Meer
Publicatiedatum: 02-04-2020

Inhoud

Programma onderdelen

Besluitvorming

Besluitvorming

Zoals u weet, stelt de raad de Kadernota niet vast, maar wordt de raad verzocht om in te stemmen met de door het college in de Kadernota vastgelegde beleidsrichting alsmede met de door het college voorgestane mutaties ter verwerking in de begroting 2020 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

Op basis van de kaderstelling door de raad zullen wij vervolgens de begroting 2020 en het daarbij behorend meerjarenperspectief samenstellen.

Wij gaan ervan uit – en wij zullen ons daartoe inspannen – dat het begrotingsjaar 2020 sluitend aan de raad kan worden voorgelegd. Voor zover wij afwijken van de in deze Kadernota door de raad geaccordeerde mutaties, zullen wij dit expliciet in de begroting vermelden.