Meer
Publicatiedatum: 14-05-2018

Inhoud

Majeure opgaven

Centrum Waalwijk en Museum Plus

Doelstellingen

Centrum Waalwijk en Museum Plus

De vorige coalitieperiode is met een aantal majeure projecten een begin gemaakt. Deze projecten kunnen rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad. De komende coalitieperiode worden deze projecten afgerond. Als nieuwe majeure opgaven zijn de Akkerlanen en Haven 8 toegevoegd.

Het centrum is van grote waarde voor Waalwijk omdat het zowel een economische als een maatschappelijke functie heeft. Het is de plek waar ondernemers hard werken en waar inwoners hun boodschappen doen en elkaar ontmoeten. Door de crisis en de opkomst van internetwinkels heeft het centrum het moeilijk. Daarom heeft de raad op 23 november 2017 ingestemd met de uitvoering van een Programma Binnenstad waar we de komende jaren vol op inzetten.

Met de nieuwe centrumvisie als basis komt de transformatie naar een compacter centrum met een veranderende functiemix inmiddels op gang. Vastgoedeigenaren en ondernemers investeren in het winkelaanbod, de horeca en het reduceren van leegstand. De gemeente faciliteert met name in de openbare ruimte (o.a. terrassen) en het parkeren. Wij gaan voor woonfuncties in het centrum. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat meer evenementen in het centrum tot meer (positieve) ruring leidt.  Dit is één van de redenen om het  evenementenbudget te verhogen.

De komst van het nieuwe Museum Plus geeft het centrum een belangrijke impuls. Met het museum in het centrum investeren we in het behoud van cultureel erfgoed, verbinden we het verleden met de huidige economische vitaliteit in de branche en faciliteren wij de toekomstige ontwikkelingen en bedrijvigheid in schoenen en leer. In februari 2018 heeft de raad het ‘Museum Plus Concept’ goedgekeurd. Er is gekozen voor een laagdrempelig museum met een hoge attractiewaarde; een zogenaamd familiemuseum. Een levendig museum met een gevarieerd aanbod, waar samengestelde groepen van alle leeftijden en voorkeuren iets van hun gading vinden. In 2018 wordt er gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing, zodat het museum in 2020/ 2021 de deuren kan openen voor het publiek.

Naast een intensieve samenwerking met en tussen stakeholders vraagt het versterken van het centrum extra inzet van middelen. We hebben ook de ambitie om in deze periode een adequate verbinding tussen het parkeerterrein aan de Taxandriaweg en Centrum- West te realiseren. Op basis van de evaluatie van de proef met het eerste uur gratis parkeren bepalen we het parkeerbeleid voor de toekomst.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Doelstellingen

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat

Met de GOL werken we aan de toekomstige bereikbaarheid en duurzame ontsluiting van Waalwijk en Oostelijk Langstraat. Van belang voor nieuwe bedrijvigheid, en voor bezoekers en inwoners van Waalwijk. Door de economische groei en ontwikkelingen aan de noordkant van de A59  neemt het verkeer toe, waardoor een integrale aanpak essentieel is. Met de GOL willen we de verkeersdrukte in de kernen verminderen en zorgen we ervoor dat Waalwijk ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar blijft. Dit doen we in samenwerking met de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Heusden, Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord- Brabant en een groot aantal andere organisaties.

Snelfietsroutes tussen Tilburg, Waalwijk en ’s Hertogenbosch bieden een goed alternatief voor de auto en passen binnen onze duurzaamheidsambities. Wel vinden we het belangrijk dat de aanleg van de snelfietsroutes niet tot vertraging leidt, zodat de GOL zeker binnen deze coalitieperiode wordt afgerond.

