Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Reserves

Overzicht belangrijkste reserves

Overzicht belangrijkste reserves

In de jaarrekening 2018 is een compleet overzicht van alle reserves per 31 december 2018 opgenomen (staat D bij de jaarrekening 2018). In deze Kadernota worden alleen de (beleidsmatig) meest relevante reserves nader toegelicht.

De belangrijkste reserves zullen zich naar verwachting als volgt ontwikkelen:

Bedragen x € 1.000 2019
Algemene reserve 15.197
Beleidsreserve 6.500
Reserve 4 programma's 1.178
Reserve transities / Sociaal Domein 2.018
Reserve grondexploitatie 5.000
Reserve onderwijshuisvesting 4.818

 

Algemene Reserve

Algemene reserve

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2019 € 15.197.000 (na verwerking van de effecten van de jaarrekening 2018).

In 2019 kan de Algemene Reserve zich naar huidig inzicht en op basis van hetgeen we in deze Kadernota voorstellen als volgt ontwikkelen.

Bedragen x € 1.000 2019
   
Stand per 1 januari 15.197
   

Onttrekkingen 2019:

 
Aanvulling reserve transities -2.000
Banenafspraak / quotumregeling -80
Jeugdwerkloosheidsvrije zone -47
Naar egalisatiereserve reisdocumenten -581
Toevoeging grondexploitatie p.m.
Stand per 31 december  12.489

Per 1 januari 2019 is het resultaat van de jaarrekening 2018 (incl. toevoeging uit de grondexploitatie) en de in de begroting 2019 opgenomen onttrekking voor de vorming van de beleidsreserve van € 6,5 miljoen al verwerkt in de stand van de algemene reserve.  

In 2020 zijn nog de volgende onttrekkingen voorzien:

 • Dekking voorstel Banenafspraak                                   -80
 • Aanvulling reserve onderwijshuisvesting          -1.000
 • Instellen nieuwe reserve duurzaamheid            -1.000
 • Instellen nieuwe reserve sport                                 -1.000

Eind 2019/ begin 2020 komt de algemene reserve op basis van nu bekende gegevens uit op € 9.489.000. Afhankelijk van hoe de reserve Sociaal Domein zich ontwikkelt in de jaren 2019 en verder, is er tot en met 2022 de afspraak dat die reserve zo nodig vanuit de algemene reserve met (maximaal) € 2 miljoen per jaar wordt aangevuld. Voor 2019 is dit al verwerkt.

Beleidsreserve

Beleidsreserve

Bedragen x € 1.000 2019
   
Stand per 1 januari 6.500
Onttrekkingen 2019/2020  
Primaire begroting 2019 -3.180
Stand per 31 december 3.320

In 2020 zijn nog de volgende onttrekkingen voorzien:

 • Conform primaire begroting 2019                       -1.030
 • Kadernota 2020: Datagedreven werken              -105
 • Kadernota 2020: Burgerbegroting                          -150

In 2021 zijn nog de volgende onttrekkingen voorzien:

 • Kadernota 2020: Datagedreven werken              -105
 • Kadernota 2020: Burgerbegroting                      -1.150

Rekening houdend met deze mutaties is er nog een bestedingsruimte in de beleidsreserve van € 780.000.

Reserve 4 programma's

Reserve 4 programma's

Per 1 januari 2019 bedraagt deze reserve € 1.178.000. Tot eind 2020 worden uit deze reserve in 2019 en 2020 voorstellen gedekt ten behoeve van de programma’s veiligheid, binnenstad, economie en duurzaamheid. De verwachting is dat deze reserve eind 2020 nihil zal zijn.

Risicoreserve Sociaal Domein (voorheen: transities)

Risicoreserve Sociaal Domein

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het tot en met 2020 handhaven van de reserve transities op een niveau van € 2.000.000. Deze risicoreserve dient primair om de financiële risico’s in het Sociaal Domein af te dekken. Daarbij is destijds bepaald dat in de loop van 2020 voor de begroting 2021 de structureel benodigde budgetten, mede op basis van realisatiecijfers, voor uitvoering van de transities worden geraamd. Zoals eerder is aangegeven, is dit inmiddels bij het Voorjaarsbericht 2019 geëffectueerd.

Aan deze (mede op basis van realisatiecijfers) geactualiseerde ramingen, blijven nog steeds risico’s verbonden, omdat het grotendeels open einde regelingen betreft. Daarom wordt voorgesteld om, overeenkomstig de eerdere lijn uit het raadsbesluit van 2017, de reserve, indien nodig, jaarlijks aan te vullen met € 2 miljoen. De reserve transities wordt voortaan, aansluitend op de term voor het desbetreffende beleidsveld, voor de duidelijkheid de reserve Sociaal Domein genoemd.

