorafgaat aan het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten. De ontwikkelingen als de pilot ‘bureau integriteit’ hangen hier mee samen. Daarnaast nemen de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kwesties (organisatie breed) toe. Dit brengt voor de bestaande medewerkers nieuwe risico’s (onbekende taken en –ongewenste- confrontaties met criminelen) met zich mee. Op dit moment uit zich dit met name bij teams REW, MAO en VVB. Doorpakken, handelingsverlegenheid en spanningen zijn hiervan het gevolg. Deze teams zijn, op basis van de huidige juridische bezetting, hier niet of onvoldoende op ingericht.

Met deze toename in taken en onze intensievere inzet op veiligheid is ook het aantal juridische vraagstukken en procedures toegenomen (in eerste lijn en qua bezwaar/beroep). We hebben echter hierop onze juridische capaciteit en (specialistische) kwaliteit, op de vakafdelingen en concernniveau, niet uitgebreid en de processen hierop niet aangepast. Ook het overnemen van de BOB’s (cie Bezwaar en Beroep) van team HRM naar de vakteams (met name team VVB) werd  daarom vorig jaar uitgesteld  (zie ook DT advies 18-0117104).

Bovengenoemde kwesties beginnen zich nu te wreken waardoor we sterk inboeten op nood-zakelijke snelheid en kwaliteit van juridische advisering en kwaliteitszorg.

Met dit voorstel willen we voor de periode van heden tot en met 2021, de capaciteit en kwaliteit van de juridische advisering (bestuurs- en privaatrechtelijk) op het gebied van veiligheid en integriteit verbeteren. In 2019 vangen we het tekort op vanuit de reeds bestaande reserve voor de programma’s, in 2020 en 2021 vragen we de gemeenteraad om de noodzakelijke middelen via de kadernota beschikbaar te stellen.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja 
 • Uitvoering taken op gebied van Openbare Orde en Veiligheid
 • Bewaking van ambtelijke en bestuurlijke integriteit
 • Borgen van juridische kwaliteitszorg
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Om nu en in de nabije toekomst effectief te blijven, willen we voor 2019, 2020 en 2021

 1. Uitbreiding van de juridische capaciteit op het gebied van veiligheid & integriteit met 1,5 fte team LTH en team VVB)
 2. Daarmee samenhangend de capaciteit concernjuristen met 0,25 fte uitbreiden bij team HRM

Vooralsnog wordt 1,0 fte van de juridische capaciteit veiligheid en integriteit expliciet toebedeeld aan team LTH. De andere 0,5 fte wordt toebedeeld aan team VVB. De procesinrichting, positionering en het takenpakket van ‘veiligheidsjurist’ voor team LTH zal in de periode tot juli 2019 nader worden beschreven en begroot door teams LTH en VVB, i.o.m. teams REW en HRM.

Door deze exercitie ontstaat meer ruimte om de taken in relatie tot veiligheid en integriteit goed uit te voeren. We beogen bovendien om hiermee de hoge kosten vanwege inhuur te verlagen. Gedurende 2019-2021 zal worden bekeken of deze aanpassing de gewenste resultaten (meer snelheid en betere kwaliteit van het juridisch advies) oplevert. Over twee jaar vindt er een eindevaluatie plaats van juridische advisering en kwaliteitszorg in relatie tot veiligheid en integriteit binnen de betrokken teams.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties 1,75 fte (team LTH, VVB en HRM); kosten € 156.000 per jaar
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie voorstel
 

 

Onderwerp Formatie accountmanagement economie
Nummer W.05
Team TREW
Productnummer/-naam 998   HK Team ruimte, economie en werk
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

150 150 0 0
Saldo N    150 N    150 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Waalwijk is van oudsher een gemeente met veel bedrijvigheid in relatie tot het inwoner aantal. De laatste jaren is de groei van het aantal bedrijven in de gemeente alleen maar toegenomen. In 2018 lag het aantal vestigingen op 4.669 waar in totaal 29.035 personen werkzaam zijn. Het aantal werknemers per ha ligt op 429, terwijl dit in Heusden 180 is per ha.

