Meer
Publicatiedatum: 10-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Arbeidsmarkt

Doelstellingen

Economie

Een regionaal werkgelegenheidscentrum in Midden-Brabant zijn waarbij het werkloosheidscijfer onder het landelijke en Brabantse werkloosheidscijfer ligt. 


De werkloosheid in de gemeente Waalwijk is harder gedaald dan in de rest van Nederland. Steeds minder inwoners zijn afhankelijk een uitkering. Het aantal inwoners met een werkloosheidsuitkering daalde van 1.011 (december 2017) naar 744 (december 2018). Dat is een daling met meer dan 25%. De gemeente zit daarmee op een WW percentage van 2,9%. Historisch laag en op gelijk niveau met het landelijk en provinciaal percentage. Onverminderd wordt er doorgewerkt aan het verbeteren van het imago en vestigingsklimaat. Het accountmanagement is uitgebreid en er is een accountplan vastgesteld waarmee onze 4.669 ondernemingen gerichter kunnen worden benaderd. De samenwerking met de gemeenten Loon op Zand en Heusden (De Langstraat) wordt doorgezet op de thema’s Economie arbeidsmarkt, huisvesting arbeidsmigranten en versterking leisuresector. Ook de samenwerking op logistiek gebied met de gemeente Tilburg en het Havenbedrijf Rotterdam wordt voortgezet. Gebleken is dat grote logistieke bedrijven volop belangstelling hebben om zich te vestigen in de logistieke topregio Hart van Brabant. We doen mee in een onderzoek dat de ruimtebehoefte voor logistiek op middellange termijn in beeld brengt. Uit een ander onderzoek is gebleken dat de ruimtevraag van niet-logistieke bedrijven (de MKB sector) vanwege de aantrekkende economie stijgt. Op dit moment wordt bezien in hoeverre die ruimtevraag gefaciliteerd kan worden vanuit de huidige bedrijventerreinen, door middel van herstructurering, dan wel door uitbreiding van het bedrijventerrein. Deze ruimtevraag betreft veelal lokale en regionaal gebonden bedrijven die de gemeente graag wil behouden.

Baanbrekers

Stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen zoals langdurig werklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.


Onze uitvoeringsorganisatie Baanbrekers reikte in 2018 voor het eerst de Participatieprijs uit. Werkgevers in Waalwijk die zich inzetten voor kwetsbare inwoners werden in het zonnetje gezet. Een mooie manier om lokale werkgevers te belonen voor hun inzet! Het toekomstperspectief voor Baanbrekers is in december 2018 vastgesteld: Baanbrekers helpt inwoners aan zo regulier mogelijk werk. De groep die niet kan werken, krijgt ondersteuning van de gemeente. Eind 2018 zijn we begonnen aan het plan om deze groep inwoners mee te laten doen. In 2019 gaan we ermee aan de slag.

Arbeidsmigranten

Partners zoeken om samen te werken aan voldoende huisvestingsaanbod voor (tijdelijke) arbeidsmigranten en daarbij aandacht te hebben voor de sociale effecten van deze groep in onze gemeenschap.

 

De deelnemers uit het Arbeidsmigranten LAB zijn goed bezig. De deelnemers, een mix van inwoners, ondernemers, organisaties en arbeidsmigranten hebben samen onderzocht wat zij kunnen bijdragen aan goede huisvesting en participatie in Waalwijk. Vanuit het eerste LAB zijn twee werkgroepen, Participatie en Huisvesting, aan de slag gegaan. De eerste resultaten laten zich zien. De werkgroep participatie heeft zelf een agenda opgesteld waaraan ze werken, met als één van de eerste resultaten een succesvolle eerste Poolse Kerkdienst, taallessen op de LH campus en een voetbaltoernooi en verenigingsmarkt in de planning. De werkgroep huisvesting heeft een mooi stroomschema opgesteld die de noodzaak tot een integrale aanpak laat zien. Dit is ook met het college besproken. Daarnaast is de afgelopen maanden nieuw beleid ten aanzien van Arbeidsmigranten opgesteld. In dit nieuwe beleid is ook de input vanuit het Arbeidsmigranten LAB verwerkt. Er wordt nog een Plan van Aanpak Participatie & Integratie opgesteld waarin concrete acties worden opgenomen (in februari gereed). Een aantal arbeidsmigranten vestigt zich namelijk voor langere tijd in Waalwijk. Dit heeft gevolgen voor de benodigde basisvoorzieningen, zoals gezondheid en onderwijs, maar ook op de directe woonomgeving waar mensen wonen. Ook dit plan wordt opgesteld met input vanuit betrokken partijen. Er wordt gestreefd naar een klankbordgroep, waarin de signalen en vragen kunnen worden besproken en uitgewerkt.