Insteekhaven

Doelstellingen

Insteekhaven

De insteekhaven vergroot onze bereikbaarheid over water en breidt onze transportmogelijkheden verder uit. Hierdoor vermindert de druk op wegen, wat goed past bij onze ambities in relatie tot duurzame economie en samenleving. De haven van Waalwijk maakt deel uit van de multimodale regio Midden-Brabant en draagt met de nieuwe klasse V insteekhaven bij aan het vestigingsklimaat van dit gebied. Met de nieuwe insteekhaven wordt de achterlandfunctie van Waalwijk verstevigd en wordt de regio aantrekkelijker voor bedrijven.

Momenteel wordt de aanbesteding voor de insteekhaven voorbereid, net zoals de planologische procedures. De voorbereidingen voor de jachthaven zijn inmiddels ook gestart. Naar verwachting wordt de raad in december 2018 gevraagd het definitieve uitvoeringskrediet voor de insteekhaven beschikbaar te stellen bij de behandeling van het gunningsadvies van de aanbesteding.

Akkerlanen

Doelstellingen

Akkerlanen

De Akkerlanen is een nieuwe majeure opgave. In het verleden heeft de gemeenteraad op meerdere momenten uitgesproken dat woningbouw in het gebied tussen de Akkerlaan en de surfplas mogelijk is. In de vorige coalitieperiode heeft deze plek in de provinciale Verordening Ruimte de aanduiding ‘Stedelijk Zoekgebied’ gekregen en zijn de ruimtelijke mogelijkheden verkend. Op 13 juli 2017 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig schetsontwerp voor model 3 (Watervingers). Deze coalitieperiode willen we samen met een marktpartij concrete stappen zetten om Akkerlanen ook echt werkelijkheid te laten worden. Onze ambitie is daarbij om een woonmilieu te creëren dat zich onderscheidt van andere woongebieden in Waalwijk en de regio. De ligging van het gebied – tegen het Hoefsvengebied aan, op een steenworp afstand van landgoed Plantloon en de Loonse en Drunense Duinen – is op zichzelf al uniek. Deze kwaliteit wordt benut en uitgebouwd, resulterend in een plan met veel groen, water en een gedifferentieerd woningaanbod.

De Akkerlanen wordt een groene wijk, gekenmerkt door een natuurlijke overgang van stedelijke bebouwing naar het recreatie- en natuurgebied. De huidige recreatieve functie van het omliggende gebied blijft gewaarborgd en wordt waar mogelijk versterkt. In totaal kunnen er circa 200 woningen gerealiseerd worden. Verdere bebouwing buiten het plangebied is niet aan de orde. Het streven is om de woningen zo duurzaam mogelijk te bouwen en diverse duurzaamheidsexperimenten uit te voeren, zonder dat dit leidt tot vertraging in de uitvoering van het plan of verlaging van de verwachte opbrengst.

Haven 8

Doelstellingen

Haven 8

We zijn een regionaal werkgelegenheidscentrum en daar zijn we trots op. Waalwijk telt ruim 30.000 arbeidsplaatsen in zeer gevarieerde sectoren, met logistiek als uitschieter. 

De logistieke sector heeft zich ontwikkeld tot de economische motor van Hart van Brabant. Vooral de grootschalige logistiek oefent een grote vraag uit. Dat betreft dan met name kavels van vijf hectare of groter. Bedrijventerrein Haven 8 is een van de weinige terreinen in Brabant die deze vragen kan faciliteren. Daardoor geldt Waalwijk als toplocatie.

Met Haven 8 zijn we al vergevorderd. Met toestemming van de provincie gaan we daar de vraag naar grootschalige logistieke terreinen realiseren. Die toestemming hebben we gekregen door onze gunstige ligging en bereikbaarheid. Voor de ontsluiting van Haven 8 is het noodzakelijk dat ook de infrastructuur op het bedrijventerrein daarop wordt ingericht. Deze lasten kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van Haven 8. Daarvoor zijn al contracten gesloten met marktpartijen. Op het moment dat de provincie het beleid aanpast zodat er ook mogelijkheden ontstaan voor uitbreiding met MKB-bedrijven, willen wij onderzoeken in hoeverre dat op Haven 8 inpasbaar is.