Onder andere vanuit de ambitie om Waalwijk te (blijven) positioneren als werkgelegenheidsgemeente en dat daarvoor een integrale aanpak nodig is, is in 2017 besloten een programmamanager economie aan te stellen. Vanuit het bedrijfsleven en het programma economie werd aangegeven dat er behoefte is aan betere dienstverlening door de gemeente en een duidelijk, goed bereikbaar aanspreekpunt bij de gemeente  voor het bedrijfsleven(accountmanagers)  Waar de woonwijken al jaren aanspreekpunten hadden binnen de gemeente, was dit voor het bedrijfsleven tot nu toe niet het geval.

In 2018 is begonnen om de digitale dienstverlening 24/7 op orde krijgen en is een start gemaakt met invulling van de fysieke dienstverlening. In de begroting 2019 is de ambitie opgenomen om tot de top 25 van Nederland te horen op het gebied van dienstverlening aan ondernemers. Dit moet een belangrijke bijdrage leveren om het vestigingsklimaat van Waalwijk optimaal te laten blijven. Om invulling te geven aan de ambitie is een accountplan opgesteld dat zich richt op het bestaande bedrijfsleven, vooral het lokale MKB en de key-accounts. Om adequaat uitvoering te kunnen geven aan het accountplan is een formatieve bezetting noodzakelijk van 1,5 fte.  Daarmee kan o.a. gewaarborgd worden dat op werkdagen altijd een fysiek aanspreekpunt aanwezig is en dat op bijeenkomsten van het bedrijfsleven ook accountmanagement van de gemeente aanwezig is. Daarmee stijgt de “klanttevredenheid” van onze ondernemers. Tot op heden is de uitbreiding van accountmanagement gefinancierd uit tijdelijke middelen, o.a. middelen voor programmamanagement. Nu wordt het tijdelijke activiteit met twee jaar verlengd.

Door een gerichte inzet van accountmanagers die te werk gaan op basis van een accountplan, dat periodiek wordt geactualiseerd,  wordt een stap gezet in de  verbetering van het vestigingsklimaat van Waalwijk. Na twee jaar zal de accountfunctie worden geëvalueerd en aan de hand hiervan zal worden bezien welke structurele formatie noodzakelijk is om een adequate invulling te kunnen geven aan de accountfunctie. Bij de kadernota 2022 zal de raad hierover nader worden geïnformeerd.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja 
 
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Verbeteren vestigingsklimaat en dienstverlening aan bedrijven.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties 1,5 fte (zie toelichting)
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Extra storting in reserve huisvesting onderwijs
Nummer W.06
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Productnummer/-naam 954   Mutaties reserves beleidsveld
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

1.000

1.000

0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Vooralsnog wordt reserve huisvesting onderwijs gecontinueerd. Gelet op de besluitvorming over het MIP (raad 13 december 2018), met de daarin voorliggende voorstellen, wordt de reserve met € 1 miljoen versterkt. Dekking vanuit de algemene reserve.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

Wet op het primair onderwijs   Ja 

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. De gemeenteraad bepaalt het financiële kader voor het bekostigen van de voorzieningen onderwijshuisvesting. Dit financiële kader moet zodanig zijn dat het college aan de zorgplicht kan voldoen. De onderwijswetgeving biedt het college de mogelijkheid om jaarlijks een bekostigingsplafond vast te stellen dat voor het begrotingsjaar beschikbaar wordt gesteld. Hierbij moet het college de afweging betrekken of met het vast te stellen bekostigingsplafond redelijkerwijs kan voorzien in de voorzieningen  huisvesting onderwijs in de gemeente.

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde geactualiseerde MIP 2015-2020.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Verblijfsbelasting arbeidsmigranten
Nummer W.07
Team TVVB / TREW
Productnummer/-naam 905     Toeristenbelasting
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

9

348

9

960

9

960

9

960

Saldo V    339 V    951 V    951 V    951
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In de beleidsnotitie arbeidsmigratie Waalwijk 2018 (december 2018) is besloten dat de gemeente Waalwijk actief regie gaat voeren op het proces van participatie en integratie van arbeidsmigranten. Het college zal in samenspraak met stakeholders een concreet plan van aanpak met actiepunten ontwikkelen en vaststellen. Het aantal arbeidsmigranten zal de komende jaren toenemen. Op grond van de prognose van Companen (beleidsnotitie arbeidsmigratie gemeente Waalwijk 2018)) wordt de opgave voor kort verblijf circa 1.500 tot circa 2.000 plaatsen tot en met 2020 en voor middellang verblijf circa 555 tot circa 650 plaatsen tot en met 2020. Dit heeft niet alleen impact op economie en huisvesting, maar ook op onze wijken en dorpen en het gebruik van voorzieningen. Door in te zetten op participatie en integratie kan het draagvlak voor de komst van arbeidsmigranten bevorderd worden. Tot op heden heeft de gemeente een faciliterende rol aangenomen daar waar het ging om participatie en integratie van arbeidsmigranten. Uit het onderzoek van Het PON, uit het inwonerspanel en uit het Arbeidsmigranten-LAB en de provinciale conferentie over arbeidsmigratie in Brabant ( 23 januari) komen verschillende aspecten naar voren waaruit we concluderen dat een stevigere inzet gewenst is. Er zijn in december de volgende doelen geformuleerd:

