Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Projectenrapportage 2018

SLEM

SLEM

Eind 2017 speelden 2 zaken met betrekking tot Museum-Plus: de afwikkeling van het faillissement van SLEM met het bestuurlijk vacuüm en de doorontwikkeling van het nieuwe schoenenmuseum.

De afwikkeling van het faillissement is – als altijd – in handen van de curator. Hij bepaalt op welk moment hij de rechter-commissaris verzoekt tot opheffing van het faillissement. Op het moment van schrijven van deze rapportage is de curator nog steeds bezig met het vinden van duidelijkheid over de toedracht van het faillissement en de rol van de bestuurders daarbij. Voor wat betreft eventuele vorderingen van de curator op de drie museumstichtingen is er geen reden te bedenken dat de curator die zou (kunnen) indienen. Daarvoor werd in de periode van het raadsbesluit en kort daarna politiek wel gevreesd. Inmiddels blijkt dat de museumstichtingen niet verweven zijn met de SLEM-stichtingen.

De financiële consequenties als gevolg van het faillissement van de SLEM-stichtingen inclusief het ontslag van de voormalige directie van het museum bedragen ruim € 635.000,-  Dat is € 200.000,- meer dan te voorzien en te begroten was medio 2017. Meer nadelige consequenties worden niet verwacht. De raad neemt over die calamiteit op 11 oktober a.s. een besluit. Bij de informatiebijeenkomst van de raad over dit onderwerp op 27 september jl. gaven raadsleden het college ter overweging om de vorige bestuurders aansprakelijk te stellen.

Vanwege de zelfstandigheid van de drie museumstichtingen heeft de gemeente als ‘belanghebber’ in september 2017 bij de rechter-commissaris een verzoek ingediend voor het versneld aanstellen van een nieuw bestuur. Dit leidde tot een rechtszaak met de curator die een tegenverzoek had ingediend. Nadat de gemeente op aanwijzing van de rechter haar verzoek had aangepast zijn het verzoek en tegenverzoek in een tweede rechtszitting vergeleken. Op 23 januari 2018 besloot de rechter in het voordeel van de gemeente. Daarmee eindigde een periode van bestuurlijk vacuüm van ruim een half jaar.

Het heeft enige tijd geduurd voordat het nieuwe bestuur en de gemeente met elkaar de afstemming vonden voor de ontwikkeling van het nieuwe museum. Het complexe dossier uit het verleden was daar voor een deel debet aan, maar ook de profielen van de nieuwe bestuurders waren aanleiding voor prikkelende discussies. Die gingen met name over de ruimte voor aanpassing van het door de raad d.d. 6 februari 2018 geaccepteerde concept Museum-Plus. Het nieuwe bestuur was bij de ontwikkeling daarvan – periode oktober tot december 2017 – vanwege het bestuurlijk vacuüm niet betrokken.

In mei 2018 bereikten het bestuur en de gemeente overeenstemming over de vervolgaanpak van de verdere ontwikkeling van het concept. Gemeente en bestuur treden nu gezamenlijk op. In de vorm van 6 actieve werkgroepen hebben inwoners, branche- en centrumondernemers en vertegenwoordigers van SeLL en de ‘Vrienden van het museum,’ ondanks de vakantieperiode op enthousiaste wijze waardevolle bijdragen geleverd. Deze bijdragen zijn verwerkt in een document Programma van Eisen (PvE)  en een document ‘verhaallijnen’.

Het PvE voor de ruimtelijk-functionele inrichting en voor de techniek is de basis voor de verdere architectenselectie. De gekozen architect zal het museum bouwkundig ontwerpen. De ‘verhaallijnen’ zijn de basis voor het ontwerp van de inrichting. Op 11 oktober 2018 besluit de raad over de voortgang. Bij het positieve raadsbesluit gaat het museumproject de ontwerpfase in en krijgt het project concreet vorm. Het schetsontwerp zal in het eerste kwartaal van 2019 ter besluitvorming aan de raad worden overlegd, waarna het project naar een onomkeerbare fase overgaat.

Inmiddels beschikt het museumproject over een communicatieplan, waarin rekening gehouden wordt met gerichte communicatie met en informatieverstrekking aan de verschillende doelgroepen van ‘stakeholders’. Een gevolg van het communicatieplan is de website www.museumpluswaalwijk.nl  De e-mailcommunicatie verloopt via de daartoe opgezette e-mailaccount museumplus@waalwijk.nl .

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

Actuele ontwikkelingen

In 2016 is besloten om t.b.v. GOL alle maatregelen direct te treffen c.q. werkzaamheden uit te voeren. Ook de snelfietsroute Den Bosch-Waalwijk wordt in het project meegenomen. Daarmee heeft uw raad bij de behandeling van de kadernota 2018 de toegezegde bijdrage verhoogd naar 21,9 miljoen.

Inmiddels hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant voor GOL twee inpassingsplannen vastgesteld, een voor het oostelijke deel en een voor het westelijke deel. De planning voorziet er in dat het werk uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 kan worden opgeleverd door de aannemer.

Om dit te kunnen realiseren wordt nu al een uitvoeringsovereenkomst opgesteld en het bestek voor het infrastructurele werk wordt voorbereid, zodat zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van het inpassingsplan tot aanbesteding kan worden overgegaan.

