Meer
Publicatiedatum: 10-09-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Bereikbaarheid

Doelstellingen

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Het stimuleren van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (A59) en de ontsluiting bij knooppunt Hooipolder (A27).

 

Er is beroep ingesteld tegen het provinciaal inpassingsplan dat de ontwikkeling van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) planologisch mogelijk moet maken. In de loop van 2019 wordt er een uitspraak van de Raad van State verwacht. Ondertussen gaan we door met de voorbereidingen van de aanbesteding.

Elektrisch rijden

De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen.

 

Er komen steeds meer elektrische laadpalen in Waalwijk. Het faciliteren van e-laadpalen ligt op schema. E-rijders zonder laadmogelijkheden op eigen terrein kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van een e-laadpaal in de openbare ruimte.

Insteekhaven

De ligging van Waalwijk aan de Maas benutten: impuls geven aan de havenontwikkeling.


De aanbesteding voor de werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe insteekhaven met containerterminal bij de bestaande sluis zijn inmiddels gestart. De komende maanden worden gebruikt om een aannemer te selecteren die de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren. In de tweede helft van dit jaar worden de eerste werkzaamheden in het veld zichtbaar. De oplevering is in 2021.

Haven 8 West

De bereikbaarheid van Waalwijk bevorderen.


Bedrijventerrein Haven 8 West is voor het overgrote deel inmiddels verkocht en de meeste bouwvergunningen zijn verleend. Binnenkort zijn alle bedrijven met groot materieel op hun terrein bezig de nieuwe bedrijfshallen vorm te geven. In 2018 heeft de gemeente het terrein gesaneerd (bodemverontreinigingen weggehaald) en bouwrijp gemaakt. In dat kader is ook de nieuwe wegenstructuur op Haven 8 West aangelegd. Voor de aanleg van de randweg rondom het hele bedrijventerrein hebben we dit jaar nog wel nodig om tot een uitvoeringsontwerp en een bestek voor de aanbesteding te komen. De parallelstructuur langs de (huidige) Gansoyensesteeg wordt wel dit jaar aangelegd.

Openbaar Vervoer

Betere ontsluiting van centra van bedrijvigheid en werkgelegenheid in combinatie met het centrum door het regionaal openbaar vervoer het inzetten op een servicenetwerk (openbaar vervoer) met het oog op de groeiende groep ouderen. 

 

Er is eind 2018 een verkenning gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor het realiseren van een servicebus voor o.a. ouderen. Verschillende opties worden nu overwogen en er wordt contact gelegd met diverse aanbieders van een ‘servicebus’. Als er een keuze is gemaakt, kan er een pilotproject worden gestart (waarschijnlijk later dit jaar).

In 2021 worden ten behoeve van project GOL knooppunten 38 en 39 (A59) afgesloten. Het doel is om de op- en afrit van knooppunt 38 (Waalwijk-Centrum) open te houden voor hulpdiensten en openbaar vervoer. En afrit 39 (Waalwijk-Oost) in te richten als Calamiteitendoorgang voor de hulpdiensten. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant, gemeente Waalwijk, de hulpdiensten en Arriva. De ontwerpnotitie is aangeleverd bij Rijkswaterstaat. Zij besluiten of het ontwerp wordt goedgekeurd.

Snelfietsroutes

Inzetten op directe, snelle en comfortabele wandel- en fietsroutes, o.a. de snelfietsroutes tussen Tilburg en Waalwijk en 's-Hertogenbosch.


Van de Snelfietsroute Tilburg-Waalwijk (F261 – Hart van Brabantroute) is het gedeelte Tuinstraat gerealiseerd in 2018. Aan de motie wordt begin 2019 gevolg gegeven door de route in de Besoyensestraat op een aantal punten te vergelijken met de route door het Westeinde/Meidoornweg. De planning is de gehele route voor 2021 te realiseren. De Snelfietsroute Waalwijk-’s-Hertogenbosch (F59 – Langstraatroute) is grotendeels gerealiseerd met de aanleg van het Halvezolenfietspad tussen N261 en Drongelenskanaal. Kleine aanpassingen worden meegenomen met de aanleg van de snelfietsroute Tilburg-Waalwijk. De planning is de gehele route voor 2021 te realiseren.