De gemeente Waalwijk gaat actief regie voeren op het proces van participatie en Integratie van arbeidsmigranten. De gemeente neemt regie op de integratie van Arbeidsmigranten.

De gemeente Waalwijk heeft drie doelen ten aanzien van participatie en integratie van arbeidsmigranten:

-   Goede informatievoorziening voor arbeidsmigranten

-   Aansluiting van arbeidsmigranten op gemeentelijke basisvoorzieningen op het gebied van taal, onderwijs, gezondheid, vrije tijd en werk & inkomen

-    Het bevorderen van contacten tussen bewoners en arbeidsmigranten.

Een toegestane wettelijke grondslag om extra inkomsten te verwerven kan via het heffen van verblijfsbelasting. In het coalitieakkoord Samen duurzaam vooruit 2018-2022 is opgenomen dat het college overweegt om nachtverblijfbelasting in te voeren voor kort verblijvende huurders. Hoewel verblijfsbelasting een algemene belasting is, wordt in de praktijk wel een relatie gelegd met kosten die gemaakt worden voor de specifieke doelgroep (in dit geval arbeidsmigranten), zoals hierboven al is aangegeven. Binnen de bestaande Verordening toeristenbelasting kan deze directe belasting geheven worden voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als inwoner van de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. De heffing zal moeten gaan gelden voor alle adressen waar kamergewijze verhuur plaats vindt aan arbeidsmigranten. Verblijfsbelasting is een belasting op aangifte. Wel dient rekening gehouden te worden met invoering van een nachtregister en perceptiekosten.

Invoering met ingang van 2020 is haalbaar. Indien hiertoe besloten wordt moet de raad voor 1 januari 2020 de verordening vaststellen. Met terugwerkende kracht invoeren is fiscaal-juridisch niet mogelijk. Bij invoering valt te kiezen uit 3 manieren voor het bepalen van de tarieven.

 • Een vast bedrag per overnachting (heeft de voorkeur)
 • Een percentage van de overnachtingsprijs
 • Een classificatiesysteem met sterren

Bij de berekeningen is uitgegaan van het reeds bestaande tarief die benut wordt bij de toeristenbelasting (€ 1,25 per nacht).

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

Nee n.v.t. Ja 
 
 Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat de kosten van verblijf arbeidsmigranten worden gedekt via inkomsten bij de doelgroep.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties € 9.000
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten € 9.000
 

 

Opbrengsten verblijfsbelasting bij diverse tarieven (bedragen in €)

Tarief 2020 2021 2022 2023
€ 1,00 278.000 768.000 768.000 768.000
€ 1,25 348.000 960.000 960.000 960.000
€ 1,76 490.000 1.352.000 1.352.000 1.352.000

 

Gemeente Tarief 1 toeristenbelasting (pppn) Tarief 2 arbeidsmigranten (pppn)
Waalwijk *1) €1,76  
Bodengraven-Reeuwwijk €1,53 €3,00
Peel en Maas *2) €1,00  
Meierijstad €1,50 €1,00 *3)
Westland *4) €1,25 (minimum)  
Eindhoven €3,50  
Helmond €1,00 tot €1,50 €1,00 tot €1,50 *5)
Oosterhout €0,70  
Etten-Leur geen  

Opmerkingen/noten:

1) overweegt het invoeren van verblijfsbelasting t.b.v. arbeidsmigranten

2) Verblijfsbelasting i.p.v. toeristenbelasting

3) Wonen uw gasten in dezelfde gemeente als waar uw bedrijf zit? Dan hoeft u geen toeristenbelasting te betalen voor uw gasten.

4) Het tarief is 5% over de kale overnachtingsprijs met een minimum van €1,25 per persoon per nacht.

