Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Programma's

Inleiding

Inleiding

Voor een algemene beschrijving van de stand van zaken rond de ontwikkeling van programmamanagement wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel programmamanagement (blz. 122) van de begroting. Per programma gaan we onderstaand kort in op de actuele ontwikkelingen en de financiële stand van zaken.

Binnenstad

Binnenstad

De centrumvisie en de (als breder kader) geactualiseerde detailhandelsvisie zijn  eind vorig jaar vastgesteld. Samen geven zij richting aan de activiteiten binnen het programma. De in de centrumvisie opgenomen uitvoeringsagenda biedt de betrokken stakeholders een concrete lijst acties en maatregelen waar aan gewerkt kan gaan worden. Die ligt mede ten grondslag aan het meerjarenprogramma van/voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Waalwijk Centrum.

In oktober is de verordening voor de BIZ vastgesteld. Aangenomen dat de aanstaande stemronde positief uitpakt ontstaat een (vernieuwde)  samenwerkings- en financieringsconstructie die, met de eigenaren van het vastgoed ook aan de tafel, effectiever kan optreden dan het huidige Centrummanagement (CM).  Voor het vooruitlopend daarop ontwikkelen en uitvoeren van een overkoepelend acquisitiebeleid, van groot belang voor de aantrekkelijkheid en in het verlengde daarvan het bestrijden van leegstand, is met incidentele gemeentelijke ondersteuning door CM recent een adviseur aangetrokken.

De eigenaren en ondernemers in winkelcentrum De Els staan in eerste lijn zelf aan de lat voor de essentiële taak van het vinden van nieuwe trekkers, waarbij wij als de gemeente faciliteren en  ondersteunen. De inzet op dat gebied, met name gericht op grote aanbieders van dagelijkse goederen, werd helaas gehinderd door recente overnames/fusies van supermarktketens. 

Samen met CM/BIZ wordt op basis van cofinanciering gefaseerd gewerkt aan verbeteren van de kwaliteit in het openbaar gebied zoals bijv.  het vervangen van de zitbanken in de promenade. Het voor 2018 geplande “vergroenen” van het Unnaplein en parkeerterrein Els-zuid is door de toenemende middelenkrapte bij CM uitgesteld tot komend jaar

Op een paar puntjes op de i na is de aanleg van de stadstuin aan de Hooisteeg afgerond. Helaas heeft de uitzonderlijk warme en droge zomer zijn tol geëist van de nieuwe aanplant wat dit najaar extra nazorg zal vergen.

Het terrassenbeleid voor Markt en Raadhuisplein is in overleg met ondernemers en eigenaren aangepast. Door stakeholders onderling ervaren potentiele rechtsongelijkheid is weggenomen en in functioneel opzicht zijn de mogelijkheden om ook in najaar en winter meer sfeer te brengen op de pleinen vergroot. Als laatste stap in dat kader wordt momenteel nog gekeken naar het al dan niet mogelijk maken van serres.

Om de sfeer op Markt en Raadhuisplein  te bevorderen is vanuit het programma (in aanvulling op de door CM vernieuwde kerstverlichting) boomverlichting gerealiseerd die in principe het hele jaar door kan worden ingezet.

Het invullen van de motie “De Mert naar de stad!” is na het overleg met bewoners over mogelijke keuzes en consequenties in een afrondende fase gekomen. Het besluit om de inrichting van het Raadhuisplein aan te passen beperkt  enerzijds de complexiteit van het ontwerpen en onder brede participatie wegen van alternatieven. Anderzijds hebben concrete  werkvoorbereiding en aanbesteding van de sloop en  de daarmee samenhangende behoefte vooruit te kijken naar een nieuw ontwerp voor het plein een tegengesteld effect op de planning. Met name omdat ook integraal gekeken moet worden naar andere aspecten die ook invloed kunnen  hebben op de inrichting van het openbaar gebied zoals bijv. het mogelijk breder toelaten van fietsen in de promenade, het gewijzigd  terrassenbeleid, de komst van het museum en voorzieningen voor evenementen.

Het programma draagt bij aan evenementen die CM in het kader van koopzondagen etc. organiseert en evenementen als de 80. Daarnaast is samen met Tavenu december  verleden jaar voor het eerst een Winterfeest georganiseerd. Voor herhaling vatbaar zal dat dit jaar weer het geval zijn. Samen met TMAO wordt de evenementenkalender in algemene zin uitgebouwd waarbij wordt toegewerkt naar een “special” bij de opening van het nieuwe museum. Integreren van zaken als bijv. toegepaste kunst in het openbaar gebied, het project Wet Blue verder “uitrollen” en het op strategische plekken aanbrengen van muurschilderingen spreken daarbij voor zich.

