Meer
Publicatiedatum: 10-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Samenwerking (rode draad)

Doelstellingen

Bestuurlijk Netwerk

Fungeren als een assertieve, proactieve speler in het regionaal bestuurlijk netwerk. 

 

In Langstraatverband werken we sinds de nieuwe coalitieperiode met een nieuwe agenda. De bedoeling is dat er 2x per jaar een Langstraatsessie wordt georganiseerd, waarbij telkens één van de drie gemeenten (Waalwijk, Heusden, Loon op Zand) gastheer is. De eerste Langstraatsessie vond in Waalwijk plaats, op 11 december 2018. Het thema was Daily Urban Systems waarbij is besproken hoe mensen zich voor werk, studie en vrije tijd verplaatsen in de Langstraat. In de Regio Hart van Brabant werken we aan de actualisatie van de Strategisch Meerjaren Agenda. Deze is in april gereed. Daarnaast hebben we een Regiodeal gesloten tussen Midden- Brabant en West- Brabant. Bij de Regiodeal ‘Samen on the move’ ligt de focus op innovatie en verduurzaming in de maakindustrie en logistiek en een combinatie daarvan. Hiervoor is vanuit het rijk 10 miljoen beschikbaar gesteld. In het samenwerkingsverband Platform Middelgrote Gemeenten is de gemeente Waalwijk sinds een paar maanden één van de officiële kartrekkers (met de gemeente Zeist). Samen met de andere gemeenten werken we aan een nieuwe strategische agenda op basis waarvan de lobby voor Middelgrote Gemeenten vorm kan krijgen. De samenwerking met Midsize Brabant in relatie tot het werkdocument ‘Potenties en Proeftuinen’ loopt. Op de thema’s binnenstad, logistiek, mobiliteit en nieuwe economie komen de gemeenten regelmatig bij elkaar. De samenwerking op het vijfde thema ‘sociale veerkracht’ krijgt een nieuwe impuls. Richtpunt is dat Midsize wordt geagendeerd als onderwerp voor de provinciale verkiezingen en het bestuursakkoord in 2019.

Maatschappelijk Rendement

Realiseren van maximaal maatschappelijk rendement van het geld van de inwoner en als organisatie bij de besten horen. 


Voor het eerst is de begroting van Waalwijk eenvoudig digitaal te raadplegen via een app. Naast de digitale toepassing is de begroting ook vereenvoudigd en in één oogopslag te raadplegen via infographics. De komende periode gaan we deze tool nog verder uitbouwen om het nog gebruiksvriendelijker te maken o.a. via een Q&A module voor raadsleden en inwoners. Goede indicatoren zijn belangrijk om het resultaat van ons werk te kunnen meten. Daarom is er een eerste inventarisatie van indicatoren gemaakt, aansluitend bij de rapportagetool Waar staat je gemeente (extern) en Vensters voor Bedrijfsvoering (intern). De komende periode willen we ervoor zorgen dat er beter wordt gerapporteerd over de indicatoren in de begroting van 2020. Er is een verkenning uitgevoerd naar Smart City. Hierin zijn 3 pijlers opgenomen: technologie, ecosysteem en gemeentelijke organisatie. In de 1e kwartaal van 2019 werken we deze verder uit in een plan van aanpak en kijken we ook naar een mogelijke samenwerking met het JADS in ‘s- Hertogenbosch.

Samenwerken

Investeren in meer samenwerken met de Waalwijkse samenleving (schaalverdieping) en daarbuiten (schaalvergroting)


In 2018 zijn er vijf thema’s onderzocht in een LAB. Namelijk Armoede, Arbeidsmigranten, Zorgzaam Waalwijk, Gezond en Bewegen en Groen en Natuur. De LABS zijn allemaal goed bezocht met ongeveer 25 deelnemers (= het maximum). Alle LABS kennen ook een vervolg. Dit betekent dat een aantal deelnemers zelf actief aan de slag gaat met de door hen benoemde punten, agenda. Zo is het Armoede LAB inmiddels 4 keer bij elkaar geweest, het Arbeidsmigranten LAB en het Zorgzaam Waalwijk LAB twee keer en het Gezond en Beweeg LAB en het Groen en Natuur LAB één keer. In 2019 komen deze LABS nog een keer bij elkaar. Daarnaast gaan we met nieuwe thema’s aan de slag. Zoals het Burgerbegroting LAB en het Duurzaam Waalwijk LAB. Alle verslagen en agenda’s zijn te vinden op waalwijk.nl/lab. In december heeft het college een Letter of Intent getekend met onze samenwerkingspartner Gemeente Unna in Duitsland. Met deze Letter of Intent vernieuwen we onze samenwerking. In 2019 werken we het samenwerkingsprogramma uit.