5) degene die als arbeidsmigrant als bedoeld in artikel 1, lid b werkzaam is binnen het grondgebied van de gemeente Helmond

6) heeft (besloten in febr. 2016) geen toeristenbelasting meer.  Ook het invoeren van verblijfsbelasting (i.r.t. arbeidsmigranten) was daarmee ook van de baan. ZLTO en landbouwers opgelucht (bron: BD 23 februari 2016). 

 

Onderwerp Borging pilot wijk-ggz / aanpak verwarde personen
Nummer W.08
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Productnummer/-naam 605   Maatschappelijk werk
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

66 66 0 0
Saldo N    66 N    66 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In 2018 is een pilot gestart met een wijk-ggz’er, een functionaris die incidenten met verwarde personen probeert te voorkomen en aan de slag gaat met de personen die wel voor eventuele overlast zorgen en/of waarbij toeleiding naar zorg gewenst is. Deze pilot is erg succesvol gebleken en zodoende in 2019 verlengd. Er is behoefte de pilot uit te breiden en structureel onderdeel te maken van de gemeentelijke werkwijze. Een plan voor die borging wordt momenteel ontwikkeld door de teams MAO, WIJZ en LTH. Structurele bekostiging is daarvoor een noodzakelijke randvoorwaarde. Tot nu toe werd de pilot via bestaande budgetten gefinancierd, maar voor structurele borging is ook structureel budget nodig.

Op 5-2-2019 heeft het college reeds besloten de financiële consequenties van structurele voortzetting mee te nemen in de bespreking van de kadernota 2020.

Vooralsnog wordt de invulling van de functie wijk-ggz’er met 2 jaar verlengd. De structurele invulling zal worden betrokken bij de evaluatie van team WIJZ.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

nee   Ja 

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Inzet van wijk-ggz’er ten behoeve van de aanpak verwarde personen.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties zie voorstel
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Kinderboerderij 't Erf
Nummer W.09
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Productnummer/-naam 506  Recreatieve voorzieningen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

25 25 p.m. p.m.
Saldo N    25 N    25 p.m. p.m.
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Voor in ieder geval de eerste 2 jaar dient een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld te worden om de continuïteit van kinderboerderij ’t Erf te waarborgen in combinatie met een beleid dat past in de huidige wet- en regelgeving. Tegenwoordig en zeker gericht op de toekomst dient een kinderboerderij te worden aangepast richting natuureducatie en een meer multifunctionele accommodatie om een grotere maatschappelijke rol te vervullen.  We willen samen met de kinderboerderij en het bedrijfsleven activiteiten en sociaal maatschappelijke initiatieven ontwikkelen om de kinderboerderij meer exposure te bieden.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

nee nee Ja 

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?
 • Uitbreiden educatieve functie in samenwerking met het onderwijs;
 • Aanleg natuurspeeltuin en moes- en vlindertuin;
 • Creëren re-integratie werkplekken;
 • Aantrekkelijker maken voor vrijwillige inzet;
 • Vermarkten richting bedrijven vb. ruimte beschikbaar stellen; sponsoring.
Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie voorstel
 

 

Onderwerp Woonvisie 2019
Nummer W.10
Team Maatschappelijke Ontwikkeling
Productnummer/-naam 809    Wonen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

16 0 0 0
Saldo N    16 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Eind 2019 wordt een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Voor de uitvoering is een bedrag beschikbaar van ca. € 34.000. In 2019 is een bedrag van €50.000 nodig. Daarmee kunnen we uitvoering geven aan de Woonvisie en aan paragraaf 7.6 van het coalitieprogramma. Daarin wordt onder andere benoemd de inzet op levensloopbestendige wijken en de kwaliteit van buurten, extra aandacht voor bepaalde doelgroepen zoals starters, het creëren van extra mogelijkheden voor experimenten met bijzondere woonvormen en inzet op particuliere woningverbetering.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

  Ja Ja

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan Woonvisie 2019 en coalitieprogramma “Samen duurzaam vooruit”.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties  
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie voorstel
 

 