Genoemde activiteiten passen binnen de voor het programma beschikbaar gestelde middelen. Op basis van een afzonderlijke besluit  zijn daarnaast een aantal zaken gedekt uit de eerste storting van € 100.000,- in het Stimuleringsfonds. Ook vooruitkijkend worden geen afwijkingen verwacht tenzij in de nabije toekomst voor delen van het centrum grootschalige(r) transformatieopgave(s) gaan spelen. Die zullen in voorkomend geval zoals gebruikelijk via een afzonderlijk projectvoorstel en kredietaanvraag moeten worden gefaciliteerd.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Het programma duurzaamheid is een nieuw programma. In het coalitieakkoord is duurzaamheid een speerpunt. Op 1 november 2018 wordt een programmamanager aangesteld. Deze gaat de komende 2 jaren ondermeer aan de slag met de volgende vier aspecten:

  1. Monitoring en coördinatie lopende duurzaamheidsprojecten zoals de groene agenda, het windmolenpark, het zonnepark en het klimaatstress-onderzoek.
  2. Leveren van een realistische bijdrage in de energietransitie in samenwerking met de regio Hart van Brabant.
  3. Opstellen van de Waalwijkse Duurzaamheidsagenda met alle relevante partijen, denk hierbij aan bewoners, ondernemers, jeugd, experts, organisaties en raad.
  4. Opstellen van de Waalwijkse Duurzaamheidsmonitor met een nulmeting en vervolgmetingen op relevante indicatoren binnen People, Planet en Profit om onze vorderingen in de duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken.

De Duurzaamheidsagenda wordt in 2019 opgesteld. Het proces om tot de agenda te komen is bij uitstek geschikt om communicatie en participatie rondom het thema duurzaamheid te organiseren. De agenda richt zich op drie hoofdthema’s te weten klimaatneutraliteit, circulariteit en groen en gezond. De agenda vormt de route waarlangs de gemeente haar duurzaamheidsambities gestalte wil geven.

Economie

Economie

In 2017 en 2018 is uitvoering gegeven aan  het Economisch Programma van de Langstraat (EPL) en het economisch uitvoeringsprogramma, waarbij 11 prioriteiten zijn aangegeven. Ten aanzien van die geprioriteerde activiteiten zijn stappen gezet. Daarover is uw raad door de drie portefeuillehouders van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand bijgepraat, een eindevaluatie zal nog worden opgesteld. De activiteiten voor het economisch programma van Waalwijk overlappen die van het EPL, maar daarnaast zijn op grond van de “eigen” programmalijnen de nodige acties ingezet. Het gaat om de programmalijnen arbeidsmarkt, ruimte om te ondernemen en Imago/vestigingsklimmaat. Uw raad is in december 2017 en op 4 oktober 2018 bijgepraat op de inzet  op die programmalijnen. Daarbij is ook ingegaan op aanpassing van het economisch vliegwiel, dat enerzijds wordt ingezet om te bepalen waar beleid moet worden geïntensiveerd en anderzijds om de voortgang te monitoren. Aan de hand van een groot aantal indicatoren is in 2016 een meting gedaan. Bij de evaluatie van het programma zal wederom een meting plaatsvinden.  Voor imago en vestigingsklimaat zijn diverse activeren ondernomen. De samenwerking met Tilburg en Rotterdam op het gebied van de logistiek heeft vorm gekregen door de verdere uitwerking van de propositie “Get Ahead in Europe” .  De gemeente heeft een havenconferentie georganiseerd maar ook bijgedragen aan de organisatie van de dg van de Logistiek in september 2018. Daarnaast hebben wij stappen gezet om de BOV trofee (Midden-Brabantse ondernemersprijs) naar Waalwijk te gaan halen. Op het thema schoen- en leder zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij bedrijfsleven en het onderwijs (St Lucas te Boxtel) zijn betrokken. Voor wat betreft  ruimte om te ondernemen is veel aandacht uitgegaan aan de vraaggerichte ontwikkeling van Haven Acht, waardoor de eerste fase in 2018 volledig uitgegeven gaat worden. Ook is actief geparticipeerd in de totstandkoming van een provinciale behoefteprognose voor bedrijventerrein. Vanuit het programma economie is ook de samenwerking gezocht met de andere programma’s. Een voorbeeld daarvan is de centrumvisie die samen met de detailhandelsvisie is opgesteld en vastgesteld. Voor het thema arbeidsmarkt is een start gemaakt met het logistiek transferium en zijn afspraken gemaakt met logistieke bedrijven om mensen met een uitkering op te leiden en werk aan te bieden.  In samenwerking met het programma veiligheid is het project veilige en bereikbare bedrijventerreinen opgestart, dat heeft geleid tot een drietal concrete uitvoeringsprojecten. De ambitie om bedrijventerreinen te verduurzamen heeft geleid tot het besluit van het college om de uitgiftevoorwaarden aan te passen en in te zetten op zonnepanelen op alle bedrijven die nieuw gaan bouwen. Uw raad gaat daarover in januari 2019 een besluit nemen. Veel aandacht is uitgegaan aan de verbetering van de dienstverlening. Op het gebied van de digitale dienstverlening heeft dat ertoe geleid dat de Waalwijk de 2e plaats inneemt als het gaat om volwassenheid digitale dienstverlening naar ondernemingen. Voor wat betreft de fysieke dienstverlening hebben wij ingezet op het versterken van de capaciteit, waardoor met name het MKB bedrijf elke werkdag een aanspreekpunt heeft en de gemeente ook in staat is netwerkbijeenkomsten bij te wonen. Uitgangspunt daarbij is dat de klanttevredenheid toeneemt.

