Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Uitvoering budgetoverheveling 2017 naar 2018

Uitvoering budgetoverheveling 2017 naar 2018

Met betrekking tot de uitvoering van de budgetoverheveling van 2017 naar 2018 wordt de stand van zaken kort toegelicht.

 

Budgetoverheveling niet bestede budgetten
Product Bedrag Toelichting
203 Onderhoud wegen, straten en pleinen 124.000

Onlangs is besloten dat de scouting gaat verhuizen naar het Hoefsvengebied. Door deze verhuizing zal de openbare ruimte aangepast moeten worden en met name de toegangsweg. Dit is reeds besloten door de raad. De realisering van de benodigde aanpassingen zal dit jaar niet meer geschieden vandaar budgetoverheveling naar 2018.

Stand van zaken per 1 september 2018:

605 Maatschappelijk werk 45.000

Besluitenlijst Collegevergadering dd 310117

Plan van aanpak Jongeren op Gezond Gewicht Januari 2017-April 2019

Met het Collegebesluit d.d. 23 juni 2015 is ten aanzien van de dekking van de kosten besloten de reeds in de begroting beschikbare middelen aan te wenden. Het restant bedrag wordt jaarlijks overgeheveld. Per 1 januari 2017 is een totaal budget voor de periode van 1 januari tot 1 april 2019 beschikbaar van € 270.546.

Besluitenlijst Collegevergadering dd 230517

B07.OOT Beweegcoach voor (kwetsbare) ouderen

Het college besluit, In samenwerking met Schakelring en Stichting Maasduinen een nieuwe functie van 0,67fte Beweegcoach voor (kwetsbare) ouderen in te richten. De jaarlijkse kosten van € 40.000 ten laste te brengen van de Brede Impuls Combinatiefuncties € 15.000, het product Sportbeleid € 5.000 (ouderensport) en Wmo Algemeen € 20.000.Besloten is van het budget WMO algemeen € 45.000 over te hevelen naar 2018, waarvan € 25.000 ten behoeve van JOGG en € 20.000 voor Beweegcoach ouderen.

Stand van zaken per 1 september 2018:

De middelen t.b.v. de Beweegcoach worden in 2018 besteed. Voorstel is dat het restantbedrag JOGG wordt overgeheveld naar 2019 e.v. om ook volgend jaar de JOGG activiteiten voort te kunnen zetten. Bedrag is in een keer beschikbaar gesteld voor meerdere jaren, dit is de reden waarom de gelden nog niet volledig zijn uitgegeven in 2018.

709 Volksgezondheid 42.486

6709045 Samen sterk kwetsbare burgers

Nota ontmoetingsvoorzieningen

B&W-besluit dd 220915 Experiment WIJ-dienstencentrum de Wierd

Najaarsbericht 2015

Middels het collegevoorstel 15-0143291 heeft het college besloten de raad te verzoeken deze overschotten over te hevelen naar 2016 om nieuwe initiatieven in het kader van de nota ontmoetingsvoorzieningen te kunnen stimuleren. Dit omdat de Nota ontmoetingsvoorzieningen later is vastgesteld dan verwacht. Hierdoor hebben we deze budgetten nog niet volledig kunnen inzetten. Ook in 2016 is het resterend budget op 6709045 overgeheveld naar 2017

Het verzoek is het resterend budget op 6709045 wederom over te hevelen naar 2018 zodat ook in 2018 tegenvallers kunnen worden opgevangen en nieuwe initiatieven in het kader van de nota ontmoetingsvoorzieningen kunnen worden gestimuleerd. Bij aanvang was reeds duidelijk dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen.besloten is het incidenteel voordeel van € 42.486 over te hevelen naar 2018.

Stand van zaken per 1 september 2018:
Schatting is dat het bedrag dit jaar (bijna) volledig wordt opgemaakt. Een groot deel hiervan wordt besteedt aan de kansenfabriek, later in 2018. Er hoeft geen geld overgeheveld te worden naar 2019.

511 Sportbeleid 72.008

In de begroting 2017 is een incidenteel bedrag van € 79.008 opgenomen (reserve Dagarrangementen Balade) om de sport- en beweegparticipatie door de Waalwijkse inwoners te bevorderen. In het projectplan Inzet Buurtsport- en Cultuurcoach 2017-2019 is opgenomen dat resterend incidenteel budget jaarlijks overgeheveld wordt. Over de periode 2017-2019 wordt dit ingezet ten behoeve van communicatiemiddelen, stimuleren innovatie, aanschaf materialen e.d. Besloten is het restant budget bevorderen sport- en beweegparticipatie  van € 72.008 over te hevelen naar 2018.

Stand van zaken per 1 september 2018:
Dit bedrag is volledig besteed aan de ontwikkeling van GO en de aanschaf van materialen hiervoor.

915 Algemene baten en lasten 180.000

Armoedebestrijding kinderen                                                                          

In de decembercirculaire 2016 is aangekondigd dat het kabinet vanaf 2017 gemeenten structureel een bedrag van € 85miljoen beschikbaar stelt voor de bestrijding van kinderarmoede. Voor de gemeente Waalwijk gaat het om een bedrag vanaf 2017 van € 180.000. Op 6 april 2017  heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college opdracht krijgt genoemd bedrag structureel in te zetten voor de bestrijding van armoede bij kinderen en maatschappelijke organisatie en kinderen te betrekken bij het op te stellen beleid hiervoor.