Onderwerp Generatiepact / duurzaam doorwerken bij de gemeente Waalwijk
Nummer W.11
Team THRM
Productnummer/-naam 973  KP Algemene personeelskosten
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

p.m. p.m. p.m. p.m.
Saldo p.m. p.m. p.m. p.m.
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Mogelijk maken dat oudere medewerkers duurzaam door kunnen werken in de gemeente Waalwijk en mobiliteitskansen genereren voor de andere of nieuwe medewerkers. Er is inmiddels onderzoek verricht naar een aantal varianten die de insteek van een generatiepact hebben, oudere stromen geleidelijk uit met een gedeeltelijke korting op het salaris en jongeren, bv trainees, stromen in. Op deze wijze wordt de ambtelijke organisatie geleidelijk aan verjongd en kennis kan tijdig worden overgedragen. Daarnaast kent de gemeentelijke overheid een demotieregeling. Medewerkers kunnen op verzoek van de werkgever korter gaan werken en krijgen  een afbouwende korting op het salaris. Er zal worden gezocht naar een combinatie van beide regelingen. Beide regelingen kennen feitelijk een smeermiddel om ouderen te laten uitstromen waardoor jongeren kunnen instromen. Wat e.e.a. exact gaat kosten is nog niet bekend

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Zie korte toelichting.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Burgerbegroting
Nummer W.12
Team CSTR
Productnummer/-naam diversen
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

150

150

1.150

1.150

0

0

0

0

Saldo 0 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In het coalitieprogramma ‘Samen Duurzaam Vooruit’ is benoemd dat wordt onderzocht op welke manier we een burgerbegroting in Waalwijk kunnen vormgeven. Hoe een burgerbegroting vorm krijgt, hangt in grote mate af van het doel van de burgerbegroting. Aansluiten bij de Waalwijkse praktijk is daarbij essentieel. Het onderzoek hebben we daarom ook samen met inwoners, college, raad en ambtenaren gedaan. Zo zijn we samen op bezoek geweest bij twee gemeenten die al met een burgerbegroting werken, namelijk Antwerpen en Breda. Er heeft een Burgerbegroting LAB plaatsgevonden, een enquête in het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk, er is een oriënterende avond in de raad geweest en er hebben twee themaochtenden in het college plaatsgevonden. Samen hebben we onderzocht welke aanpak het beste is voor Waalwijk. Een aanpak waarbij zoveel mogelijk inwoners meedoen; van jong tot oud.

Op dit moment wordt er een ontwerp Burgerbegroting voor Waalwijk uitgewerkt. Hierin wordt ook de inbreng van de inwoners uit het Burgerbegroting LAB en het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk meegenomen. Voor het vervolg is 29 augustus in de raad gereserveerd voor behandeling van de Burgerbegroting. Dit betekent dat het ontwerp voor 2 juli ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. Er staat nog een themaochtend in het college gepland voor 20 mei.

Conform hetgeen wat is in de thema-ochtend van het college van 25 maart 2019 is afgesproken, maken we gebruik van het Antwerpens model om tot een Waalwijkse Burgerbegroting te komen. Dit betekent dat we uitgaan van een € 1.000.000 Burgerbegrotingsbudget per jaar. Omdat het echt een andere werkwijze is door de hele organisatie heen, vraagt het project ook een projectleider en een werkbudget. Kijkend naar andere gemeenten die werken met een Burgerbegroting gaan we vooralsnog uit van € 100.000 voor 1 fte projectleider (liefst gecombineerd met projectmedewerker) en € 50.000 werkbudget. Als het college en de raad dit najaar positief besluiten ten aanzien van de Burgerbegroting kunnen we in 2020 het interactief proces met inwoners doorlopen ten behoeve van de Burgerbegroting 2021.  Dit betekent concreet:

•        2020 en 2021 € 100.000 voor kosten projectleider en € 50.000 werkbudget;

•        2021 € 1.000.000 Burgerbegrotingsbudget.

Het voorstel is om deze kosten te dekken uit de Beleidsreserve.