De eenmalig beschikbaar gestelde gelden blijken overigens voldoende om de programma-activiteiten uit te voeren tot en met 2018. Separaat wordt nog een financieel overzicht beschikbaar gesteld, naar aanleiding van de toezegging in de raadsbijeenkomst op 4 oktober 2018.

 

Veiligheid

Veiligheid

Het programma Veilig Waalwijk heeft als allerbelangrijkste centrale opgave de stad minder aantrekkelijk te maken voor de georganiseerde criminaliteit en het bestrijden van ernstige overlast. Daarnaast richt het zich op een daling van het aantal High Impact Crimes (HIC, zoals woningsinbraken, overvallen, straatroof etc.), want hoewel dit momenteel erg laag is, dienen we hier alert op te blijven en waar mogelijk preventie te bevorderen. Tot slot krijgen maatschappelijke en interne weerbaarheid en integriteit extra aandacht.

In dit najaarsbericht wordt ingegaan op enkele belangrijke ontwikkelingen rondom Veilig Waalwijk.

De verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg krijgt bijzondere aandacht. Door aan de voorkant adequate hulp te bieden wordt zoveel mogelijk voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Bij onderwerpen als ‘personen met verward gedrag’ en preventieve interventies bij bewoners die dreigen af te glijden, is een goede en snelle samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners essentieel. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is hierop aangepast en wordt bij het opstellen van het najaarsbericht  ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

We ontwikkelden in het afgelopen jaar succesvol publiek-private samenwerkingen om veiligheid te bevorderen. Zo staan we aan de wieg van het project Preventieve Interventies op de Basisschool (PIB) waarin we vroegtijdig afglijdend gedrag bij kinderen signaleren en samen met de ouders en het primair onderwijs op inspelen.

Om criminele geldstromen te blokkeren is de samenwerking met de private financiële sector verder vorm gegeven.

We hebben met ondernemers op Haven 1 tot en met 7 (Parkmanagement en circa  honderd bedrijven) onderzocht hoe we de bedrijventerreinen veiliger en aantrekkelijker kunnen maken. Daarom hebben we drie projecten geselecteerd op impact, haalbaarheid, betrokkenheid van ondernemers en kans op (direct) resultaat. De volgende stap is om zowel korte als lange termijn initiatieven op te starten. Dit doen we in overleg met het bedrijfsleven.

Binnen het voortgezet onderwijs is een klankbordgroep op directieniveau geformeerd die zich richt op preventieactiviteiten en die actief inspeelt op de actualiteit in Waalwijk. De inzichten die hierbij ontstaan nemen we ook mee in de doorontwikkeling van het preventief jeugdbeleid, waarvan veiligheid een belangrijk onderdeel uitmaakt.

We blijven succesvol in de gezamenlijke (integrale) aanpak. Met politie en Enexis ontdekken en ontmantelen van drugsproductielocaties alsmede de bredere inzet van het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) werpen zijn vruchten af. We vernemen uit het criminele circuit dat ‘Waalwijk geen goede plek is om dergelijke activiteiten te ontwikkelen’. Dit signaal vertaalt zich overigens (nog) niet in een dalend aantal kwekerijen; dat heeft langer tijd nodig.

Deze resultaten leiden er ook toe dat we van onze inwoners steeds meer en betere (al dan niet anonieme) signalen ontvangen waarop we vervolgens inspelen. Om deze samenwerking nog verder te versterken wordt de publiekscampagne ‘Houd je ogen open’ momenteel uitgevoerd en verder doorontwikkeld.

Binnen de eigen organisatie wordt momenteel gewerkt aan onze alertheid, paraatheid en weerbaarheid. Het werken aan een Veilige Publieke Taak (VPT) is een continue proces. Naast dergelijke activiteiten werken we aan optimalisatie van inzichten, werkwijzen en processen om ongewenste inmenging van de onderwereld te voorkomen.

We verbinden verschillende informatiebronnen aan elkaar om adequater in te kunnen spelen op de actualiteit en doelgericht interventies te kunnen plegen. Dit gaat stap voor stap en vraagt een ontwikkelgerichte houding, maar ook onze alertheid rondom de (on)mogelijkheden die de aangescherpte privacywetgeving (AVG) ons biedt.

Risico’s planning en financieel

Alle activiteiten worden binnen de begroting uitgevoerd. Enerzijds vanuit de voor het programma beschikbaar gestelde budgetten en anderzijds door (bestaande) teambudgetten en regionale gelden in te zetten. Waar mogelijk benutten we subsidies en (boven)regionale innovatiebudgetten voor financiering. Ook gaan we samenwerkingsverbanden met derden aan (zoals onze veiligheidspartners als politie en andere gemeenten), waardoor wij elkaar versterken.