Verbeteren dienstverlening

De gemeente als eerste overheid waarbij een hoge kwaliteit van publieke dienstverlening en nog competenter worden op flexibiliteit, ondernemerschap, betrokkenheid en partnerschap wordt nagestreefd.

 

Waalwijk heeft enorme sprongen gemaakt als het gaat over digitale volwassenheid (hoeveelheid digitale producten en diensten) van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Waalwijk steeg op de gemeentelijk ranglijst in 2017 van plek 200 naar 17 en in 2018 van de 17e naar de 1e plaats. Hierbij is Waalwijk de eerste gemeente in Nederland die 100% scoort op het gebied van digitale volwassenheid in de dienstverlening aan ondernemers. Voor de dienstverlening aan burgers scoren we een 14e plaats van de 355 gemeenten. Vanaf 1 januari jl. is onze dienstverlening aan de publieksbalie veranderd. We werken volledig op afspraak waardoor er voor inwoners nauwelijks meer wachttijd is. Als pilot zijn we sinds begin dit jaar ook op zaterdag open. Verder is onze dienstverlening uitgebreid met de mogelijkheid een reisdocument thuis te laten bezorgen. 12 VISIEWIJS | Stand van zaken Strategische Visie | januari 2019 Met een nieuw Strategische HRM-visie werken we aan een vitale organisatie en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Dit doen we op verschillende nieuwe manieren o.a. door het inzetten van werkplekleren en beeldtrainingen. Ook is er een medisch onderzoek uitgevoerd waarin het welzijn en de gezondheid van medewerkers is vastgesteld. Naast een persoonlijke uitslag voor de medewerker is er een rapportage op organisatieniveau opgesteld.

De rapportage van het medewerkerstevredenheidsonderzoek volgt begin 2019. De afgelopen vier jaar hebben we via het project Vanzelfsprekend Waalwijk gewerkt aan de ontwikkeling van onze organisatie. Vanaf 2019 is het ontwikkelen en verbeteren van onze organisatie geborgd in de reguliere organisatie. In 2019 professionaliseren we de Waalwijk Academie waarmee we allerlei leeractiviteiten aan onze medewerkers bieden. Naast betrokken, flexibel en ondernemend vinden we ‘eigenaarschap’ een steeds belangrijker begrip in ons werk. We zetten hierop in door plannen te maken in het nemen van eigenaarschap (medewerkers), het creëren van eigenaarschap (leidinggevenden), het samen werken aan eigenaarschap (programmatisch werken) en het organiseren van eigenaarschap (onze processen en systemen).

 

Versterken participatie

Stimuleren van het zelf-organiserend vermogen van inwoners en burgerinitiatieven en de omschakeling van een overheid die bepaalt, naar een samenleving die bepaalt.


Er is een start gemaakt met het onderzoek naar een goede aanpak burgerbegroting in Waalwijk. Dit doen we in samenwerking met inwoners, de raad en het college. In januari 2019 brengt een afvaardiging van inwoners, raad, college en ambtenaren een werkbezoek aan Breda en Antwerpen. Deze gemeenten werken al met een burgerbegroting. Daarnaast vinden er discussieavonden in de raad plaats, een burgerbegroting LAB en een enquête in het inwonerspanel. Op basis van deze input maken we een ontwerp voor de Waalwijkse Burgerbegroting die naar verwachting medio 2019 aan de raad wordt voorgelegd.

In 2018 is de pitchavond voor het Beste Idee van Waalwijk geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen. De ingediende ideeën worden waar mogelijk alsnog uitgevoerd. De evaluatie van de notitie Burgerparticipatie 2017-2018 loopt. Op basis van deze evaluatie wordt er in 2019 een nieuwe notitie opgesteld.

Op woensdag 13 februari vindt de Kindertop plaats. Tien basisscholen doen mee. Voorafgaand aan de Kindertop verzorgt een docent van het Kunstencentrum een gastles op de scholen om samen met de kinderen een yell te maken. In deze yell wordt een door de kinderen bedacht idee voor hun woon- of schoolomgeving verwerkt. De yells worden opgenomen en getoond bij de Kindertop. Per school worden er vijf leerlingen uitgenodigd om het idee tijdens de Kindertop verder vorm te geven. Na de Kindertop nemen de wijkadviseurs alle ideeën in behandeling waarbij gekeken wordt of het idee wel of niet haalbaar is.