Meer
Publicatiedatum: 10-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Duurzaamheid (groene draad)

Doelstellingen

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal in 2043. We investeren o.a. in circulaire economie (van afval naar grondstof)


Op vele fronten wordt er gewerkt aan een duurzamer Waalwijk. Telos heeft een duurzaamheidsportret van de gemeente Waalwijk gemaakt. Er is een programmamanager aangesteld en de komende periode wordt in overleg met raad, inwoners en maatschappelijke partners een Duurzaamheidsvisie opgesteld. Hierin worden de doelstellingen uit de strategische visie verder uitgewerkt op thema’s als circulaire economie, de energietransitie, de verduurzaming van de woningvoorraad, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzame mobiliteit.

Een belangrijke actuele ontwikkeling is de energietransitie. Voor het landelijke (concept) klimaatakkoord dienen alle gemeenten via de regio’s voor de zomer een bod te doen aan het rijk. Een bod over de omvang van energieopwekking en de beschikbare warmtebronnen in de gemeente. Dit is nodig om gefaseerd van het gas en fossiele brandstoffen af te kunnen gaan. De ambtelijke voorbereiding van deze klus is gestart.

De ontwikkeling van de Bloemenoordflats en de bouw in Akkerlanen gebeurt duurzaam. Ook uit de samenleving komen veel initiatieven. Zo is er onlangs een vergunning afgegeven aan Langstraat Energie voor een zonnepark op de oude stort. In 2019 zal Langstraat Energie de inwoners vragen zich aan te sluiten bij de coöperatie om te participeren in de ontwikkeling van groene stroom. Daarnaast zijn we in gesprek met partijen die daken van bedrijfspanden voor en namens de ondernemers benutten voor zonne-energie. En er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar kleinschalig experimenten op warmtenetwerken. De duurzaamheidsthema’s raken de hele Waalwijkse samenleving. Daarom zetten we de komende periode vol in op communicatie om bewustwording te creëren en mensen te informeren.

De intentie is om de bestaande windmolens van Eneco bij het Ecopark te vervangen door twee nieuwe windmolens en maximaal vijf nieuwe windmolens te plaatsen. In 2018 is het participatietraject doorlopen met een informatiemarkt in april 2018, een windsafari in oktober en een informatiemarkt in november. Vervolgens is er een klankbordgroep gevormd die de gemeente adviseert in dit project.

Meer Groen

Behouden en verder ontwikkelen van groen en landschap.


Afgelopen november heeft er een bewonersavond plaatsgevonden voor de Groene Agenda. Na een geslaagde avond vol met inspirerende ideeën van de inwoners, is de gemeente ermee aan de slag gegaan. Eind januari wordt het verslag verstuurd. Vervolgens wordt er een poll uitgezet met de ideeën waarop alle inwoners kunnen stemmen. Op basis daarvan worden financiële keuzes aan het college en de raad voorgelegd. Met als streven dat begin 2020 de Groene Agenda gereed is. Tevens heeft er aanvullend een Groen en Natuur LAB plaatsgevonden waarbij gefocust is op de mogelijkheden van innovatie in het groen. De bedoeling van het LAB is dat deelnemers zelf ook de mogelijkheid krijgen om op thema’s aan de slag te gaan. De input vanuit het LAB wordt waar zinvol en mogelijk meegenomen in de Groene Agenda die wordt opgesteld. Ondertussen kunnen de deelnemers zelf met de benoemde vervolgacties aan de slag gaan (waar nodig in samenwerking met de gemeente). Op deze manier werken we al direct samen aan een groen Waalwijk (zowel met korte- als met lange termijn acties).

Omgevingswet en GO Waalwijk

Kiezen voor duurzaamheid en duurzame successen.


Voor de invoering van de Omgevingswet (per 2021) is er een raadsprogramma Omgevingswet aan de raad aangeboden. De bedoeling is dat de raad in 2019 een besluit neemt over een plan van aanpak hoe we Waalwijk Omgevingswet- proof gaan maken. Met de workshop ‘ ik ga verhuizen’ heeft de raad ervaren welke keuzes we kunnen maken op het gebied van vergunningen. De nieuwe Omgevingswet zorgt voor veel veranderingen op het gebied van de regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Deze veranderingen hebben impact op zowel beleid, regels, cultuur.

Vooruitlopend zijn we aan de slag gegaan met vier pilots: geo-data monumenten, opruimen regels woonwijken, keukentafelgesprekken met agrariërs en inwoner aan zet bij uitwegen. Het resultaat van de pilot geo-data monumenten is dat informatie over monumenten eenvoudig vindbaar is via een online kaart. De digitale kaart is te vinden op http://geoportaal.waalwijk.nl (onder de tegel ‘monumenten extern’) of via bovenstaande QR-code.

Met GOWaalwijk willen we onze inwoners stimuleren om in beweging te komen. In september 2018 is www.GOwaalwijk.nl de website gelanceerd en bekend gemaakt. GOWaalwijk is hét digitale platform voor alles op het gebied van sport, gezondheid, cultuur en bewegen in de gemeente Waalwijk. Op de website hebben zich inmiddels 125 aanbieders/verenigingen geregistreerd.

GO wordt ook als overkoepelende slogan bij activiteiten en thema’s ingezet. Zo communiceren we met GO Healthy onze boodschap vanuit Jongeren op Gezond Gewicht. En met GO Swimming, GO Cycling en GO Running brengen we deze activiteiten extra onder de aandacht. Met promotie in de stad (onder andere billboards, abri’s en mupi’s en posters langs de weg) werken we aan de verdere herkenbaarheid van GOWaalwijk.