Bedragen x€ 1.000 2019
   
Stand per 1 januari 18
Bijstorten (2019, raad 11 april 2019) 2.000
Bijdrage aan extra lasten jeugdzorg -995
Reorganisatie team WIJZ -514
Stand per 31 december  509

In het raadsvoorstel van 11 april 2019 is de reserve aangevuld met € 2 miljoen, mede ter dekking van de in hetzelfde voorstel gemelde extra lasten 2019 voor de jeugdzorg van € 995.000. Eerder was al besloten dat het nadeel van de reorganisatie van team WIJZ van € 514.000 per jaar in zowel 2019 als in 2020 ten laste van de reserve gebracht wordt. Eind 2019 is op basis van nu bekende gegevens de reserve nog € 509.000, maar rekening houdende met het bedrag in 2020 voor dekking reorganisatie team WIJZ nihil.

Overigens was op het moment van het raadsvoorstel van 11 april het geringe restant-saldo van € 18.000 uit de jaarrekening 2018 nog niet bekend.

Reserve grondexploitatie

Reserve grondexploitatie

Ten aanzien van de reserve grondexploitatie heeft de raad bepaald dat er een buffer aanwezig dient te zijn van € 5 miljoen. Het eventuele meerdere dient per 31 december (jaarrekening) afgestort te worden aan de Algemene reserve. Indien er sprake is van een tekort dient de reserve aangevuld te worden vanuit de Algemene reserve.

Op basis van de meest recente nota grondexploitatie, deze wordt gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening 2018 door de raad behandeld, kan er per eind 2018 een bedrag van € 5,5 miljoen vanuit de reserve grondexploitatie aan de Algemene reserve worden toegevoegd.

Daarnaast is in deze nota grondexploitatie, op basis van de meerjarenprognoses voor de complexen waarvoor een exploitatieopzet door de raad is vastgesteld en voor de complexen waarvoor een exploitatieovereenkomst is gesloten, in beeld gebracht wat de geprognosticeerde winsten zijn voor de komende jaren.

Op basis van deze doorrekeningen is de verwachting dat de winstneming voor 2019 zeer gering zal zijn. Voor 2020 bedraagt de winstverwachting ongeveer € 1 miljoen en voor 2021 gaat het om een bedrag van ongeveer € 18 miljoen. Voor de jaren hierna is de verwachting dat er geen winst meer genomen kan worden, dit zal dan voor het eerst pas weer in 2026 zijn.

Indien de winsten daadwerkelijk gerealiseerd zijn en toegevoegd kunnen worden aan de reserve grondexploitatie zal het saldo van de reserve in 2020 en 2021 boven de vastgestelde minimumgrens van € 5 miljoen uitkomen en kan er afstorting plaatsvinden naar de Algemene reserve.

Hierbij wordt opgemerkt dat door het toepassen van de POC methode (conform het Besluit Begroting en Verantwoording) het zeer aannemelijk is, mede gelet op de reeds verkochte percelen in 2019, dat er eerder winst genomen moet worden in relatie tot de geprognosticeerde winsten bij planafsluiting.

In het kader van verschuldigde vennootschapsbelasting wordt er jaarlijks een bedrag van € 180.000 onttrokken uit de Reserve grondexploitatie. In 2018 is de exploitatieopzet voor het nieuwe complex Haven 8 West vastgesteld. Teneinde de vennootschapslasten van dit complex vast te stellen en de reeds in exploitatie zijnde complexen te herijken, worden momenteel berekeningen uitgevoerd. Mocht de uitkomst en advisering daar aanleiding toe geven dan zal een en ander ter besluitvorming worden voorgelegd.

Reserve onderwijshuisvesting

Reserve onderwijshuisvesting

In paragraaf 3.2 (beschouwingen voorafgaand aan de begroting) is al aangegeven dat de huidige systematiek voor de financiering van onderwijshuisvesting zo blijft. Wel wordt in deze Kadernota in 2020 nog € 1 miljoen aan deze reserve toegevoegd.

Nieuwe reserves

Nieuwe reserves

In deze Kadernota worden een tweetal nieuwe reserve opgenomen:

 • Reserve Duurzaamheid

Vanuit de algemene reserve wordt in 2020 € 1 miljoen gestort in nieuwe reserve duurzaamheid. Nadere bestedingsvoorstellen zullen t.z.t. aan de raad worden voorgelegd.

 • Reserve sport

Vanuit de algemene reserve wordt in 2020 € 1 miljoen gestort in de nieuwe reserve sport. Voorafgaand aan de nog op te stellen kadernota sport, zijn middelen nodig om een aantal zaken om korte termijn op te lossen en ook dekking te hebben voor de uitvoeringskosten van de beleidsnota. Nadere bestedingsvoorstellen zullen t.z.t. aan de raad worden voorgelegd.

N.B.:

De egalisatiereserve reisdocumenten is vanaf het Voorjaarsbericht 2019 opgenomen en daar verder toegelicht.