Op 20 juni 2017 heeft er een startbijeenkomst kinderarmoede plaatsgevonden en vanuit deze bijeenkomst is een meedenkpanel geformeerd. Dit traject loopt nog. De planning is om januari 2018 een voorstel aan te bieden aan de raad hoe deze middelen in te zetten. Dit betekent dat er voor de middelen voor 2017 geen concrete besteding is gekoppeld.  Voorgesteld wordt het incidenteel voordeel van € 180.000 niet ten gunste van het rekeningresultaat 2017 te laten vallen maar de middelen over te hevelen naar 2018 en in te zetten voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Besloten is het budget armoedebestrijding kinderen van € 180.000 over te hevelen naar 2018.

Stand van zaken per 1 september 2018:
De Klijnsma middelen uit 2017 en 2018 zijn/ worden in 2018 voor een deel besteed.  In april 2017 heeft de raad van Waalwijk een motie aangenomen en besloten dat de extra rijksmiddelen voor kinderarmoede hiervoor ook besteed gaan worden. Het college kreeg de opdracht om, met een breed maatschappelijke middenveld af te stemmen hoe deze middelen het beste ingezet kunnen worden. Deze opdracht is uitgevoerd en de aangeleverde ideeën zijn verwerkt in een nieuw beleidsplan  Samen uit armoede. Dit beleidsplan wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 november 2018.

In 2017 is vanuit de post armoedebestrijding kinderen een bedrag van € 18.000 beschikbaar gesteld (collegevergadering van 27 februari 2018) voor de uitvoering van het project Grip op Geld. Dit project werd in maart 2018, in de week van het geld, uitgevoerd. In het nieuwe beleidsplan Samen uit armoede wordt voorgesteld om dit project te bestendigen en de kosten hiervoor te betalen vanuit de Klijnsma middelen.

Daarnaast wordt in het nieuwe beleidsplannnen voorstellen gedaan over de structurele besteding van de Klijnsma middelen vanaf 2019. Er wordt voorgesteld een deel van de

middelen in te zetten voor deelname aan het Jeugd Cultuurfonds, een deel wordt ingezet als (tijdelijke) subsidie aan maatschappelijke initiatieven voor de bestrijding van (kinder) armoede. Het gaat om 3 initiatieven, met een totaal subsidiebedrag van € 27.500. Daarnaast wordt voorgesteld een pilot op te zetten “Elk kind verdient een toekomst”  met als doel de generatie-armoede te doorbreken. Het beleidsplan staat geagendeerd voor de raad van november 2018.

Voorgesteld wordt de niet bestede Klijnsma middelen 2018 en 2019 beschikbaar te houden voor de project “Elk kind verdient een toekomst”.

 

Budgetoverheveling niet bestede budgetten t.l.v. reserves
Product Bedrag Toelichting
809 Wonen 175.000

Overdracht woonwagencentrum Waspik

Ten laste van de reserve sociale woningbouw is een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Op 30 januari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de renovatie en uitbreiding van het woonwagencentrum. De gemeente en de stichting Jade hebben overeenstemming bereikt over de overname/grondruiling en een verdeling van de kosten. Per eind 2016 was een bedrag van € 325.000 verantwoord. De uitbreiding van het woonwagencentrum is inmiddels gereed. De ruiling tussen de gemeente en Casade is echter nog niet afgerond. Het restant bedrag van € 175.000 moet daarom beschikbaar blijven.

Stand van zaken per 1 september 2018:

De ruiling tussen de gemeente en Casade is echter nog niet afgerond. Het restant bedrag van €175.000 moet daarom beschikbaar blijven. Zodra de overdracht voltooid is, vloeien de resterende middelen terug in de reserve sociale woningbouw. 

De planning is dat het College de komende weken een besluit neemt. Vervolgens moet de overdracht met de notaris geregeld worden, hiervan is nog geen planning aangezien het besluit eerst definitief moet zijn. Omdat de overeenkomst met Casade nog gewijzigd moet worden en ook aanvullende afspraken moeten worden vastgelegd, is nog niet zeker dat de gehele overdracht dit jaar gerealiseerd kan worden. Vandaar het verzoek tot overheveling naar 2019 om deze lasten in 2019 te kunnen dragen. 

809 Wonen 517.500

Energiebesparende maatregelen

De eerste tranche van € 82.500 is in 2015 aan Casade beschikbaar gesteld. Casade heeft aangegeven dat zij in 2016 een beroep op dit budget gaan doen van circa € 150.000. In haar bod voor de prestatie afspraken voor 2017 geeft Casade aan woningen energetisch te willen verbeteren en daarvoor is dit budget bedoeld. Eind 2017 worden hierover meerjarige afspraken met Casade gemaakt. Het resterende bedrag van € 517.500 moet hiervoor beschikbaar blijven.

Stand van zaken per 1 september 2018:

Er is een collegevoorstel in voorbereiding, maar het is op dit moment onzeker of het dit jaar afgerond kan worden. Het resterende bedrag van €517.500 moet daarom beschikbaar blijven.

Casade heeft voor de zomer een overzicht aangeleverd. Daarover heeft de gemeente vragen gesteld. Deze worden binnenkort door Casade beantwoord. Vervolgens zal er een voorstel voor het College gemaakt worden. De feitelijke afrekening zal daarmee vermoedelijk in 2019 gebeuren. Voorstel is om de middelen over te hevelen naar 2019 om deze afrekening mee te kunnen financieren.