Meer
Publicatiedatum: 12-02-2019

Inhoud

Programma 9 | Verkeer

Financiële afwijkingen

V = VOORDEEL                    N=NADEEL                    I=INCIDENTEEL                    S=STRUCTUREEL

Productnummer en naam 207

Parkeervergunningen/heffingen

V/N I/S
Begroting na wijziging totaal 1.196.000 Prognose ultimo 2018 796.000 Verschil

-150.000

-250.000

N

N

I

I

Grootboekrek. (en)          
Budgethouder Teammanager TORV Portefeuillehouder J. van den Hoven

Toelichting:

In eerdere najaarsberichten is reeds melding gemaakt van een neerwaartse bijstelling van de parkeerinkomsten met circa 250.00 euro. Vanwege onzekerheid over hoe deze inkomsten zich in de toekomst zouden gaan ontwikkelen zijn deze incidenteel meegenomen in de begroting. Dit had op dat moment geen effect op de exploitatie omdat de parkeerinkomsten verrekend werden met het mobiliteitsfonds. Voor 2018 zien we dezelfde afwijking van 250.000 euro. In afwachting van definitieve besluitvorming over het parkeerexperiment en de mogelijk daaraan verbonden financiële consequenties verwerken we deze afwijking vooralsnog incidenteel.

De afwijking van 150.000 euro wordt veroorzaakt door een lager aantal parkerende bezoekers (o.a. door aanhoudende warmte dit jaar) en een veranderd parkeergedrag (o.a. minder lang per keer) van bezoekers. Onzeker is of deze wijzigingen structureel van karakter zijn, vandaar dat we deze incidenteel verwerken.

Om u beter zicht te geven op hoe het bezoek en parkeergedrag zich ontwikkelt  stellen we voor om u met ingang van 2019 ieder kwartaal te informeren over de parkeercijfers.

Maatregel:

De begroting 2018 neerwaarts bij te stellen met € 400.000.