Risico’s (planning / financieel)

Planning:

Niet realiseren van de planning. Dit kunnen de meest uiteenlopende onderdelen zijn van honoreren van eventueel in te stellen beroep tot aan het niet tijdig aanbesteden.

Financieel:

Inmiddels is het project op een steeds gedetailleerder niveau uitgewerkt en op basis daarvan zijn de kosten zo nauwkeurig mogelijk geraamd. Met de door de belanghebbende partijen toegezegde bijdragen kunnen de geraamde kosten worden gedekt.

Keuzemogelijkheden tot bijsturing

Planning:

De mogelijkheden tot bijsturing van de planning zijn gelet op de minimale termijnen binnen de planning niet aanwezig. Resteert het scherp blijven bewaken van de huidige planning en blijft de planning mede afhankelijk van externe factoren zoals de behandeltermijn en uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Financieel:

In de uitvoeringsovereenkomst dienen afspraken gemaakt te worden met betrekking tot het moment waarop Waalwijk deelbijdragen t.b.v. de financiering van het project moet verstrekken. Wij streven er naar deze bijdragen optimaal af te stemmen ten opzichte van het moment waarop door de overheden betalingsverplichtingen ontstaan richting de opdrachtnemers. Mogelijk dat zich in de komende tijd nog financiële tegenvallers voordoen bij de verdere uitwerking en realisatie van het project. Hiervoor is in de projectbegroting een post ‘onvoorzien’ opgenomen. Wij verwachten in het najaar van 2018 inzicht te hebben in de momenten waarop de verschillende bedragen beschikbaar moeten komen en de hoogte daarvan.

Insteekhaven Waalwijk

Insteekhaven Waalwijk

Actuele ontwikkelingen

De voorbereidingen voor de start van de nieuwe aanbesteding voor de insteekhaven zijn in een afrondende fase. Met de selectieprocedure wordt begin november gestart. Na de afronding van de selectieprocedure zal in het eerste kwartaal 2019 de inschrijvingsfase starten. Na afronding daarvan hopen wij uw raad medio 2019 een voorstel tot gunning te doen.

Ook de planologische procedures zoals de M.e.r. procedure en het bestemmingsplan zijn inmiddels gestart. De milieueffectrapportage is gereed en wij zijn in afwachting van het definitieve advies van de Cie. M.e.r. Het bestemmingsplan Oostelijke Insteekhaven is in procedure gebracht en de beantwoording van de zienswijzen wordt dit jaar afgerond. De vaststelling van het bestemmingsplan is geagendeerd voor de raadscyclus van december, maar is afhankelijk of het advies van de Cie. M.e.r. tijdig wordt uitgebracht en door ons verwerkt kan worden. Anders wordt het bestemmingsplan in januari ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de zomer van 2019 kunnen de werkzaamheden van de aanleg van de haven gestart worden waarna oplevering in eind 2020 – begin 2021 plaats vindt.

In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de verplaatsing van de jachthaven, worden door de watersporters op dit moment werkzaamheden uitgevoerd met als doel hun business case voor de aanleg van een nieuwe jachthaven sluitend te krijgen. Eerder kan de beslissing voor de locatie aan het Drongelens kanaal niet genomen worden en kunnen de  werkzaamheden voor het uitgraven van de jachthaven niet aanbesteed worden. Voor de tijd tussen het vertrek uit de huidige haven en het betrekken van de eventueel nieuwe haven hebben de watersporters inmiddels elders onderdak gevonden. In juni 2019 zullen zij de huidige locatie verlaten.

Risico’s (planning / financieel)

Nadat de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe insteekhaven is afgerond wordt aan de hand van de bieding van de winnende aannemer duidelijk wat de uiteindelijke kosten van de aanleg zullen zijn. Door de prijsstijgingen van de afgelopen jaren ligt het voor de hand uit te gaan van een hoger kostenpeil dan eerder geraamd. Ook de aanpassingen van het ontwerp en de integratie van de kade en primaire kering hebben invloed op de kosten. In november zijn het definitief ontwerp en de bijbehorende kostenramingen gereed. De business case en de bijbehorende ramingen worden regelmatig gemonitord en dan ook weer opnieuw worden geactualiseerd. Uw raad heeft uiteindelijk bij het voorstel inzake de gunning het laatste woord.

Doordat met name instanties als het Waterschapen en Rijkswaterstaat het project kritisch volgen en uiteindelijk al dan niet via vergunningverlening de uitvoering van het project mede mogelijk moeten maken, zijn wij genoodzaakt geweest een flink aantal extra externe onderzoeken te laten uitvoeren. Hierdoor blijkt het krediet, dat uw raad medio 2016 beschikbaar heeft gesteld (en bijgesteld in het voorjaarsbericht 2018), niet voldoende voor het onderdeel plankosten. Gelijk met het aanbieden van het bestemmingsplan, zullen wij daarom met een aanvraag voor een aanvullend krediet bij uw raad komen (ca. € 500.000,-) ter dekking van de nog te maken plan- en onderzoekskosten tot en met de aanbesteding.