Met de burgerbegroting krijgen inwoners de mogelijkheid om de plus te bepalen, om te bepalen waar en hoe er extra geïnvesteerd moet worden. Vanuit het kader om de economische opbrengsten van de Noordkant A59 in te zetten voor het vergroten van de leefbaarheid aan de Zuidkant A59 stellen we voor om deze € 1.000.000 beschikbaar te stellen vanuit algemene reserve zolang deze middelen toereikend hiervoor zijn. Op deze manier bepalen inwoners ook echt de plus omdat er niet bezuinigd hoeft te worden om middelen vrij te maken voor de Burgerbegroting.  Mocht de algemene reserve in de toekomst niet meer toereikend zijn. Dan stellen we voor om de € 1.000.000 van de Burgerbegroting te dekken uit reguliere middelen. Dit kan ook gefaseerd worden gedaan door steeds een gedeelte te dekken uit reguliere middelen en waar nodig aan te vullen uit de algemene reserve (zolang hier voldoende financiële ruimte hiervoor is).  Indien we nu een € 1.000.000 voor de Burgerbegroting dienen vrij te maken,  betekent dit in veel gevallen een bezuiniging op andere vlakken omdat het merendeel van het budget vast ligt door langlopende afspraken. De kosten voor de voorbereiding in de rest van 2019 kunnen uit reguliere middelen worden gedekt.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Met de burgerbegroting krijgen inwoners de mogelijkheid om de plus te bepalen, om te bepalen waar en hoe er extra geïnvesteerd moet worden.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties projectleider (voor 2 jaar)
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie voorstel
 

 

Onderwerp Inzet POH (Praktijkondersteuner JGGZ) JGGZ bij huisartsenpraktijken in Waalwijk
Nummer W.13
Team TMAO
Productnummer/-naam 635  Maatwerk dienstverlening 18-
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

48 48 0 0
Saldo N   48 N   48 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

In de regio Hart van Brabant worden in het kader van innovatie een aantal pilots uitgevoerd. Een van de pilots die aanwijsbaar effectief is (inhoudelijk en financieel)  gebleken gaat over het verbinden van een praktijkondersteuner jeugd - GGZ ( POH-er) aan huisartsenpraktijken. Deze praktijkondersteuner jeugd GGZ zorgt er voor dat huisartsen al vroegtijdig jeugdigen met GGZ – problematiek kunnen  doorverwijzen naar de POH – er die vervolgens een diagnose kan stellen. In de meeste gevallen betreft het basis – GGZ – problematiek en kan worden volstaan met maximaal 5 à 8 gesprekken met de POH-er.. Er vindt dan geen verdere doorverwijzing naar een andere GGZ – aanbieder plaats. Indien de GGZ – problematiek bij een kind wel meer begeleiding of behandeling nodig heeft  zal de POH – er ook doorverwijzen. Huisartsen zijn erg tevreden over de inzet van een POH-er specifiek voor jeugd GGZ omdat zij zelf maar beperkte tijd kunnen besteden aan de gesprekken met patiënten.  Gezien het grote tekort op het jeugdhulpbudget en de lange wachtlijsten bij de GGZ – aanbieders is de inzet van POH – ers jeugd GGZ een belangrijke beheersmaatregel. In het Brabants Dagblad van 8 april 2019 is een noodoproep geplaatst van huisartsen waarin zij ook zelf aangeven dat zij met smart zitten te wachten op een oplossing. De gemeente Waalwijk is al in gesprek met PRO – RCH om te komen tot afspraken waarbij tevens de cofinanciering onderwerp van gesprek is. De functie wordt voorlopig tot en met 2021 gecontinueerd. De structurele invulling zal worden betrokken bij de evaluatie van team WIJZ.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja 

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Snellere en efficiëntere doorverwijzing door huisartsen van jeugdigen met GGZ – problematiek. De basis – GGZ – vraagstukken worden opgepakt door de praktijkondersteuner. Indien er sprake is van zwaardere problematiek vindt een snelle verwijzing plaats naar een andere GGZ - aanbieder. Hierdoor verminderen de wachtlijsten bij GGZ – aanbieders en worden kosten  bespaard. De evaluatie van de pilots in de regio Hart van Brabant ( Hilvarenbeek en Tilburg) heeft al bewezen effectief te zijn.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Instellen reserve duurzaamheid
Nummer W.14
Team Programmamanager Duurzaamheid
Productnummer/-naam 957  Mutaties reserve beleidsveld 7
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Saldo 0 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

De lokale, maar ook landelijke ambities betreft de energietransitie worden steeds duidelijker. Om in 2043 klimaatneutraal te zijn moeten gemeentes en regio’s aan de gang. De gemeente is in eerste instantie in de lead om de energietransitie vorm te geven.Beleidsmatig en strategisch staan wij aan de lat om zoal de volgende zaken op te pakken:

 • Regionale energie strategie;
 • Grootschalige opwek van duurzame energie;
 • Verduurzaming van de huidige woningen;
 • Duurzame realisatie van nieuwe woningen;
 • Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed;
 • Participeren in, en beoordelen van nieuwe innovaties;
 • Verduurzaming van industrieterreinen;
 • De warmtetransitie.

