Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Recapitulatie financiële afwijkingen

Recapitulatie financiële afwijkingen

Product  Omschrijving

Voordeel 

Incidenteel

Voordeel

Structureel

Nadeel

Incidenteel

Nadeel

Structureel

  Programma 1: Kernwaarden        
801 Opbrengst omgevingsvergunningen 213.000      
  Programma 3: Welzijn        
609 Jeugdwerk       29.910
  Programma 4: Zorg en Volksgezondheid        
612 Maatschappelijke zorg en begeleiding     75.242  
615 Minimabeleid/armoedebeleid 75.242      
633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 56.979      
634 Maatwerk dienstverlening 18+     73.000  
634 Maatwerk dienstverlening 18+ (WMO 2015) 163.000      
634 Maatwerk dienstverlening 18+ (Regiotaxi)       193.323
954 Risicoreserve transities     163.000  
  Programma 5: Scholing        
401 Leerlingenvervoer       181.330
  Programma 6: Sport        
501 Zwembaden 32.000      
502 Sporthallen en sportzalen 91.438 20.000    
503 Sportparken   19.000   19.000
  Programma 7: Werken        
812 Erfpachtsgronden     129.000  
  Programma 8: Openbare Ruimte        
504 Onderhoud openbaar groen 80.000      
702 Vuilophaal en -afvoer 60.000   60.000  
707 Rioolrechten   157.038   157.038
  Programma 9: Verkeer        
207 Parkeervergunningen/-heffingen     400.000  
  Programma 11: Financiën        
909 Beleggingen en deelnemingen 66.000      
914 Algemene uitkering (lopende jaar) 326.935      
914 Algemene uitkering (voorgaande jaren) 128.000      
915 Algemene baten en lasten     494.000  
923 Integratie-uitkering sociaal domein 329.241      
  Diverse producten (kapitaallasten) 1.4230.013      
  Kostenplaatsen        
973 HKP Algemene personeelskosten     833.425  
973 HKP Algemene personeelskosten     34.000  
985 KP Concern en strategie       19.713
987 HKP Financiën en Inkoop     30.000  
992 HKP Team WIJZ 1.037.000   1.037.000  
993 KP Vergunningverlening en Belastingen     55.000  
995 KP Ontwerp openbare ruimte 220.186   220.186  
    4.299.034 196.038 3.603.853 620.314

 

Resultaat incidenteel 695.181 Voordeel
Resultaat structureel  424.276 Nadeel
Algeheel resultaat 270.905 Voordeel