Meer
Publicatiedatum: 10-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Leefklimaat

Doelstellingen

Transformatie binnenstad

Stimuleren van een transformatie van de binnenstad tot een toegankelijke en aantrekkelijke plek van ontmoeting en vermaak.
 
 
De Wyne Strategy & Innnovation is ingeschakeld om voor het centrum te werken aan herpositionering, revitalisatie en acquisitie.
Ook wordt met ingang van 2019 deelgenomen aan het provinciaal initiatief voor lokaal leegstandsbeheer naar het recept van Volop
Den Bosch waarbij o.a. maatschappelijke initiatieven en startende ondernemers een tijdelijke plek krijgen in leegstaande panden.
Beide projecten worden op basis van cofinanciering door Stichting Centrummanagement getrokken. Het oprichten van een
Bedrijven Investeringszone (BIZ) is eind 2018 helaas (nog) niet gelukt. Begin 2019 wordt dit proces geëvalueerd en er wordt een
nieuwe draagvlakmeting hierna gedaan. Rond de jaarwisseling heeft winkelcentrum De Els besloten de herpositionering van het
winkelcentrum te gaan onderzoeken. Het toevoegen van woningen en trekkers, waaronder een supermarkt, zijn daarbij het vertrekpunt. 
De planstudie voor het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein is bijna afgerond. Het aanpassen van het Raadhuisplein
staat voor de eerste helft van 2019 gepland. Voor het (ver)bouwen van het nieuwe schoenenmuseum is architectenbureau Civic
geselecteerd (bekend van o.a. de realisatie van LocHal in Tilburg). Er wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp voor het museum.
 Om de levendigheid in het centrum te versterken, is de lijn om meer evenementen te organiseren doorgezet. De agenda is dit jaar
opnieuw afgerond met een winterfeest. In 2019 bouwen we nog verder uit toewerkend naar de opening van het museum in 2021.
Daarnaast wordt er gewerkt aan nieuw evenementenbeleid.
 

Gebiedsmarketing

Verbinden van de concentratie schoen- en lederhandelsbedrijven aan de retail- en leasurefunctie van de binnenstad en aan de gebiedsmarketing van de Langstraat.

De gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben samen het Regionaal Bureau voor Toerisme opgericht. Eind 2018 hebben partijen een convenant hiervoor ondertekend. In 2019 krijgt het Regionaal Bureau voor Toerisme verder vorm en wordt er gewerkt aan gezamenlijke promotie. Het informatiepunt in Waalwijk blijft in 2019 gehuisvest in de Bibliotheek aan de Wilhelminastraat. Wel verandert het van het UITpunt in een Toeristisch Informatiepunt in de loop van 2019. 

Sociaal Domein

Doorontwikkelen van een integrale aanpak in het sociaal domein. 

 

Samen met partners is er gewerkt aan een nieuwe Sociale Agenda. Op 6 november 2018 heeft de Kick off bijeenkomst plaatsgevonden waaraan 120 mensen hebben deelgenomen. Aan 7 thematafels zijn er ideeën voor de Sociale Agenda gegenereerd. Een aantal van deze ideeën wordt nu door partners uitgewerkt in concrete voorstellen voor de Sociale Agenda. 31 januari 2019 is de deadline. Op basis van o.a. deze voorstellen wordt de nieuwe Sociale Agenda opgesteld. Naar verwachting wordt deze agenda in mei 2019 gepresenteerd. Om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, heeft de gemeenteraad in september 2018 ingestemd met een verruiming van de Blijverslening. De maximale inkomensgrens is verhoogd waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de lening. Ook is het maximaal te lenen bedrag verruimd, zodat mensen voor meer maatregelen tegelijk een lening aan kunnen vragen. Op deze manier zijn er meer mogelijkheden voor mensen met een wat smallere beurs die aanpassingen aan hun woning willen doen.

Ontmoetingsactiviteiten

Realiseren van laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten, gericht op versterking van sociale participatie, onderlinge hulpbetoon en hulp dichtbij huis.

 

De Kansenfabriek ontwikkelt zich tot een volwaardig WIJ-Dienstencentrum. Er worden steeds meer verschillende activiteiten aangeboden. Zo kan er bijvoorbeeld twee keer per week een 3-gangendiner worden gegeten voor € 5,00. Een ideaal én betaalbaar ontmoetingsmoment voor wijkbewoners. Dit geldt ook voor de wandelingen, knutsel workshops en repaircafé’s die worden georganiseerd. De Kansenfabriek biedt met vrijwilligerswerk ook een opstapje naar de arbeidsmarkt. 24 mensen hebben de afgelopen jaren een reguliere baan gevonden. In 2015 is de nota ontmoetingsvoorzieningen ‘Ontmoeten doe je samen’ opgesteld. Deze nota wordt momenteel geëvalueerd. Op basis daarvan wordt er nieuw beleid opgesteld.

Leren en werken

Stimuleren van taalvaardigheid en het hebben van een baan voor nieuwe inwoners.

 

In de regio Hart van Brabant werkt Waalwijk mee aan de pilot inburgering plus. Daarin wordt, vooruitlopend op het beleid, de nieuwe inburgering al ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een brede oriëntatie en intake (zoals nu bij Baanbrekers wordt uitgevoerd) en maatwerk in taal/ inburgering gecombineerd met werk. De succesvolle pilot Verteltassen krijgt een vervolg. Vanuit het Actieprogramma Tel mee met Taal (van ministerie OCW, SZW, VWS) is er subsidie ontvangen voor educatief partnerschap met ouders van anderstalige peuters en kleuters. Onder de naam Waalwijk Taalrijk Verteltassen gaan we het project met meerdere voor- en basisscholen uitvoeren.