Vanuit de bovengenoemde opgaven komen projecten voort die grote ruimtelijke impact hebben. Met name de grootschalige opwek van energie (wind- en zonneparken) vragen om accurate begeleiding. Voorstel is om vanuit de algemene reserve € 1 miljoen te storten in een reserve duurzaamheid. In een nog verder uit te werken plan kunnen bestedingsvoorstellen duurzaamheid worden voorgelegd, bijvoorbeeld voor beleid en projectleiding energietransitie.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Beleidsmatig, strategisch en qua uitvoering projecten inzetten op de bovengenoemde opgaven.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Reserve sport voorafgaand aan Kadernota sport
Nummer W.15
Team TSPO
Productnummer/-naam 955 Mutaties reserves beleidsveld 5
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Saldo 0 0 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Voor het beleidsveld sport ontbreekt op dit moment een beleidskader. Het college wenst te komen tot een algehele kadernota sport. Daarin wordt voor de onderdelen buitensportaccommodaties, zwembaden, binnensportaccommodaties, sportbeleid / sportstimulering en tarieven het beleid uiteengezet.

Voorafgaand aan het daadwerkelijk door de gemeenteraad vaststellen van een kadernota sport, spelen op korte termijn een aantal zaken (waaronder accommodatie SSC), die niet kunnen wachten op die nota. Om tot die tijd toch (extra) zaken m.b.t. sport geregeld te krijgen, is het voorstel om uit de algemene reserve € 1 miljoen te onttrekken en te storten in een (nieuwe) reserve sport.

Uit deze reserve kunnen ook de (extra) kosten voor het opstellen van de kadernota sport worden gefinancierd.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja
Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten n.v.t.
 

 

Onderwerp Veiligheid: Leerstoel ondermijning
Nummer W.16
Team CSTR
Productnummer/-naam 102   Openbare orde en veiligheid
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2020 2021 2022 2023

Lasten

Baten

38 38 0 0
Saldo 38 38 0 0
Korte toelichting m.b.t. ontwikkeling

Veiligheid: Leerstoel ondermijning

Noord-Brabant kampt met een groot probleem. De onderwereld is stevig verweven met de bovenwereld en de bestrijding ervan verloopt stroef. ‘NIET WEGKIJKEN MAAR AANPAKKEN!’ typeert de houding van de drie Langstraatgemeenten. Toch ontbreekt een concrete gezamenlijke aanpak. Natuurlijk hebben we goede collegiale contacten waarbij de onderlinge lijntjes kort zijn. Mede uitgedaagd door de provincie, die vanuit het programma Veerkrachtig Bestuur heeft opgeroepen om na te denken over bestuurlijke innovatie en experimenten, is het idee ontstaan om een leerstoel ondermijning in te stellen (vooralsnog voor een periode van vier jaar). Het doel is te komen tot een wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van wetgeving in relatie tot het beter effectief kunnen handelen, waardoor de aanpak van ondermijning wordt versterkt. Dit betekent, aan de hand van fieldlabs, praktijk en wetenschap met elkaar in verbinding brengen. In breed perspectief moet de leerstoel bijdragen aan het voorkomen en een effectieve aanpak van alle vormen van criminaliteit of vermenging van de onder- en bovenwereld die de reguliere maatschappij ondermijnen. Dit alles vanuit de overtuiging dat het de druppel is die de steen uitholt.

De totale kosten voor bemensing en onderzoek bedragen naar schatting € 150.000 per jaar.

Waalwijk wil voor een periode van 2 jaar een bijdrage leveren gelijk verdeeld over de deelnemende gemeente en in 50-50 cofinanciering met de provincie, tot een maximum € 37.500 per jaar. Na twee jaar willen wij de effectiviteit meten en op basis daarvan bij de Kadernota 2022 een besluit nemen over een mogelijk vervolg.

Wettelijk verplicht? NB: wet noemen Niet verplicht, maar onontkoombaar Keuzevrijheid

    Ja

 

Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken?

Wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van wetgeving in relatie tot het beter effectief kunnen handelen, waardoor de aanpak van ondermijning wordt versterkt.

Investeringen n.v.t.
Personele consequenties n.v.t.
Overige werkplekkosten n.v.t.
Totale exploitatiekosten zie voorstel