Jongeren

Aantrekkelijk maken voor Waalwijkse jongeren om na hun studie weer in Waalwijk te komen wonen en/of in Waalwijk te blijven.

 

Met Stop the Brain Drain laten we middelbare scholieren ervaren welke carrièremogelijkheden er zijn in de Langstraat. Op 11 & 12 oktober heeft er een pilot plaatsgevonden. Scholieren van 5 VWO van het Mollercollege hebben op die dagen bij een bedrijf in de gemeente Waalwijk een opdracht gedaan. Op 16 november hebben zij hierover een eindpresentatie gegeven. Voor 2019 staat een tweede editie gepland. Om jongeren aan Waalwijk te binden, zorgen we voor voldoende cultuur- en sportactiviteiten voor hen. De buurtsport- en cultuurcoaches organiseren samen met andere organisaties diverse activiteiten en evenementen. Voorbeelden daarvan zijn het Sport- en Cultuurplein en StreetKingz. We werken aan een strategische partnerschap met een (hoger) onderwijsinstelling. Op dit moment ontbreekt het nog maar we proberen die relatie wel te leggen. Bijvoorbeeld met het JADS in ‘s-Hertogenbosch op het gebied van Data- Smart City.

Minder armoede

Het voorkomen van armoede.


De deelnemers uit het Armoede LAB werken samen aan de uitvoering van de agenda die door hen is opgesteld. Zij werken o.a. aan een laagdrempelige aanpak met het project ‘Mogen wij u helpen’ waar zij directe hulp aan kwetsbare ouderen bieden in de vorm van een warme boodschap en een voedselpakket. Zij onderzoeken hoe zij het aanbod in armoedebestrijding laagdrempeliger kunnen maken met behulp van technische innovatie. En er wordt gewerkt aan een specifieke aanpak voor de jeugd met schulden in de onderwereld. Ter afsluiting van het LAB wordt er een mooi Armoede Tijdschrift verspreid waardoor de drempel om hulp te vragen verder wordt verlaagd. Het streven is om dit tijdschrift eind maart te verspreiden tijdens de Week van het Geld.

Veilig Waalwijk

Investeren in een weerbare overheid en weerbare inwoners.


Met een aantal basisscholen wordt de komende twee jaar samengewerkt in het project PIB (Preventie Interventie Basischoolkinderen). In dit project wordt vroegtijdig ingegrepen bij kinderen met afglijdend gedrag. De publiekscampagne Veilig Waalwijk is uitgevoerd waarbij aan inwoners wordt gevraagd om melding te doen van signalen van onveiligheid. Het aantal mogelijkheden om melding te doen, is uitgebreid. Om de veiligheid en aantrekkelijkheid van ons bedrijventerrein te verbeteren, is samen met de programma’s Economie en Duurzaamheid gewerkt aan een plan van aanpak dat in 2019 met de ondernemers wordt uitgevoerd. Veilig Waalwijk Het Bestuurlijk Interventie Team heeft onderzocht hoe er naast de aanpak van overlast, ook gewerkt kan worden aan bijvoorbeeld ondermijningscasussen. Dit krijgt verder vorm in 2019. Naast de reguliere zorg vanuit team WijZ wordt sinds 2018 ook specifieke coaching ingezet voor jongeren die wat extra’s nodig hebben. Ook is er een start gemaakt met de evaluatie van het jeugdbeleid. Het cameratoezicht in het centrum is geoptimaliseerd door blinde vlekken te elimineren en softwarematig te upgraden. De informatieuitwisseling tussen het sociaal domein en veiligheid is verder ontwikkeld zodat zowel de preventieve als de repressieve activiteiten beter uitgevoerd kunnen worden. De pilot met de wijk-ggz’er is verlengd vanwege de positieve resultaten. We onderzoeken hoe we deze functie structureel onderdeel van onze organisatie kunnen maken. In de landelijke rapportage over personen met verward gedrag kwam naar voren dat er op sommige vlakken nog winst is te behalen. Gemeente Waalwijk is al goed op weg en gaat verder op deze weg. Daarbij pakken we de nog onderbelichte actiepunten op (zowel lokaal als regionaal). Eén hiervan is de consequenties van de Wet verplichte GGZ vanaf 2020.

Wonen

Aanbieden van woonmilieus die aanvullend zijn op de omliggende grote(re) steden en dorpen. 

 

Het regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek is afgerond. De resultaten bieden een goed inzicht in hoe inwoners vinden dat zij wonen en hoe zij het liefst willen wonen. Daarmee kunnen toekomstige plannen afgestemd worden op de behoeftes die er zijn. Met de Provincie en de andere Midsize gemeenten in Brabant werken we samen aan complexe binnenstedelijke transformatie-opgaven. Waalwijk heeft hiervoor twee gebieden aangemeld, namelijk De Gedempte Haven en de Eerste Zeine. Met de provincie wordt gekeken hoe zij kunnen helpen om deze gebieden te transformeren naar nieuw gebruik met o.a. bijvoorbeeld woningen voor starters of woningen waar werken en wonen gecombineerd kan worden. Vanwege verschillende grondeigenaren en functies is het moeilijk om zo’n gebied goed en betaalbaar te transformeren.